Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazartesi

Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 85 ile sayfa 102 arasındaki sayfaların cevapları


Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102 cevapları
1921 Anayasası'nda kuvvetlerin birliği ya da ayrılığı ile ilgili olarak ne söylenebilir?
1921 Anayasası döneminde devlet başkanlı­ğı görevini kim yerine getirmektedir?
>   Kuvvetler birliği ilkesi benimsenmiştir.
1921 Anayasasînda seçimlerin kaç yılda bir yapılması kararlaştırılmıştır?
>   Hak ve özgürlüklerle ilgili bir düzenlems yoktur.
Cevap'
>  Seçimlerin iki yılda bir yapılması karara bağlanmıştır.
1921 Anayasası nasıl bir nitelikte hazırlan­mıştır?
1921 Anayasasînda hangi seçim sistemi benimsenmiştir?
Cevap'3
Çerçeve anayasa niteliğindedir.

Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 69 ile sayfa 84 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ         DEVAMI

Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 cevapları
1909 yılında Kanunuesasi'de yapılan deği­şiklikler nelerdir?
i   >   Hükümet, padişaha değil meclise karşı so­rumlu hâle getirilmiştir.
i   >   Padişahın yetkileri sınırlandırılmıştır.
> Padişahın sürgüne gönderme yetkisi kaldı­rılmıştır.
> Yasa teklifi için gerekli olan padişah izni kaldırılmıştır.
> Yasalara aykırı tutuklama yasaklanmıştır.
> Padişahın meclisi açma-kapama yetkisi ' zorlaştırılmıştır.
  >   Sansür yasağı kaldırılmıştır.
 >   Cemiyet (parti) kurma hakkı getirilerek, çok partili hayata geçiş sağlanmıştır.
 >   Padişahın kanunları onaylama süresi belirlenmiştir. (iki ay)
>   Padişahın mutlak veto yetkisi kaldırılmış,o geciktirici, güçleştirici vetoya dönüştürül­en

Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 52 ile sayfa 68 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ         DEVAMI

Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 cevapları
Kanunuesasi'de yer alan genel özellikler nelerdir?
I    >   Osmanlı Devleti bir monarşidir, üniter bir devlettir.
> Devletin dini İslam, dili Türkçe'dir.
> Padişah gerekli gördüğünde meclisi açıp kapatabilecektir.
> Padişah, devlet güvenliğini bozduğu ge­rekçesiyle polis araştırması yaptırabilecek ve suçlu görülenleri sürgüne gönderebile­cektir.
K.munuesasi ile düzenlenen temel hak ve hürriyetler nelerdir?
İstibdat Dönemi ne iie sona ermiştir?
Vatandaşlık hakkı
Kişi hürriyeti
Kişi güvenliği
İbadet hürriyeti
Basın hürriyeti
Dilekçe hakkı
Öğretim hürriyeti
Mali güce göre vergi hürriyeti
Kanuni hâkim güvencesi
Vergilerin kanuniliği ilkesi
Müsadere ve angarya yasağı
,

Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 35 ile sayfa 51 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ         DEVAMI

Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51 cevapları
Millî Güvenlik Kurulu ilk kez hangi anayasa­da yer almaktadır?
>   Kuvvetler ayrılığı ilkesi benimsenmiştir.
1961Anayasasînda
Anayasalardaki yumuşaklık - sertlik kav­ramlarına bakıldığında, 1982 Anayasası na­sıl bir anayasadır?
Türkiye Cumhuriyeti'nin en sert anayasası hangisidir?
>   Sert anayasadır.
1982 Anayasası 1982 Anayasası nasıl bir nitelikte hazırlan­mıştır?
1982 Anayasası'nda hangi hükümet sistemi benimsenmiştir?
>   Kazuistik (ayrıntılı) bir anayasadır.
Parlamenter Hükümet Sistemi benimsen­miştir.
1982 Anayasası'nda hangi demokrasi anla­yışı benimsenmiştir?
Çoğunlukçu demokrasi anlayışı benimsen miştir.
1982 Anayasası'nda kuvvetlerin kullanımıy- > -la ilgili olarak ne söylenebilir? 1982 Anayasası kaç maddeden oluşmakta­dır?
1982 Anayasası'nı 1961 Anayasası'ndan ayıran temel özellikler nelerdir?

Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 19 ile sayfa 34 arasındaki sayfaların cevapları

GERİ         DEVAMI

Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 cevapları
Oy verme işlemi ilk kez hangi anayasada ya­sal bir zorunluluk hâline getirilmiştir?
>   1961 Anayasası
>   1982 Anayasası ile oy verme yasal olarak zorunlu hâle gelmiştir.
"Türkiye Devleti'nin rejimi cumhuriyettir." ifade si ilk defa hangi anayasa döneminde kulla­nılmıştır?
Millî egemenlik ilkesi ilk kez hangi belgede yer almıştır?
1921 Anayasası nda yapılan 1923 değişik­liği ile anayasada yer almıştır.
>   1921 Anayasası'nda
Güçler ayrılığı ilk kez hangi anayasada be­nimsenmiştir?
Cumhuriyet tarihinin ilk sert anayasası han­gisidir?
V   1961 Anayasası'nda

Pazar

Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 2 ile sayfa 18 arasındaki sayfaların cevapları

DEVAMI

Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 cevapları
Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucusu kullanım sebeplerinden biri değildir?
Bir cevap seçin.
a. Üretim verimini arttırmak
b. Çalışanı parça, talaş vb. fırlamasından korumak
c. Çalışanı elektrik çarpmasından korumak
d. Makinenin hareketli aksamına organ kaptırmanın engellenmesi 
Aşağıdakilerden hangisi makine koruyucusu sınıflandırmalarından biri değildir?
Bir cevap seçin.

Perşembe

Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları 2

Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

sayfa 18 ile 30 arası cevaplar       GERİ    DEVAMI EKLENECEK..
_______________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Memelilerde Koku Alma Duyusu
Memelilerin koku alma organı burundur. Koku alanında bulunan koku reseptörlerinin
herbiri birer silli sinir hücresi olup, destek hücreleri tarafından salgılanan mukus
salgı içine gömülü olarak bulunur.
İnsanda koku duyusu diğer memelilerle göre az gelişmiş olsa da yine de önemlidir.
Koku duyusunu uyaran faktör hareket halindeki moleküllerdir. Koku alma hücrelerinin
özelleşmiş olmasının yanında destek görevi yapan hücrelerin de yardımıyla
duyum alınır. Destek görevi yapan hücreler mukus salgı (sümük) yaparak kokusu
alınacak moleküllerin kolay algılanmasını sağlarlar.
Burnun içi tamamen duyu hücreleri ile mi kaplıdır?
Memelilerde burnun her tarafı bu duyuya katılmaz. Burun mukozasının üst bölgesinde
sarı renkli olan kısım kokuyu alır. Bu bölgeye koku sinirinin dalcıkları yayılır
ve bu kısımda duyu kılları ihtiva eden duyu hücreleri bulunmaktadır. Mukoz salgı
içindeki bu kirpikler nöronların dendritleridir. Koku sinirinin aksonu kemiği delerek
bulbus olfaktorius denilen kısma gelirler. Burada mitral ve püsküllü hücreler
adı verilen hücreler bulunur. Reseptör hücrelerle mitral hücreler burada sinapslar
yapar. Püsküllü hücreler de bu sinapslara kol gönderirler. Daha sonra bu
hücrelerin kolları üç yoldan beyne ulaşır. Koku moleküllerinin kimyasal yapıları ve molekül şekilleri koku çeşidini yaratmaktadır.
Molekül yapıları benzer olanlar benzer kokular yaratırlar. Normal olarak
50 çeşit koku ayırdedilebilir.

Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları

Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

sayfa 2 ile 17 arası cevaplar      DEVAMI
________________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Memelilerde Tat Alma Duyusu
Tat ve koku duyuları çoğunlukla birbirine bağlıdır ve birbirinden ayırmak güçtür.
Tat adı altındaki duyuların çoğu koku organına ait duyumlardır.
İnsanda ve memeli hayvanlarda tat duyusu reseptörleri, dil yüzeyi ve yanlarında
yer alan papillaların girintileri içine yerleşmiş tat tomurcuklarında bulunurlar.
Tat tomurcukları sayıları 9000 - 10.000 kadar olan (çoçuklarda sayıları daha fazladır)
oval şekilli dil epiteli içine gömülmüş olarak bulunurlar. Bir tat tomurcuğu dıştan
örtü epiteli ile örtülüdür. Bunların içlerinde tat alma hücreleri yer alırlar. Bu reseptör
hücrelerin arasında destek hücreler de bulunur. Tat alma hücreleri özel duyu
tüycüklerine sahiptirler. İnce sinirler bu hücrelerin çok yakınlarından girerler. Reseptör hücreler yaklaşık haftada bir yaşlanarak tat tomurcuğunun ortasına
itilir, giderek dejenere olur ve atılırlar. Kaybolan reseptör hücrelerin yerlerini, tat tomurcuğunun
yanlarında bulunan hücrelerin çoğalmaları sonucu oluşan yeni hücreler
alır. Tat tomurcukları özellikle dilin uç, yan ve arka bölgelerinde yerleşmişlerdir.

Ağıza alınan besinlerin hepsinin tadı alınabilir mi?
Tat alma olayının gerçekleşmesi için tadı alınacak maddenin bu yapıya değmesi gerekir.
Bu da ancak o maddenin erimiş halde bulunmasıyla mümkündür. Tadılan cismin
iyi hissedilebilmesi için sadece onun eriyik halde bulunması ve papillalara değmesi
de yetmemektedir. Aynı zamanda en uygun ısıda (10° C-35 °C) bulunması gerekmektedir.
Örneğin soğuk olarak yenilen besinlerin tadlarının algılanması da az
olmaktadır. Dilin reseptör hücrelerden algılanan tat duyuları, çeşitli sinirleri yoluyla
beyine iletilir. Beyinde tat duyusune ilişkin belirgin bir merkez bulunmamakla
birlikte, yüz derisi ile ilgili genel merkezin tat duyusunu da algıladığı bilinmektedir.
Tat duyusunun, tatlı, ekşi, tuzlu ve acı olarak tanımlanmış 4 ayrı çeşidi vardır. Tatlı
duyusu dilin ucundan; ekşi duyusu dilin yan tarafından; tuzlu duyusu dilin hem
ucunda hem de yan tarafından; acı duyusu ise dilin gerisinden algılanır. Tat duyusu,
koku, temas, ısı gibi diğer duyuların da karışımından oluşan bir kombine duyudur.

Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ve 30 cevapları

Ekstra Bilgi:
Protista
Protozoa (tekil:protozoon) teriminin anlamı "en ilkel hayvansal form" olup, okyanuslarda,
tatlı sularda ve toprakta serbest yaşayan veya diğer organizmalar üzerinde
simbiyotik ilişkiye giren tek hücreli ökaryotik organizmaları kapsar. Tatlı su
formları akarsulardan çok bitki içeren durgun sularda, göller ve gölcüklerde yaşarlar.
Kuru yerlerde protozoonların kistlerine rastlanılır. Kistler kuş, böcek gibi hayvanlar
ve rüzgarla etrafa yayılırlar. Protozoonların, büyük çoğunluğu mikroskobik
olan 30 binden fazla yaşayan türü bilinmektedir.
Protozoonlar bakterilere oranla daha büyük (5-250 τm) olup, yapılarında sitoplazma,
hücre organelleri ve nükleus bulunur. Sitoplazmaları hücrenin her yerinde
aynı yoğunlukta olabilir veya dışta granülsüz ve şeffaf ektoplazma ile içte granüllü
endoplazma kısımları bulunabilir. Pek çok protozoa tek bir nükleus taşımasına
rağmen, bazıları birden fazla taşır.

Ekstra Bilgi:
Gymnomycota (Cıvık mantarlar): Cıvık mantarlar diğer funguslardan fagotrofik
beslenmeleri ile ayrılırlar. Somatik yapılarında hücre çeperi yoktur. Protoplastları
plazma membranı ile çevrelenmiştir.
Mastigomycota: Birkaç tür haricinde hepsi belirli bir hücre çeperine sahiptir. Besinlerini
absorbsiyonla alırlar. Birkaçı hariç çoğunluğu çok hücrelidir. Cıvık mantarlar
hariç hayat devrelerinde kamçılı hücreler bulunan tüm mantarlar bu gruba girerler.
Amastigomycota: Hiçbir zaman kamçılı hücreleri bulunmaz. Yüksek funguslar
olarak ta anılırlar. Dört alt bölüme sahiptirler. Bunlar; Zygomycotina, Ascomycotina,
Basidiomycotina ve Deuteromycotina'dır.
1. Zygomycotina (Ekmek küfleri, sinek mantarları):
Ekmek küflerinin de dahil olduğu funguslar ile vesiküler-arbisküler mikoriza funguslarını
kapsar. Bu bölümün tipik bir üyesi olan Rhizopus stolonifer nemli ortamda
bulunan ekmek ve meyvelerde çok yaygın olarak gözlenir.
2. Ascomycotina:
En önemli özellikleri eşeyli çoğalma sonucu oluşan sporlarını (askosporlar) askokarp
adı verilen bir kese içinde oluşturmalarıdır. Kamçılı hücreleri yoktur. Vejetatif
evre genelde septalı hiflerden meydana gelmiştir ve haploiddir. Hücre çeperleri genellikle
kitin ve glukandan ibarettir. Bazı türleri maya formundadır. Özellikle parazit
olarak bitki yaprakları üzerinde ve saprofitik olarak toprakta parçalanmakta
olan bitki artıklarında, sucul formları da sudaki artıklar veya bitkiler üzerinde bulunur.

Mayalar ve yaprak kıvırcıklığı mantarlarını kapsarlar.

Meb yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ve 17 cevapları

Ekstra Bilgi:
 Partenogenez :
Arılarda, kraliçe arının yumurtasının döllenme olmadan gelişmesi ile erkek arılar
oluşur. Erkek arıların bu oluşumu partenogenez olarak adlandırılır. Ayrıca arılardan
başka karıncaların erkekleri, kelebeklerin bazıları ve yaprak bitleri gibi hayvanlarda da partenogenez görülür.
Kraliçe arı, hayatı boyunca erkek arıyla bir defa çiftleşir ve aldığı spermleri kaslı
bir kesede depolar. Bu kesenin üreme organına açılan kısmı bir kapak ile kapalıdır.
Kraliçe arıda mayoz bölünme sonucu haploit kromozomlu yumurtalar oluşur. Eğer
kraliçe arının üreme organındaki kapak açılırsa yumurtalar spermler tarafından
döllenerek diploit kromozomlu dişi arılar oluşur. Arı sütüyle beslenen dişi arı larvası
kraliçe arıyı oluşturur. Kraliçe arı sadece üremeden sorumlu olur. Çiçek tozu ile
beslenen diğer dişi arı larvaları ise işçi arıları oluşturur. Bu arılar kısır olup kovanın
beslenmesi ve temizlenmesinden sorumludur.
Eğer kraliçe arıdan mayoz bölünme sonucu oluşan haploit kromozomlu yumurta
hücresi döllenme olmadan mitoz bölünmeler ile gelişirse haploit kromozomlu erkek
arılar oluşur.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner