Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Salı

Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 125 ile 160 arası cevapları

Ekstra Bilgi:
Sistematiğin Tarihçesi
Organizmaların sınıflandırılması her dönemde o dönemin mantık ölçüleri ve bilgi
düzeyine bağlı olarak yapıldığından insanlığın gelişme sürecine paralel olarak değişiklik geçirmiştir. Önceleri yapılan sınıflandırmalar canlıları renk, desen, yaşadıkları ortam ve yüzeysel benzerliklerine göre rastgele sınıflandıran yapay sınıflandırmalardır.
Bu tip sınıflandırma gözleme dayalı olduğu için, bir çok hatalara neden olmuştur.
Örneğin hayvanları suda yaşayan (aquatic) hayvanlar, karada yaşayan (terrestial)
hayvanlar olarak sınıflandırmak bu tarz bir taksonomidir. Yapay sınıflandırma olarak kabul edilen bu sınıflandırma bugün artık kullanılmamaktadır.

Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 6

Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

   
Ekstra Bilgi:
 İSİMLERDE KÜÇÜLTME
İsimlerde küçültme şu eklerle yapılır.
-cık: mehmetçik, adacık, kedicik
-cağız: adamcağız, çocukcağız, kadıncağız

Çarşamba

Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 5

  Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

 
Ekstra Bilgi:
 1.VARLIKLARIN VERİLİŞİNE GÖRE İSİMLER
a. Özel İsim: Dünyada tek olan, diğer varlıklar içinde tıpa tıp bir benzeri olmayan varlıklara verilen
isimlerdir. Örnek, Atatürk, Türkiye, Merkür, İstanbul, Tekir, Japonlar, İslamiyet, Küçük Ağa, Türk Dil Kurumu...

Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 4

Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

 DEVAMI         sayfa 77 ile 99 arası cevaplar          GERİ
      
Ekstra Bilgi:
 KISA ÇİZGİ ( - )
a) Satır sonuna sığmayan kelimeleri bölmede kullanılır.

Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123 ve 124 cevapları

Ekstra Bilgi:

Golgi aygıtı(Golgi aparatı, Golgi kompleksi)

Golgi aygıtı, memelilerin hücrelerinde genellikle yassılaşmış vezikül ve keselerden oluşmuş bir organeldir: Golgi aygıtı, özellikle salgı yapan hücrelerde gelişmiştir. Golgi aygıtı, yeni membranların oluşum yeridir. İçlerinde çeşitli protein ve enzimlerin bulunduğu membran vezikülleri Golgi aygıtında oluşturulur ve uygun sinyal sonrası hücreden sekrete edilirler. Hücredeki ribozomlarda sentezlenen proteinler, Golgi vezikülleri içine girerler; şekillenip olgun salgı granülleri haline geldikten sonra zarla çevrili olarak organelden ayrılır ve daha sonra ekzositoz yoluyla hücre dışına atılırlar.

Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98 ve 99 cevapları

Ekstra Bilgi:
Ribozomlar
Ribozomlar, pürtüklü endoplazmik retikulum membranının dış yüzüne tutunmuş veya sitoplazmada serbest olarak bulunan topuz şeklinde taneciklerdir. Ribozomların kuru ağırlıklarının %65 kadarını RNA, %30 kadarını proteinler oluşturur: Ribozomlar, nükleus DNA’sındaki ve mRNA vasıtasıyla kendilerine iletilmiş olan genetik bilgiye göre polipeptit zincirlerindeki amino asitlerin dizilişini ayarlayarak hücrenin genetik karakterine uygun tipte protein moleküllerinin sentezini sağlarlar.
Ribozomlar, peptidil transferaz gibi protein sentezinde görevli enzimleri içerirler.

Peroksizomlar
Peroksizomlar, yağ asitlerinin ve amino asitlerin yıkılımı, hidrojen peroksidin oluşması ve parçalanması ile ilgili taneciklerdir; mikrobody adı ile de bilinirler. Peroksizomlar, granüler bir matriks içerirler; şekilleri, bulundukları dokuların fonksiyonlarına göre değişkenlik gösterir.

Peroksizomlar, peroksidaz, katalaz, amino asit oksidaz gibi enzimleri içerirler. Peroksizomlar, oksijen kullanırlar, hidrojen peroksit üretirler ve hidrojen peroksidi kullanırlar: Peroksizomlarda, D-amino asitlerin, ürik asidin, 2-OH asitlerin, uzun zincirli yağ asitlerinin oksidasyonu ile gliserolipidlerin ve plasmalojenlerin sentezleri gerçekleşir.

Perşembe

Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ve 76 cevapları

Ekstra Bilgi:
Lizozomlar
Lizozomlar, sitoplazma içinde tek membranla sınırlanmış kese veya taneciklerdir. Lizozomların büyüklükleri ve morfolojik yapıları, gelişim evrelerine göre çok çeşitlidir: Primer lizozomlar, golgi keselerinden boğumlanarak ayrılan küçük veziküllerin birleşmesi ve içeriklerinin yoğunlaşmasıyla oluşan aktif hidrolaz depolarıdırlar: Lizozomal matriks pH’ı, sitozol pH’ından düşüktür. Lizozomal enzimler olan hidrolazlar, asit ortamda en iyi iş gören proteazlar, glikozidazlar, lipazlar, asit fosfatazlar, esterazlar, glukuronidazlar, sülfatazlar, lizozimler, katepsin, RNAzlar, DNAzlar gibi enzimlerdir. Farklı dokuların lizozomlarındaki enzimler de farklıdır.

Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 3

Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

 GERİ          sayfa 55 ile 76 arası cevaplar          DEVAMI
   
Ekstra Bilgi:
 PARANTEZ (AYRAÇ) İŞARETİ [ ( ) ]
a) Bir sözün açıklaması veya eş anlamlısı olan kelimeler parantez içinde gösterilir.
􀂾 Zamir (adıl), isimlerin yerini tutan kelimedir.
􀂾 Atatürk o gün (19 Mayıs 1919) Samsun’a çıktı.

Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ve 54 cevapları


Ekstra Bilgi:
Canlılar sınıflandırma yapılmadan incelenseydi, hangi sorunlarla karşılaşılırdı?
Sınıflandırma yapılmamış olsaydı canlı ve cansız varlıklar hakkında sistemli ve yeterli
bir bilgiye sahip olunamayacaktı. Dolayısıyla bu kadar kalabalık canlılar hakkındaki
karışıklık giderilemeyecekti. Ayrıca bir çok canlı ile ilgili bilginin, örneğin
zehirli bir bitki, yırtıcı bir hayvan ya da hastalık yapan bir canlı gibi, gelecek kuşaklara
aktarılması da söz konusu olmayabilirdi. Bugün için bilimin her kolunda ilerleme
kaydedilmesinin nedeni, işte bu sınıflandırma yönteminin oldukça gelişmiş olması

ve daha da geliştirilmesine yoğun bir şekilde devam edilmesidir.

Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları 2

Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

DEVAMI         sayfa 32 ile 54 arası cevaplar         GERİ

Ekstra Bilgi:
 TIRNAK İŞARETİ (“ ”)
a) Başka bir kişiden veya yazıdan alınan alıntılar (sözler) tırnak içinde gösterilir.
􀂾 Arif Nihat, Fetih Marşı’nda bize “Fatih’in İstanbul’u fethettiği yaştasın!” diyerek sorumluluğumuzu
hatırlatıyor.
􀀹 Uyarı: Üzerinde değişiklik yapılan alıntılar tırnak içinde gösterilmez.

Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları

Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

sayfa 9 ile 31 arası cevaplar         DEVAMI

Ekstra Bilgi:
 KESME İŞARETİ
a) Özel isimlere getirilen çekim eklerini ayırmada kullanılır.

Meb yayınları (2) 7.sınıf fen ve teknoloji çalışma kitabı sayfa 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ve 31 cevapları

Ekstra Bilgi:

Basit diffüzyon ve iyon kanallarından geçiş

Su, alkol, üre, oksijen, azot, metan, CO2 gibi küçük ve nonpolar moleküller biyolojik membranın fosfolipid çift katmanından veya integral proteininden diğer tarafa pasif olarak, yani hiçbir enerji gerektirmeden geçebilirler. Böyle bir geçişin olabilmesi için zarın iki yanında konsantrasyon (derişim) gradienti veya elektrokimyasal gradientin var olması gerekir; geçiş enerjisini bu gradientler sağlar. Bir molekülün membranda uğradığı basit diffüzyona, spesifik molekülün termal ajitasyonu, membrandaki konsantrasyon gradienti ve maddenin membran çift katmanına ait hidrofob merkezdeki çözünürlüğü etki eder. Çözünürlük, eksternal sulu fazdaki bir solütün hidrofob çift katmana dahil olabilmesi için parçalanması gereken hidrojen bağlarının sayısıyla ters orantılıdır. Lipidlerde iyi çözünmeyen elektrolitler su ile hidrojen bağları oluşturmazlar, fakat elektrostatik etkileşim ile hidrasyon sonucu bir su kabuğu kazanırlar ki bu kabuğun büyüklüğü elektrolitin yük yoğunluğu ile direkt orantılıdır; büyük bir yük yoğunluğu olan elektrolitler daha büyük bir hidrasyon kabuğuna ve sonuçta daha yavaş bir diffüzyon hızına sahiptirler. Örneğin Na+’un yük yoğunluğu K+’dan fazladır, bundan dolayı hidrasyona uğramış Na+ hidrasyona uğramış K+’dan daha büyüktür; sonuç olarak K+, membrandan daha kolay geçer.

Doğal membranlarda transmembran kanalları yani seçici iyon iletici bölgeleri oluşturan proteinlerden meydana gelmiş gözeneksi yapılar bulunur. Na+, K+ , Cl ve Ca2+ için spesifik iyon kanalları tanımlanmıştır.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner