MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cumartesi

MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 171 ile sayfa 190 arasındaki sayfaların cevapları


MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190 cevapları
Basın hürriyeti nedir?
Basın hürdür, sansür edilemez. Devlet, ba­sın ve haber alma hürriyetlerini sağlayacak tedbirleri alır.
Bilim ve sanat hürriyeti ne demektir?
Süreli ve süresiz yayınlar hangi durumlarda toplatılabilir?
Herkes, bilim ve sanatı serbestçe öğrenme ve öğretme, açıklama, yayma ve bu alan­larda her türlü araştırma hakkına sahiptir.
Anayasada belirtilen basın ve yayınla ilgili hükümler nelerdir?

> Süreli veya süresiz yayınlar, kanunun gösterdiği suçların soruşturma veya ko­vuşturmasına geçilmiş olması hâllerinde hâkim kararıyla; devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünün, millî güvenliğin, kamu düzeninin, genel ahlakın korunması ve suçların önlenmesi bakımından gecik­mesinde sakınca bulunan hâllerde de ka­nunun açıkça yetkili kıldığı mercinin emriyle toplatılabilir.

MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 151 ile sayfa 170 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI

MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 cevapları
Düşünce ve kanaat hürriyeti nedir?
> Herkes vicdan, dinî inanç ve kanaat hürri­yetine sahiptir.
> Anayasa'nın 14. maddesinde yer alan hü­kümlerine aykırı olmamak şartıyla ibadet,
dini ayin ve törenler serbesttir. >   Herkes, düşünce ve kanaat hürriyıitini I
> Anayasaya göre kimse ibadete, dinî ayin hiPtır
ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve kana- >  Her ne sebep ve amaçla olursa olmın kim
atlerini açıklamaya zorlanamaz, dinî inanç se, düşünce ve kanaatlerini a;........
ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz, suç- zorlanamaz; düşünce ve kanaııllı ıl 1
lanamaz. biyle kınanamaz ve suçlarının.ı

MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 134 ile sayfa 150 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI

MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150 cevapları
Özel hayatın gizliliği ne demektir ve hangi durumlarda buna aykırı hareket edilebilir?
Haberleşme hürriyeti ne demektir ve hangi hâllerde buna aykırı hareket edilebilir?
> Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir.
> Haberleşme gizliliği esastır.
> Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenme­sinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ah­lakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça, yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde de kanunla yetkili kılınmış mercinin yazılı emri bulunmadıkça, haberleşme engellenemez ve gizliliğine do­kunulamaz.
> Herkes, özel hayatına ve aile hayatına say­gı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
> Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine do­kunulamaz.

> Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenme­sinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ah­lakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması sebeplerinden biri veya birkaçına bağlı olarak, usulüne göre verilmiş hâkim kararı olmadıkça; yine bu sebeplere bağlı olarak gecikmesinde

MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 117 ile sayfa 133 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ        DEVAMI

MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133 cevapları
Yakalanan ve tutuklanan kişinin tutulma ye­rine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gereken süre ne kadardır?
> Yakalanan veya tutuklanan kişi, tutulma ye­rine en yakın mahkemeye gönderilmesi için gerekli süre hariç en geç 48 saat ve toplu olarak işlenen suçlarda en çok 4 gün için­de hâkim önüne çıkarılır. Kimse, bu süreler geçtikten sonra hâkim kararı olmaksızın hürriyetinden yoksun bırakılamaz. Bu sü­reler olağanüstü hâl, sıkıyönetim ve savaş hâllerinde uzatılabilir.
Özel hayatın gizliliği ve korunması ile ilgili haklar nelerdir?
Yakalanan ve tutuklanan kişilere yakalanma ve tutuklanma sebepleri ne zaman bildirilir?

> Özel hayatın gizliliği, konut dokunulmazlığı, haberleşme hürriyeti ve kişisel verilerin ko­runmasını isteme hakkı.

MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 98 ile sayfa 116 arasındaki cevapları

GERİ       DEVAMI

MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 cevapları
Kişinin dokunulmazlığı, maddi ve manevi varlığı neyi ifade eder?
Hangi durumlar zorla çalıştırma sayılmaz?
> Herkes; yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
> Tıbbi zorunluluklar ve kanunda yazılı hâller dışında, kişinin vücut bütünlüğüne dokunu­lamaz; kişi rızası olmadan bilimsel ve tıbbi deneylere tabi tutulamaz.

> Ülke ihtiyaçlarının zorunlu kıldığı alanlarda öngörülen vatandaşlık ödevi niteliğindeki beden ve fikir çalışmaları zorla çalıştırma sayılmaz.

MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 80 ile sayfa 97 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI

MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97 cevapları
Düzeltme ve cevap hakkı nedir, nasıl kulla­nılır?
Kişilerin haysiyet ve şereflerine dokunul­ması veya kendileriyle ilgili gerçeğe aykırı yayınlar yapılması hâllerinde tanınır ve ka­nunla düzenlenir.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılabilmesi için nereden izin alınmalıdır?
Toplantı hak ve hürriyetleri nelerdir?
> Herkes, önceden izin almadan silahsız ve saldırısız toplantı ve gösteri yürüyüşü dü­zenleme hakkına sahiptir.
>   Dernek kurma hürriyeti ile toplantı ve gös­teri yürüyüşü düzenleme haklarıdır.
Dernek kurma hürriyeti nedir?
Mülkiyet hakkı nedir, kullanılması ve sınır­lanması nasıl gerçekleşir?
>   Herkes, önceden izin almaksızın dernek
kurma ve bunlara üye olma ya da üyelikten > Herkes, mülkiyet ve miras hakkına sahiptir, çıkma hürriyetine sahiptir. Bu haklar ancak kamu yararı amacıyla ka-
nunla sınırlanabilir.

>   Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yara­rına aykırı olamaz.

Dernek kurma hürriyetine ilişkin maddeler nasıl belirlenir?
Hakların korunması ile ilgili hükümler neler­dir?
Dernek kurma hürriyetinin kullanılmasında uygulanacak şekil, şart ve usuller kanunda gösterilir.
Hak arama hürriyeti, kanuni hâkim güven­cesi ve suç ve cezalara ilişkin esaslardır.
Toplantı ve gösteri yürüyüşü düzenleme hakkı sınırsız mıdır?
Adil yargılanma hakkı hangi hürriyetin kap­samındadır?

>   Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenme­sinin önlenmesi, genel sağlığın ve genel ahlakın veya başkalarının hak ve özgür­lüklerinin korunması amacıyla ve kanunla       >   Hak arama hürriyeti kapsamındadır, sınırlanabilir.

MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 60 ile sayfa 79 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ       DEVAMI

MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 cevapları
Hak arama hürriyeti ne demektir?
Herkes, meşru vasıta ve yollardan fayda­lanmak suretiyle yargı mercileri önünde da­vacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.

Hiçbir mahkeme, görev ve yetkisi içindeki davaya bakmaktan kaçınamaz.

MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 42 ile sayfa 59 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ     DEVAMI

MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 cevapları
1982 Anayasası'na göre suç ve cezalara iliş­kin esaslar nelerdir?
İspat hakkı ne demektir?
Edinilen tüm bulgular delil olarak kabul edi­lebilir mi?
Kamu görev ve hizmetinde bulunanlara karşı, bu görev ve hizmetin yerine geti­rilmesiyle ilgili olarak yapılan isnatlardan dolayı açılan hakaret davalarında sanık, isnadın doğruluğunu ispat hakkına sahiptir.
Bunun dışındaki hâllerde ispat isteminin kabulü ancak isnat olunan fiilin doğru olup olmadığının anlaşılmasında kamu yararı bulunmasına veya şikâyetçinin ispata razı olmasına bağlıdır.

Kanuna aykırı olarak edinilmiş bulgular de­lil olarak kabul edilemez (2001 yılı anayasa değişikliği).

Cuma

MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 26 ile sayfa 41 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ          DEVAMI

MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 cevapları
Sis: Azot Oksitlerini İçeren Çevre Kirlenmesi
Dumanlı sis çevreyi kirleten ve görüş mesafesini kısaltan, bazan ölüme kadar gö­türen bir çevre kirliliği anlamına gelir. Bu kirlilik özellikle ağır sanayi ile birlikte ortaya çıkmıştır ve sanayi kirliliği adını almıştır.
Bir hava kirliliği şekli olan dumanın, yanma ürünleri üzerine güneş ışığının et­kisiyle oluştuğu düşünülürdü. Güneş ışığı etkisiyle meydana gelen kimyasal tepki­melere fotokimyasal tepkimeler adı verildi ve böyle oluşan dumana fotokimyasal duman denildi. 

Cumartesi

MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 10 ile sayfa 25 arasındaki sayfaların cevapları


MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 cevapları
Kimyasal Özellikler ve Kimyasal Değişimler
Kimyasal değişme ya da kimyasal tepkimede bir ya da daha fazla madde çeşiti farklı bileşimlerde yeni madde örneklerine dönüşür. Öyleyse, kimyasal değişme, maddenin bileşiminde meydana gelen değişmedir.. Buna göre, kağıdın yanması bir kimyasal değişme olarak açıklanabilir. Kağıt karmaşık yapıda bir madde olmasına karşılık, başlıca karbon, hidrojen ve oksijenden oluşmuştur. Başlıca yanma ürünü iki gaz olup biri karbon ve oksijenden meydana gelmiş (karbon dioksif), diğeri hidro­jen ve oksijenden meydana gelmiş sudur (buhar halinde). 

Pazar

MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 10 ile 66 arası cevapları

DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ.Parlayıcı ve Patlayıcı Maddelerle ilgili test soru ve cevaplar
Soru-l
1.Sınıf Parlayıcıların tutuşma sıcaklığı aşağıdakilerden hangisidir?

a-21 °C          b-38 °C          c-60 °C          d-94 °C

Soru-2
Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı katı madde sınıfına girer?

a-Fosfor penta klorür                     b-Benzen       c-Metil Alkol                        d-Flor

Soru-3
Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı sıvı madde sınıfına girer?

a-Fosfor penta klorür                     b-Zirkon       c-Asetilen      d-Karbon Sülfür

Soru-4
Aşağıdakilerden hangisi parlayıcı gazdır?

a-Karpit         b-Zirkon        c-Asetilen      d-Metil Alkol

Soru-5
Aşağıdakilerden hangisi Yüksek detanasyon hızına sahip maddeler sınıfına girer?

a-Grafıt         b-Nişasta      c-Karbon sülfür        d-Kükürt

Soru-6
Patlama olayını patlayan maddenin cinsine göre tasnif edildiğinde aşağıdakilerden hangisi bu gruba girmez?

a-Katı Madde Patlamaları
b-Toz Patlamaları
c-Sıvı Maddeler Patlamaları
d-Basınç Patlamalarına

Soru-7
Elektrostatik yük oluşumu ve boşalması aşağıdaki durumlardan
hangisinde oluşur?

a-Sıvının düşük hızla bir tanka boşaltılması
b-Toz halindeki maddelerin büyük kap veya silolara doldurulması
c-Toz halindeki maddelerin pnomatik naklinin izolesiz boru içinde yapılması
d-Sıvının iletken boruda hızla nakliCEVAP ANAHTARI
    1-    B
    2-   A
    3-   D
    4-   C
     5-   C   
      6-   C

     7-   B

Pazartesi

MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 ve 66 cevapları

 Ekstra Bilgi:
Dalga Enerjisi

Okyanus  dalgaları kirletici etkisi olmayan  büyük bir enerji kaynağı oluşturur. Kutuplar dışında okyanusların kıyı şeridi yaklaşık 100 bin km'dir. Ortalama  güç potansiyeli sahilin birim uzunluğu başına 40 kWh/m kabul edilirse bu kıyı şeridinin gücü 4 milyar kWh seviyesine ulaşır. Bu değer,  dünyadaki tüm su gücünün yedi katından fazladır. Bu güç dünyanın elektrik ihtiyacının %13’ünü karşılayacaktır.
Fransa'nın Manş kıyılarında (St. Malo Rance Koyu) 1966 yılında, 240 MWh'lık bir dalga enerjisi santrali devreye sokulmuştur.
ABD'de “okyanus kabarma  ve dalga enerjisi dönüşüm sistemi  (OSWEC) adı verilen bir projeden  elde  edilen sonuçlar,  ç yoğunluğunun metre  başına kabarma  için 10 kWh/m olduğunu  su yüzeyine inşa edilecek 100 m çapındaki bir r şamandıra sistemi ile 50-100  MWh dalga yüksekliğine bağlı olarak ç alınabileceğini göstermektedir.

Gelgit Enerjisi
Gelgit  enerjisi  konusu   ile ilgili araştırmalar XVIII.  yüzyıldan beri  yapılmaktadır. Fransa'da  Rance Haliç’inde 20  yıl  önce  bir tesis  kurulmuş  olup  240  MWh elektrik üretmektedir. Rusya'da  Mursmansk yakınında 400, Çin’de 10, Kanada’da ise 18 MWh gelgit enerjisi üreten  tesisler kurulmuştur.

MEB yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ve 45 cevapları

 Ekstra Bilgi:
  Hidrojen Enerjisi

XXI. yüzyılın   yakıtı  olarak  görülen   hidrojen,   dünyada   bulunan   en  yaygın elementtir.   Serbest hâldeyken  renksiz, kokusuz  ve tadı olmayan  bir gazdır. Doğada  genellikle diğer  elementlerle  bileşik hâlinde bulunur (suda oksijenle metan  gazında karbondioksitle).
Artan çevre sorunları ve küresel ısınma, kenen  hidrokarbon  (fosil yakıtlar) kaynakları, hidrojen gibi yakıtları cazip duruma  getirmektedir.  Hidrojen; motor yakıtı olarak kullanılabildiği gibi sanayide, elektrik üretiminde,   konutları ısıtmada kullanılabilir. Hidrojen,  gaz  ve  sıvı   hâlde  depolanabildiği  için  uzun mesafelere  taşınabilmekte, bu sırada kayıplar meydana  gelmemektedir.


Mısırdan Ucuz Hidrojen  Enerjisi

Yenilenebilir bir yakıttan  (etanol) ekonomik potansiyel sağlayacak kadar verimli hidrojen elde edebilecek  ilk  reaktör Minnesota   Üniversitesi   mühendislerince  geliştirildi.  Etanol   kaynağı   da bildiğimiz mısır. Bir hidrojen yakıt hücresiyle birleştirildiğinde elinizde  tutabileceğiniz kadar küçük olan reaktör’, bir hanenin  neredeyse tüm  elektrik  gereksinimini karşlılayabilecek  olan 1 kW (kilo- vat) kadar güç üretiyor.
Buluşun kısa re içinde yeni elektrik iletim hatları kurmanın mümkün olmadığı yerlerde yaygın kullanım  kazanması bekleniyor. Buralarda  oturanlar,  yalnızca  etanol  satın alıp bodrumlarına  yer- leştirecekleri küçük hidrojen hücrelerini çalıştırarak yakıt olarak kullanabilecekler.
Etanol hem  taşınması kolay  hem  de zehirli olmayan bir madde. Mısırdan kolaylıkla  üretilebiliyor ve daha  şimdiden  bazı araba motorlarında  kullanılıyor. Etanol  bir yakıt hücresine  hidrojen sağla- mak  için kullanılırsa verimi  neredeyse üç kat  artıyor. Yani belli bir miktar  mısır, benzinle  birlikte yakılmak yerine yakıt hücrelerinde  kullanılırsa üç kat fazla güç elde edilebiliyor.”

Basından
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner