MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 177, 178, 179, 180, 182 ve 183 cevapları


MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 177, 178, 179, 180, 182 ve 183 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
İslam Medeniyetinin Temelleri
İslam medeniyeti, İslam dinini kabul eden bütün milletlerin ortak malıdır. İslam kültür ve medeniyetinin esasları Kur’an-ı Kerim, hadi v sünnete dayalı olarak konulan kurallar çerçevesinde oluştu. Müslümanlar, Hz. Ömer devrinden itibaren Arap Yarımadası dışında büyük fetihlere giriştiler.
Sayfa 177
Sayfa 178
Sayfa 179
Sayfa 180
Sayfa 182
Sayfa 183
 ____________________________________________________________
 Müslümanlar, bu fetihlerle Suriye, Irak, İran ve Mısır gibi gelişmiş  medeniyete sahip ülkeleri ele geçirdiler.  Ayrıca eski kültürlerin yatağı olan Hint, Orta Asya ve Anadolu bölgeleriyle de ilişkiler kurdular. Bu bölgelerdeki kültür ve medeniyet birikimlerinden yararlandılar. Bu bilgilere, İslamiyet içinde yeni bir sentezle geliştirerek İslam Medeniyetinin temellerini attılar. Kur’an-ı Kerim’in özüne aykırı olmayan her türlü bilim ve sanat eserinden yararlandılar. Yeni medeniyetlerini kurarlarken de asla taklitçi olmadılar. Müslümanlar, etkilendikleri ve yararlandıkları medeniyetleri çok daha ileriye götürdüler. İslam medeniyeti, Müslüman olan bütün kavimlerin ortak eseridir. Bu medeniyetin gelişmesinde Türklerin de büyük katkıları  olmuştur Özellikl Selçuklular  ve  Osmanlılar,  İslam  Medeniyetinin gelişmesinde ve yayaılmasında önemli rol oynamışlardır.

MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 169, 170, 171, 172, 174, 175 ve 176 cevapları


MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 169, 170, 171, 172, 174, 175 ve 176 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
İslamiyetin Yayılışı
Abbasiler (750-1258)
Abbasilerin ilk hâlifesi Ebul Abbas Abdullahr. Abbasiler, Emevilerden farklı olarak Arap Milliyetçiliği politikasını gütmediler. Türkler bu dönemde özellikle İslam ordusu içinde görev almaya başladılar. Halife Mansur Bağdat şehrini kurarak devletin merkezini buraya taşıdı. 
Sayfa 169
Sayfa 170
Sayfa 171
Sayfa 172
Sayfa 174
Sayfa 175
Sayfa 176
 ____________________________________________________________
En parlak dönemleri Halife Harun Reşit, oğulları Memun ve Mutasım zamanına rastlar. Halife Mutasım Türklerin Araplarla karışıp savaşçılıklarını, zel ahlak ve yeteneklerini kaybetmemeleri için Samerra şehrini kurdurdu. Bu zamanda orduda komutanlıklar, vezirlik ve valilikler Türklerin eline geçti. Abbasiler zamanında Bizans  İmparatorluğu  üzerine   seferler  yapıldı. Anadolu  içlerine  kadar  ilerlendi. Abbasiler İspanya’dan Maveraünnehir’e kadar çok geniş sınırlara ulaştı.
Abbasi Devleti Mutasım’dan sonra zayışamaya başladı. Geniş sınırlar içerisinde bağımsız devlet ve beylikler ortaya çıktı. Bunların başlıcaları şunlardır; Kuzey Afrikada Aglebîler,  sırda Tolunoğulları  ve  Akşitle (İhşidiler), İranda  Büveyhoğulları, Horasan’da  Samanoğulları.
1258  lında  Moğol  Hakanı  Cengiz’in  torunu  lâgu’nun  Bağdat’ı  işgal etmesiyle Abbasi Devleti sona erdi. Abbasi sülâlesinden biri Memlük Devletine sığındı. Böylece halifelik Mısır’da devam etmeye başladı.

MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 162, 164, 165, 166, 167 ve 168 cevapları


MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 162, 164, 165, 166, 167 ve 168 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
 İslamiyetin Yayılışı
Hz. Osman Dönemi (644-656): Hz. Ömer’in şehit edilmesinden sonra altı kişilik meclis Hz. Osman’ı halife seçti. Bu dönemde; Kuranı Keri çoğaltılarak önemli merkezlere gönderildi. Doğuda İslam orduları Maveraünnehire kadar ulaştı. Batıda Trablusgarb alındı. Anadolu’da Toroslara kadar ilerleme sağlandı. 
Sayfa 162
Sayfa 164
Sayfa 165
Sayfa 166
Sayfa 167
Sayfa168
____________________________________________________________
İlk İslam donanması kurularak Kıbrıs,  Rodos ve Girit adalarına seferler yapıldı. Bir Bizans donanması mağlup edildi. Hz. Osman evinde şehit edildi.
Hz. Ali Dönemi (656-661): Hz. Ali’nin halifeliği iç çekişmelerle geçti. İlk önce Hz. Aliye muhalif olan ve başını Hz. Talha, Hz. Zübeyr ve Hz. Aişenin çektiği grupla “Cemel (Deve) Savaşı (656) yapıldı. Irak itaat  altına alındı ve Küfe şehri hilafet merkezi yapıldı.
Suriyede  güç bir  ordu  kurmuş  olan  Muaviyenin  Hz.  Alinin  halifeliğini tanımaması  üzerine  ffin Savaşı yapıldı (657). Bu savaştan  sonra Müslümanlar arasında bölünmeler oldu. Muaviye fiam’da kendi halifeliğini ilan etti.
Hz. Ali’nin şehit edilmesiyle Dört Halife Devri sona erdi (661).

MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 154, 155, 156, 157, 158 ve 159 cevapları


MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 154, 155, 156, 157, 158 ve 159 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
İslamiyetin Yayılışı
Hz Ebubekir Dönemi (632-634): Hz. Muhammed’den sonra ik  halifelik yapmıştır. Bu dönemde; İslamiyetten dönenler ve sahte peygamberlik iddia edenlere karşı mücadele edildi. Buna Ridde Hareketi denirKur’an-ı Kerim kitap haline getirildi.
Ecnadin Savaşında (634) Bizans ordusu mağlup edildi. Filistin ve Suriye kapıları Müslümanlara açıldı.
Sayfa 154
Sayfa 155
Sayfa 156
Sayfa 157
Sayfa 158
Sayfa 159
 ____________________________________________________________

Hz. Ömer Dönemi (634-644): Hz. Ebubekir, Hz. Ömerin halife olması istemti.
Bu dönemde;
Şam (635) Humus, Hama ve Halep Müslümanların eline geçti. Yermük Savaşı’nda Bizans mağlup edildi (636). Kudüs Müslümanların eline  geçti (637). Böylece Suriye ve Filistin’de İslam ordularının karşısına çıkacak bir ordu kalmadı.
Kadisiye Savaşı’nda (636) İran Ordusu mağlup edildi. 642  tarihinde  yapılan Nihavend Savaşı’yla da İran’a kesin darbe  vurularak Sasani Ordusu dağıtıldı. Böylece İran fethedildi.
Bizans hakimiyetindeki Mısır fethedildi.

MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 147, 148, 149, 150, 151 ve 152 cevapları


MEB yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 147, 148, 149, 150, 151 ve 152 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
Ekstra Bilgi:
 İSLAMİYETİ DOĞUŞU VE YAYILIŞI
İslamiyetten Önce Arap Yarımadası
Din ve İnanış: İslamiyetten önce Arapların çoğunluğu Putperestti. Kâbe bütün Araplarca kutsal sayılırdı. Puta tapıcılıktan başka Musevilik ve Hristiyanlık dinlerine inananlar da vardı. Ayrıca Araplar arasında Hz. İbrahim’in dinini yaşayan ve kendilerine Hanif adı verilen birçok kimse vardı.
Sayfa 147
Sayfa 148
Sayfa 149
Sayfa 150
Sayfa 151
Sayfa 152

____________________________________________________________


Sosyal ve İktisadi Hayat
Arapların çoğu Bedevi (çölde yaşayan göçebe Arap) idi. Bunlar  geçimlerini hayvancılıkla temin ederlerdi. fiehirde oturan Araplara  Medeni denirdi. fiehirlerde oturanlar ticaret ve ziraat ile uğraşırlardı.
Araplarda, ailede erkek egemendi. Bir erkek istediği kadar kadınla evlenebilirdi. Kadının miras hakkı yoktu. z çocukları bazen diri diri mezara gömülürdü. Kölelik kurumu  kökleşmişti.  Kabileler  arasında  sürekli  çatışma vardı  ve  kabilecilik  ön plandaydı.

Dil ve Edebiyat
Arap toplumunda en gelişmiş sanat edebiyattı. Bütün Araplar şiir ve hitabete çok meraklıydılar. Bugünkü Arap yazısının temelini Nebat alfabesi oluşturmuştu.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner