MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Çarşamba

MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı sayfa 148 ve 149 cevapları


MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı sayfa 148 ve 149 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
FEODALİTENİN   ÇÖZÜLÜŞÜ V MERKEZİ  KRALLIKLARI KURULMASI
Feodalite  (derebeylik)  Orta  Çağ  Avrupasının  bir  yönetim  şekliydi.   Merkezî idarenin zayışaması sonucu, çeşitli eyaletlerde yönetimi ellerinde bulunduran soylular (senyörler) bağımsız hareket etmeye başladılar Senyörler, topraklarında yaşayan insanlar üzerinde de mutlak haklara sahiptiler.
Sayfa 148
Sayfa 149
 ____________________________________________________________
 Düşman saldırıları karşısında kraldan yardım görmeyen toprak  sahibi soylular, kendilerini korumak için şövalye denilen savaşçılar topladılar. fiatolar ve kaleler yaptırdılar. Böylece m orta çağ boyunca devam edecek olan feodalite yönetimi ortaya çıktı.
Orta Çağ Avrupasının diğer bir güçlü kurumu da Kilise idi. Kilise  dinî haklar yanında dünyevi haklara da sahipti. Düşünce alanında,  kilisenin koyduğu kurallar geçerliydi ve bunlara aykırı düşünmek mümkün değildi. Bu düşünce tarzına dogmatizm denir.
Yeni çağ başlarında Avrupa'da bazı gelişmeler oldu. Bunlar şöyle sıralanabilir:
Feodalite rejiminin egemenliğini kaybederek yerini millî monarşiye terk etmesi.
Milli Monarşi: Egemenlik yetkisinin bir kişinin elinde toplandığı devlet şeklidir.
Papa-Krallık mücadelesinin krallar lehine sonuçlanması,
Milli  monarşilerin kurulmasıyla  birlikte,  çağdaş Avrupa  milletlerinin   oluşum sürecine girmesi,
Ekonomik alanda gelişmeler olması,
Skolastik düşüncenin yıkılması ve çağdaş insan yaratacak düşünce  akımlarının başlaması,
Hümanizm, Rönesans ve reform hareketlerinin başlaması, Katolik  kilisesinin sorgulanması ve Protestanlığın yeni bir mezhep olarak yükselişi.
Fransa'da Kral XI. Louise (Lui) feodal beyleri ortadan kaldırarak,  Fransa'yı Avrupa'nın en kuvvetli merkezî  devletlerinden biri haline getirdi.
İngiltere'de ise yüzyıl savaşları sonunda başlayan iç mücadeleyle  derebeyler birbirlerini yok etti. Bu durum mutlakıyeti ortaya çıkardı. İngiltere güçlü bir devlet haline geldi.
Mutlakiyet  (Monarşi): Egemenlik  yetkilerinin  (yasama,  yürütme,   yargı)   bir  kişi tarafından  kullanıldığı  devlet  şeklidir Mutla Monarşi Meşrut Monarşi   ve Parlamentolu Monarşi olmak üzere üçe ayrılır.
İspanya’da soyluların ve şatolarının ortadan kaldırılmasıyla monarşik bir yönetim kuruldu.

Orta  çağ  sonunda  feodalite  rejimi,  Almanya  hariç  diğer  Avrupa   ülkelerinde egemenliğini kaybetti. Feodalite rejiminin yıkılmasında,  barutun, ateşli silahlarda kullanılması, yani topların tarih sahnesine çıkması önemli rol oynadı. Toplar, girilemez olan ve aşılamaz zannedilen  şatoların surlarını yıkmış, yıkılan bu surlarla birlikte derebeylerin krallara itaati sağlanırken mutlak otorite (kral otoritesi) Avrupa'da kendini göstermiştir.

MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı sayfa 112 ve 136 cevapları


MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı sayfa 112  ve 136 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
İstanbul’u Fethi
II. Murat’ın ölümü üzerine oğlu II. Mehmet padişah oldu (1451).  Genç Padişah tahta geçer geçmez İstanbul’u, almaya karar verdi.   Faka daha önce bazı işlerin yapılması ve ciddi bir hazırlık gerekiyordu.
İstanbul Müslüman Araplar tarafından iki defa kuşatılmışr. Osmanlı tarihinde ise
Bayezıt, Musa Çelebi vII. Murat İstanbulu kuşatmışlardır.
Sayfa 112
Sayfa 136
 ____________________________________________________________


Mehmet  İstanbul’u kuşatmadan önce Sırbistan ve Eşak’la yapılan antlaşmaları yeniledi. Karamanoğulları ile anlaşma yaptı.  İstanbul Boğazı’nın Avrupa yakasına Rumeli Hisarı’nı yaptırdı. Edirnede büyük toplar döktürdü. Ayrıca aşırtmalı gülleler atan havan  topunun mühendislik hesaplarını bizzat kendisi yaptı. Bu arada  Bizans
İmparatoru Konstantin, surları tamir ettirdi. Haliç’in ağzını zincir ve gemilerle kapattı.
Papadan ve Avrupa devletlerinden yardım istedi.

6 Nisan 1453te Türkler İstanbul’u kuşattılar.
Bu arada Bizans’a, Avrupa’dan yardıma gelen birkaç gemi durdurulamadı. Bizans bu gemileri Haliçten içeri aldı. Genç padişah, deniz yoluyla Haliçe sokamadığı gemileri, Karadan (Kasımpaşa’dan) Haliç’e indirmeye karar verdi. Tophane’den Kasımpaşa’ya kadar uzanan bir yol üstüne döşettiği kızaklar üzerinden kaydırarak gemileri bir gecede 53 n süren kuşatma 29 Mayıs 1453te sona erdi. Türk askerleri açılan surlardan şehre girdiler.  Kent yağmalanmadı. Yakılıp, yıkılmadı, halkına zarar verilmedi. Halk din ve inancında serbest bırakıldı. Kuşatma sırasında şehirden kaçanların dönmesine izin verildi.
Hunlar, Avarlar, Sasaniler, Araplar ve Bulgarlar İstanbul’u kuşatmışlardır.

MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı sayfa 75, 76 ve 111 cevapları


MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı sayfa 75, 76 ve 111 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
I. Kosova Savaşı
Osmanlıların   Sofya Niş   v Manasr’ı   alara hızla   ilerlemesi   karşısındOsmanlıları durdurmak ve Balkanlardan atmak için Balkan milletleri (Sırp, Bosna, Arnavut kuvvetleri) ittifak kurdu. Bu ittifaka daha sonra Karamanoğulları da katıldı. 
Sayfa 75
Sayfa 76
Sayfa 111
____________________________________________________________
Sırp Kralı Lazar komutasındaki Haçlı ordusu ile Sultan Murat komutasındaki Türk ordusu Kosova ovasında karşılaştı  (1389).  Haçlılar yenildi. I.  Kosova zaferi ile Osmanlıların Balkanlardan kolay atılmayacağı  anlaşıldı.  I. Murat savaş alanında gezerken bir Sırp tarafından hançerlenerek şehit edildi. Yerine oğlu I. Bayezit geçti (1389).

Niğbolu Savaşı (1396)
Osmanlı sınırlarının Macaristana kadar dayanması üzerine Macar Kralı Sigismund yeni bir Haçlı ittifakının kurulmasını istedi. Papa’nın önderliğindeki Fransız, Alman,
İngiliz ve Balkan milletlerinden yeni bir Haçlı ordusu oluşturuldu. Rumeli’ye geçen Yıldırım Bayezit Niğbolu Kalesi önünde Haçlı ordusunu büyük bir bozguna uğrattı (1396). Niğbolu Zaferi ile Bulgaristan’ın tamamı Osmanlı hâkimiyetine girdi.
1395 yılında İstanbul’u ikinci kez kuşatan Yıldırım Bayezit, Niğbolu zaferinden sonra İstanbul Boğazına Karadenizden  gelecek yardımları engellemek amacıyla Anadolu  Hisarını   (Güzelcehisar)  yaptırdı.  Yapılan  antlaşmayl Bizans  adeta Osmanlılara  bağ bir  devlet  hâline  getirildi.  Yıldırım   Bayezıt   doğuda  Timur tehlikesinin ortaya çıkması üzerine İstanbul kuşatmasını kaldırmıştır.

MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı sayfa 56, 57 ve 58 cevapları


MEB yayınları 7.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi kitabı sayfa 56, 57 ve 58 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
 XIV. YÜZYILIN BAŞINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA
YakıDoğu n Asya); Anadolu, İran, Irak, Suriye, Filistin, Arabistan v Mısır’ı içine alan geniş bir bölgedir.
XIV. Yüzyıl başlarında Anadolu’da şu siyasal güçler bulunmaktaydı.
Türkiye Selçuklu Devleti : 1243 Kösedağ Savaşında yenilen ve yıkış sürecine gireTürkiye Selçuklu Devleti taht kavgaları ve Moğol baskı yüzünden zayışamış.


Sayfa 56
Sayfa 57
Sayfa 58

____________________________________________________________

Bizans İmparatorluğu : Marmara Denizi kıyılarına ve Trakya’ya hakimdi. Taht kavgaları ve Haçlı seferleri nedeniyle Balkanlar ve Anadoludaki kuvveti azalmıştı. fiehir ve kasabaların yönetimini elinde bulunduran tekfurlar merkezi dinlemiyorlar, halktan  ağı vergiler  topluyorlardı.  Halk  tekfurların  adaletsiz  yönetiminden memnun değildi.
Trabzon  İmparatorluğu:  Karadenizin  doğu  lgesine  haki olan  Trabzon
İmparatorluğu, İlhanlılara vergi vermekteydi. İlhanlılar: Moğol  İmparatorluğunun parçalanması üzerine Hülagü Han tarafından İran ve çevresinde  kuruldu (1256). Anadolu’da bulunan devletlerin tamamı İlhanlılara vergi veriyordu.
Venedik ve Ceneviz Kolonileri : Venedik ve Ceneviz cumhuriyetleri donanma ve ticari filoları ile zenginleşip güçlenmişlerdi.
Anadolu Türk Beylikleri : Türkiye Selçuklu Devleti’nin zayışaması ve İlhanlıların Anadolu’yu kısmen terketmesi üzerine Anadolu Beylikleri bağımsızlıklarını ilan etmeye başladı. Yakın doğuda bulunan diğer devletlere gelince Altın Orda Devleti Karadeniz ve Hazar Denizi’nin  kuzeyinden itibaren geniş bir alanı egemenliği altına almıştı. Fakat Timur’un saldırısı üzerine Altın Orda Hanlığı dağılınca, küçük bir prenslik olan Moskova Knezliği güçlenmeye başladı.
Moskova Knezliğinin güçlenmeye başlamasıyla Rus çarlığının temeli atılmıştır.

İlhanlı Devleti ise İran, Irak ve Kafkasya’yı nüfuzu altına almıştı.
Anadolu’nun güneyindeki bazı toprakları elinde tutan Memlûkler  XIV.  yüzyıl başında Yakın Doğu’da en güçlü devletti. Bu dönemde Avrupa’da ve Balkanlarda Hristiyan topluluklardan oluşan büyüklü  küçüklü çok sayıda devlet bulunuyordu. Balkanlarda siyasi birlik  yoktu ve Venedik gibi Avrupalı güçler Balkanlara hakim olmaya  çalışıyorlardı. Bizanstan başka Sırp, Bulgar, Arnavut krallıkları  Eşak  ve Boğdan voyvodalıkları, Bosna ve Hersek prenslikleri Balkanlarda bulunan devletlerdi. Ortodoks, Katolik ve Bogomil  adındaki Hristiyan mezhepleri arasında çatışmalar yaşanıyordu. Halk ağır vergilerden şikayetçiydi.

Balkanlar dışındaki Avrupa topraklarında ise; İngiltere ve Fransa krallıkları, Kutsal Roma Germen İmparatorluğu, Napoli Krallığı, Papalık, Litvanya Dükalığı, Polonya Krallığı, Portekiz, Kastilya ve Aragon krallıkları yanında Gırnata İslam Devleti vardı.


Sponsorlu Bağlantılar 2
banner