Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Salı

Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 218, 219 ve 220 cevapları


Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 218, 219 ve 220 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
 Ekstra Bilgi:
BULGARLAR
Bulgarların İlk Dönemleri
Büyük Hun Devleti’nin yıkılmasıyla Ogur Türkleri Kafkaslara ve Kuzey Karadeniz düzlüklerine ç etmişlerdi. Avrupa Hu Hükümdarı Attila’nın ölümünden sonra, Avrupa’d yaşayamayacaklarını anlayan Hunlar Attila’nın oğlu İrne idaresinde Kuze Karadeni sahillerine  gelere orad yaşayan   Ogu Türkler il karışıkaynaştılar ve ortaya çıkan b topluluk karışmak anlamına gelen Bulgar adıyla anılmaya başlandı.
Sayfa 218
Sayfa 219
Sayfa 220
 ____________________________________________________________

Bulgarların  çoğunluğun On-Ogurlar  oluşturuyordu. Bulgarları meydana getiren  diğer  iki önemli boy ise Utigurlar ve Kutigurlar’dı. Bulgarlar, tarihte Büyük Bulgarya, Tuna Bulgarı ve İtil (Volga) Bulgarları olmak üzere üç farklı devlet kurmuşlardır.
Büyük Bulgarya Devleti
630 yılında Göktürk Devleti’nin yıkılması üzerine Kafkasların kuzeyinde Büyük Bulgarya Devleti  kuruldu. Devletin başında  Kubrat bulunuyordu. Ancak Büyük Bulgarya Devleti uzun ömürlü olmadı. Kurucusu Kubrat’ın ölümünden (665) sonra, devlet Hazar Hakanlığının baskılarına dayanamayarak yıkıldı. Bulgar Türk boylarından bir kısmı Hazar hâkimiyetine girerek Don ile Kuban nehirleri arasındaki yurtlarında kaldılar. Bir kısmı da İtil (Volga) Nehri  dolaylarına çekilerek burada İtil Bulgar Devleti’ni kurdular. Diğer bir kısmı da Balkanlara yönelerek Tuna boylarında Tuna Bulgar Devleti’ni kurdular.
Tuna  Bulgar Devleti
Büyük Bulgarya Devleti’nin yıkılmasından sonra Kubrat’ın küçük oğlu Asparuh yönetiminde Tuna boylarına gelen Bulgarlar; 679 yında Tuna Bulgar Devletini kurdular.
Halkının çoğunluğunu Slavların oluşturduğu Tuna Bulgar Devleti, en uzun ömürlü Bulgar Devleti olmuştur. Ancak Bulgarlar askeri ve idari teşkilatları sayesinde onları idare etmişlerdir.
Bizans İmparatoru IV. Kostantinos (668685), bu savaşçı kavmin tehlikesini anlayarak, Araplarla barış yapıp Bulgarlar üzerine sefere çıktı (680). Fakat Bizanslılar yenildiler. Bunun üzerine Bulgarlar bu saldırıya karşılık vererek Varna bölgesine girdiler. Bizans, bu gelişmeler sonucunda Tuna Bulgarlarının siyasi varlığını tanımak zorunda kaldı (681).
Böylece kısa zamanda Tuna Bulgar Devleti’nin sınırları, bütün Kuzey Bulgaristan, Baserabya ve Dobruca’dan doğuda Karadeniz’e, güneyde de Balkan dağlarına kadar uzanıyordu.
Tuna Bulgarları, Bizans ile sıkı siyasi ve ekonomik ilişkiler kurdular. 718 yılında Arapların İstanbul’u kuşatmaları sırasında Bizans’ın yanında yer aldılar. Karşılığında da ticari kolaylıklar elde ettiler.
803 yılında Bulgarların başına Kurum Han (803–814) geçince Bizans İmparatoru
I. Nikephoros (Nikeforos), Kurum Hanı ortadan kaldırmak için harekete geçti. Yapılan mücadeleler sonucunda Kurum Han’a yenilen imparator,  bu  uğurda  hayatını da kaybetti.
Kurum Han, Bizans’ın elinde bulunan Sofya, Niş, Belgrad şehirlerini ele geçirerek, Orta Avrupa ve Yakın Doğu arasındaki en büyük ticari ve askeri yolu kontrolü altına aldı. 814 yılında İstanbul’u kuşatan Kurum Han, kuşatma esnasında öldü ve yerine oğlu Omurtag Han geçti. Omurtag Han Bizans ile barış yaptı.
Omurtag Han (814–831) dönemi, Tuna Bulgarlarının en parlak devridir. Omurtag Han Bizans ile 30 yıllık bir ticaret antlaşması imzaladı. Frank Krallığı ile de anlaşmak isteyen Omurtag Han bunda başarılı olamadı. Bunun üzerine Franklar üzerine sefer düzenleyen Omurtag  Han  onları yendi. Tuna havzasını ele geçirerek Maroş Nehri vadisindeki, Orta Avrupa’nın en büyük tuzlalarını işletmeye açarak, devletini ekonomik açıdan zenginleştirdi.
Bulgarlar, IX. yüzyılın ortalarından itibaren, ülkede çoğunlukta  bulunan Slav kitleleri arasında erimeye başladılar. Boris Han’ın  (852–889) , 864 yılında Ortodoks Hıristiyanlığını  kabul  etmesi  sonucu  Tuna  Bulgarları  giderek  Türklük  özelliklerini kaybettiler.
1018 yılında Bizans İmparatoru II. Basileyos ( II. Basileios)  (976–1025) Tuna Bulgarlarının topraklarını işgal edip bir Bizans eyaleti haline getirerek, devletin siyasi varlığına son verdi. Bundan sonra  Bizans  hâkimiyetinde yaşayan Bulgarlar, XIV. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı hâkimiyetine girdiler.
Bugünkü Bulgaristan’da yaşayan Türkler, Osmanlıların Anadolu’dan Rumeli’ye yerleştirdiği Türkmenlerin soyundandır.

Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 206, 207, 208, 214, 215 ve 216 cevapları


Meb yayınları 8.sınıf matematik ders kitabı sayfa 206, 207, 208, 214, 215 ve 216 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 
 Ekstra Bilgi:
AVARLAR
Avarların İlk Dönemleri
Çin kaynaklarında Juan Juan, Arap ve Bizankaynaklarında Avar diye isimlendirilen bu kavim, Göktürkler tarafından “Apar olarak ifade edilmiştir.
AvarlarAsya Hun Devleti’nin yıkılmasından sonra IV. yüzyıl sonlarında bugünkü Moğolistan’ın bulunduğu coğrafyada bir devle kurmuşlardı. Avarlara 552 yılında Göktürkler son verince, onlarda batıya ç ettiler. 
Sayfa 206
Sayfa 207
Sayfa 208
Sayfa 214
Sayfa 215
Sayfa 216
 ____________________________________________________________
558 yılında Sibir devletini yıkan Avarlar, Karadenizin kuzeyinden bu günkü Romanya ya girdiler. Balkanları denetim altına alan Avarlar, Bizans’la komşu oldular.
Avar Hakanlığının Kuruluşu ve Avar –Bizans İlişkileri
Kuzey Kafkasya ve Kuzey Karadeniz yoluyla Tuna boylarını ele geçiren Avarlar, Bizansla ilişkiye girip, onları vergiye bağladılar. Daha sonra bugünkü Romanya’ya giren Avarlar, 562 yılında Macaristana yerleşerek, başlarında Bayan Hanın bulunduğu büyük bir devlet kurdular.
Don nehrinden Galya (Fransa)’ya kadar olan ve İtalya’yı da içine alan topraklar Avar hâkimiyetine girdi. Yönetimleri altında ve ordularında birçok kavim olmasına rağmen, esas çekirdek Türklerden meydana geliyordu.

Büyük bir devlet adamı ve asker olan Bayan Han döneminde Avarlar, Frankları yenilgiye rattıktan sonra Bizans topraklarına girdiler. Önceleri Avarlara vergi ödemeyi kabul eden Bizans, onların Tunanın güneyindeki topraklara gmelerini istemediğinden, Slav topluluklarını Tuna geçitlerinin bulunduğu bölgedeki kalelere yerleştirdi. Fakat aldığı önlemler Avarları durdurmaya yetmemiştir.
Bizans topraklarına giren Avarlar, Belgrad ve diğer Bizans sınır kalelerini ele girerek kendilerine Balkanların yolunu açtılar. Sınır boylarındaki kalelerin alınması Bizansta büyük bir panik yaşanmasına sebep oldu. Bizans, Avarlara yıllık vergi vermeyi kabul ederek geçici  bir barış sağladı. Avarların izlediği dış politika, pazar şehirlerinin ve ticaret yollarının ele geçirilerek kontrol altına alınmasıydı.
Avarlar, Bayan Kağan zamanında 619 ve 626 yıllarında iki kez İstanbulu kuşatıp, Bizans İmparatoru Herakliyosu (610–641) zor durumda bıraktılar. 619 yılındaki birinci
İstanbul kuşatmasında başarısız olunca Avarlar ikinci kuşatmayı 626 yılında Sasanilerle ortak gerçekleştirdiler. Ancak donanmanın olmayışı yüzünden bu kuşatma da diğeri
gibi başarısızlıklsonuçlandı. Avarlar, zor şartlar altında geri  çekilmek zorunda kaldılar.

Avar Hakanlığının Yıkılışı ve Tarihteki  Rolleri
İstanbul  kuşatmalarında başarısız  olunma Avar  Devleti’ni   zayışattı.  Bayan Kağanın  630  yılında  ölümü  ise  Avarlar’ı  zo durumda  bıraktı.  Bizansında kışkırtmasıyla Avarlara bağlı topluluklar isyan ettiler. Bulgarlar Balkanları, Slavlarda Orta Tuna ve Sava lgesini ele geçirdiler. Avar Devleti, 791den itibaren 15 yıl araksız devam eden Frankların saldırıları sonucunda yıkıldı ( 805).
Balkanlarda ve Orta Avrupa’da 250 l kadar (558–805) siyasi ç kuran Avarlar, birçok Slav topluluğuna baskı yaparak, onların Doğu Avrupa ve Tuna Havzasına inmelerine ayrıca bugünkü Slav topluluklarının oluşmasında da önemli rol oynadılar.
Avarlar devlet yönetimi, askerlik, ekonomi ve sanat konularında Macar, Hırvat, Romen, Arnavut, Bulgar, Rus vb. topluluklar üzerinde  derin etkiler bırakmışlardır. Örneğin Bizans’ta Avar örneği ordular kurulmuştur.
Avrupa’da egemenliklerini kaybeden ve Hristiyanlığı kabul eden Avarlar, zamanla yerli kavimler arasında millî kimliklerini kaybederek Slavlaşmışlardır.

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner