Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cuma

Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 125 ile sayfa 138 arası cevapları

1. Türklere özgü demlenmiş çay.
2. Müzik çeşitliliği.
3. Arkadaşlığa değer veren, arkadaşlarına düşkün kimse.
4. Torbacık içinde sıcak suya daldırılarak ya­pılan çay, poşet çay.
DEVAMI EKLENECEK
5. Rahat, sakin.
6. Parlak ve koyu kırmızı renk.
7. Değme, dokunma, dokunuş, değinti

Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 110 ile sayfa 124 arası cevapları

Kuş uçmaz kervan geçmez yer.
Şu sokak senin bu sokak benim.
Bal tutan parmağını yalar.
Yorgan gitti, kavga bitti.
Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş.
Yağmurdan kaçarken doluya tutulmak.

Pazartesi

Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 86 ile sayfa 98 arası cevapları

İğneyi kendine, çuvaldızı başkasına batır.

b. Bu atasözünden hareketle konusu empati olan bir hikâye yazınız.
:Aşağıdaki kelime, kavram, deyim, özlü söz ve atasözlerinden yararlanarak "Azim ve sebat insanların en büyük yardımcısıdır." sözünü açıklayan deneme türünde bir yazı yazınız.

Salı

Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 99 ile sayfa 108 arası cevapları

b. Dinlediğiniz şiirde her bölümde tekrar edilen kelime ya da kelimeler hangileridir? Yazınız.
c. Şiirde kelime tekrarlarının ve dize sonlarındaki birbirine benzer sesli kelimelerin şair tarafından tercih edilmesinin sebebi nedir?

Pazar

8.sınıf meb yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 72 ile sayfa 84 arası cevapları

1. Güllerden birini elime alıp koklamaya başladım.
2. Saksıdaki çiçek yapraklarını sehpaya dökmüştü.
3. Çok çalışmazsak sınıfımızı geçemeyebiliz.
4. Havuzun kenarına konan serçeyi korkuttu.
5. Uzattığı çekici ve keseri tezgâhtan almaz.
6. Etrafa savrulan kar taneleri birdenbire eriyiverdi.
7. Bu fidanı evin önüne ben dikmiştim.
■. Bu cümleleri nesnesiz olarak yazınız.
. Bu cümlelerden hareketle fiilleri geçişsiz olan cümleler yazınız.
a. Cümlelerin fiillerinin bildirdikleri eylemden etkilenen nesneler var mı? Cümlelerin fiil­leri ile varsa nesnelerini yazınız.

Perşembe

8.sınıf meb yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 60 ile sayfa 71 arası cevapları

KARAGÖZ
Karagöz, deve veya manda derisinden yapılan tasvir adı verilen insan, hayvan veya eşya şekillerinin çubuklar yardımıyla arkadan verilen ışıkla beyaz perde üzerinde hareket ettirilmesi esasına dayanan gölge oyunudur. Oyun adını, başkişisi olan Karagöz'den almaktadır.
Gölge oyununun kaynağı Güneydoğu Asya ülkeleri olarak kabul edilir. Türkiye'ye gelişi hakkında ise değişik görüşler vardır. Bunlardan birisi Orta Asya'da "kor kol­çak", "çadır hayal" olarak bilinen oyunların gölge oyunu olduğu ve oradan göçlerle Anadolu'ya getirildiği görüşü­dür. Diğer görüşe göre 1517 yılında Mısır'ı alan Yavuz Sultan Selim'in Türkiye'ye getirdiği gölge oyunu sanatçı­ları yolu ile girdiğidir.

8.sınıf meb yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 48 ile sayfa 58 arası cevapları

Atatürk'ün geliştirmeye, ülke düzeyinde yaymaya çalıştığı anlayışa göre bir ülkenirZ kalkınmasını sağlayan, ona kalkınma olanakları yaratan eğitim öğretim yoludur. Bu yol ^eskimiş, güncel geçerliliğini yitirmiş, çağdaş
 uygarlığın dışına İtilmiş durağan gelenekle/re önem vermeyen, ışığını bilimde, kılavuzunu bilgilenmede bulan bir gelişim çizgisidir. Etkinlik: Atatürk'ün millî eğitimle ilgili görüşlerini yansıtan bir makale yazınız.
1. Bir kimsenin öz varlığı, kişiliği. 2. Yalnız kendisine özgü bir nitelik taşıyan, orijinal, 3. Toprak altına gömülerek saklanmış para veya değerli şeyler, define 4. İşaret, alamet. 5. Parası, malı çok olan, zengin. 8.sinif meb yayınları türkçe çalışma kitabı sayfa 36 ile sayfa 47 arası cevapları

 1. Fiilimsi ekleri fiil kök veya gövdelerine gelir. 2. Fiilimsilerin olumsuz biçimleri yoktur. 3. Fiilimsiler yardımıyla çok uzun cümleler kurabiliriz. 4. Fiilimsilerden sonra hiçbir ek gelmez.
5. Fiilimsiler her zaman cümlenin ortasında bulunur. 6. Bazı fiilimsi ekleri biçim olarak zaman ekleriyle benzerlik gösterir. * 7. Fiilimsi eki almış bazı kelimeler isim görevinde kullanılır. 8. Fiilimsiler cümle içinde isim, sıfat ve zarf görevlerinde kullanılır. 9. Fiilimsi olan cümlelerde genellikle birden fazla yargı bulunmaktadır.
10. Zarf fiiller, cümleye zaman ve durum anlamı katar. Etkinlik:Aşağıdaki metinde geçen fiilimsilerin altını çizip hangi fiilimsi türü olduğunu yazınız. 

Pazar

Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 10 ile 22 arası cevapları


Dize sonlarındaki benzer seslerin altını çiziniz. Bu ses benzerliklerinin şiire ne kattığını noktalı yerlere yazınız.Aşağıya günümüzden elli yıl sonra kitapların insan hayatındaki yerini anlatan bir deneme yazınız.

1. Sonra geminin arkasında sallanan sancağı göstererek: — Şehit olursam bunu üzerime örtün. Vatan al bayrağın dalgalandığı yer değil midir, dedi. (Ömer Seyfettin) Konuşma, çızgısınden sonra kı alıntı cümlesinin bitimine konur, 2. Yarın İstanbul'a gideceğiz, dedi. Tırnakiçinde, olmayan alıntı cümlelerinden sonra konur......... 3. Tamam, ben de sizinle tiyatroya geleyim. Kendisinden sonraki, cümleye , bağlı ,olara kret, kabul, ve teşvik... bildiren kelimelerden sonra konur,

Pazartesi

Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 ve 69 cevapları

Ekstra Bilgi:
Türklerin İslam Medeniyetine Katkıları

Türkler,  Müslüman  oluşlarının daha  ilk  yıllarından itibaren  İslam   kültür  ve medeniyetini yüceltmek için çalışmaya başladılar.

Emeviler ve Abbasiler döneminde yüksek bir seviyede olan İslam  Medeniyeti, Türklerin ilim, kültür ve sanat alanında ortaya koydukları eserlerle daha da yüksek bir seviyeye çıkmıştır.

Türkler İslâm medeniyetine hangi alanlarda  katkıda bulunmuşlardır?

Türklerin kurdukları medreselerde tefsir, hadis, fıkıh, kelam,  tasavvuf gibi dinî ilimlerle, matematik, astronomi, tıp, fizik gibi müspet bilimler alanında da çalışmalar başlatılmıştır. Buralardan  Ebu  Hanife, Maturîdi, Zemahşerî, Razî gibi din alimleri, Harezmi, Bîruni, Uluğ Bey, Ali Kuşçu gibi müspet ilimlerle ilgilenen bilim adamları yetişmiştir.

Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 23 ile 34 arası cevapları

Etkinlilk:Okuduğunuz metinde kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını örneklerle açık­layınız. Talip Apaydın, Sarı Traktör'de köydeki İlkel üretim biçimini bütün ayrıntılarıyla 'anlatıyor. 
Talip Apaydın'ın gerçeği görüşü bana biraz eksik geldi. .ilkel üretimin yerini makineli üretim alınca bunun gerektireceği ekonomik, top-Humsal değişmelere hiç değinmemiş. .Yazar, köylülerin görüşü ile birlikte kendi görüşünü de.Bana kalırsa Sarı Traktör, röportajla roman arası b. Sarı Traktör metninde hangi anlatım biçiminin kullanıldığını noktalı yerlere yazınız. Açıklamalı . anlatıEtkinlik:Aşağıdaki noktalı yerlere okuduğunuz kitapla ilgili bir eleştiri yazısı yazınız. Bu yazınızı elektronik ortama aktarıp bir arkadaşınıza postalayınız.
Aşağıdaki cümleleri yanlarındaki zarf fiil eklerini kullanarak birleştiriniz.

Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ve 28 cevapları


Yunus Emre (1240-1241) (1329-1334)

82 yıl ömür süren Yunus Emre’nin doğum ve ölüm tarihleri tam  olarak tespit edilememiştir. O’nun menkıbeleşen hayatı şöyledir.

Hacı Bektaş Veli, Horasan’dan Rum’(Anadolu)a gelince ünü her tarafa yayıldı. O tarihlerde Yunus Sivrihisar’a bağlı Sarı köy’de yaşamakta ve çiftçilikle uğraşmaktaydı. Yunus’un yaşadığı civarda kıtlık yaşanmaktaydı.

Yunus  erenlerin  güzel  vasıflarını duymuş, öküzüne  alıç yükleyip  Hacı Bektaş Velinin huzuruna vardı ve buğday istedi. Bir süre orada kaldı. “sorun bakalım ne ister, buğday    nefes  mi?”   sorusuna:  “Bana  buğday   gerek”   cevabını verdi.  Soru tekrarlanmasına rağmen buğday da ısrar etti. Yolda kendi kendine ne olmayacak  iş ettim,  gafil oldum. Şimdi buğday  belli bir re  sonra  tükenir, nefes ise ölünceye kadar  tükenmez” diyerek pişman oldu. Tekrar geri dönen Yunus nefes istedi.  “O şimdiden sonra  olmaz. Biz o kilidin  anahtarını Tapduk Emre’ye  verdik,  varsın nasibini  O’ndan   alsın”  cevabını alan Yunus, Tapduk  Emre’yi  buldu  ve  hizmete başladı. 40 yıla yakın dergaha odun taşıyan Yunus’a Tapduk Emre:”Yunus, vakit oldu. O hazinenin  kilidini açtık, nasibini alıverdin…”  sözleriyle icazet almış oldu.

Yunus Emre’yle ilgili anlatılan menkıbeler de O’nun tasavvufta önemli bir mertebeye sahip olduğu anlaşılır. Allah aşkı, peygamber sevgisi ile dolup taşan Yunus’un bu durumu şiirlerinde göze çarpar.

Şiirlerini Türkçe yazmıştır. Türk insanı tarafından çok sevilmiştir. Nerede öldüğü ve mezarının nerede olduğu hakkında ihtilaflar vardır.


Yunus Emre’nin Divan ve Risalet’ün-Nushiyye olmak üzere iki eseri vardır.

MEB YAYINLARI 8.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 3

Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.


Ekstra Bilgi:
İslam sanatları nelerdir?

İslam  sanatları:  Mimari,  tezyinat,  minyatür,  tezhip,  güzel  yazı   (Hüsnü  hat) edebiyat ve musiki gibi bölümlere ayrılır.Türkler bu sanat dallarında ünlü sanatçılar ve ölmez sanat eserleri bırakmışlardır.

Mimari
Türkler yaptıkları cami, medrese, çeşme, saray, köprü gibi her türlü yapıda ihtiyaç ile sanat  zevkini  ve  güzellik  duygusunu  ön  pland tutmuşlardır. Bu  eserlerde tezyinat(süsleme) sanatına da önem vermişler ve çok güzel eserler ortaya koymuşlardır. Konya ince minareli, Erzurum’daki Yakutiye ve çifte minareli medreseler, Selimiye ve

Süleymaniye  camileri  vb  daha  nice  eserler Türk  mimarları  tarafından yapılmıştır.
Bunların en tanınmışı da Mimar Sinan’dır.

Minyatür, Türklere has bir sanattır. İslam alemine Türkler vasıtasıyla yayılmıştır.
Nakşi, Levni ve Nigari, Türklerin bu alandaki ünlü minyatürcüleridir.

Tezhip   (süsleme),  Kitap  kenarlarının ve  satır  aralarının altın  tozu,  çiçek  ve nakışlarla süslenmesidir.

Güzel yazı (hüsnü hat), bir çizgi sanatı olarak doğan ve Arap harfleriyle yazı yazma sanatı olarak gelişen, kufi, sülüs, nesih gibi çeşitleri olan sanattır. Güzel yazı yazanlara hattat denir. Bu sanat Türk hattatlarla en parlak dönemini yaşamıştır. Hafız Osman, Karahisari, Mustafa  Rakım gibi ünlü hattatlar yetişmiştir.

Edebiyat: Türklerin bu alanda da İslam’a büyük hizmetleri olmuş, dinî konuları Türkçe işleyerek insanlara, İslam’ı sevdirmişlerdir. Hoca Ahmet Yesevî, Hacı Bektaş Veli ve Yunus Emre gibi din büyükleri yetiştirmişlerdir.

Türkler 600 yıldan fazla İslam’ın bayraktarlığını yapmış, gittikleri  her yere de Türk-İslam medeniyetinin izlerini ve eserlerini bırakmışlardır.

Pazar

MEB YAYINLARI 8.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 2

Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.


Ekstra Bilgi:
MÜSPET (FEN) İLİMLERİ ALANINDA YETİŞMİŞ ALİMLER

Harezmî;  İlk büyük Müslüman Matematikçi’dir. Türkistan’da dünyaya gelmiştir. Matematiğin yanında astronomi, coğrafya ve takvim konularında da orjinal buluşları vardır. Harezmî Latin dünyasında Algorismus adıyla tanınır. Cebir diye adlandırıylan Matematik dalı da  onun tarafından yyazılmış olan bir kitabın başlığındaki el-cebr kelimesinden gelmektedir.

Biruni; Harzem’in Kas kasabasında doğmuştur. Fizik, matematik, astronomi, tarih, coğrafya, eczacılık, gibi dallarda eserler vermiştir. Ünlü  bilim tarihçisi Sartoy onun yaşadığı asra Biruni asrı adını vermiştir. Biruni’nin bilime pek çok katkıları olmuştur.

Uluğ Bey; Bu ünlü Türk bilgini Semerkantta bir rasathane kurdu ve ansiklopedik tarzda  önemli  bir  eser  hazırladı. Uluğ  Bey  eski  astronomi  ile  modern  astronomi arasında bir halka sayılır. Uluğ Bey bir çok  Türk  bilgininin yetişmesine yardımcı olmuştur.

Ali Kuşcu; Fatih Sultan Mehmet döneminin gözde bilim  adamlarından birisidir. Uluğ Beyin öğrencisidir. “Uluğ Bey Zici” diye  adlandırılan cetveller üzerinde bir açıklama ( şerh) yazdı. BU açıklama  Zic’deki sav (tez) başlarının ispatını yüksek matematikle yaptığı için büyük önem taşımaktadır.

Türkle İsla inancını  sanat   eserlerind somutlaştırmış sanatl İslam’ı kaynaştırmışlardır.  İslam  sanatlarında,  sonsuzluk  ifad eden  girift  çizgiler,soyut kavramlar kullanmışlardır.

MEB YAYINLARI 8.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI

Meb yayınları 8.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

Ekstra Bilgi:
DİNÎ İLİMLER ALANINDA YETİŞMİŞ ALİMLER

Ebu  Hanîfe;  Asıl adı Numan olan Ebu Hanîfe, dinî bilimler  alanında geniş bir bilgiye sahiptir. Akla ve mantığa çok önem vermiş, kıyas metodunu geniş bir şekilde uygulamıştır. Fıkıh  aylanındaki görüşleri zamanla bir ekol hâlini almış ve Hanefî mezhebi olarak anılmıştır.

Maturidî;  Semerkant’ın  Maturid  bucağında  dünyay gelmiştir. Ehli  Sünnet mezhebinin itikadi (inanç) konularındaki esaslarını ortaya koymuştur. Kelam ve tefsir konularında eserler vermiştir.

Zemahşerî; Asıl adı Mahmuttur. Harzem’e bağlı Zemahşer’de doğmuştur. Tefsir, edebiyat  alanında  yetişmiş büyük  bilginlerdendir.  Keşşaf isimli  tefsiri  büyük  ün yapmıştır.
Raz’i; Fahrettin Raz’i olarak da bilinir. Rey Şehri’nde dünyaya gelmiştir. Büyük bir kelam alimidir. Tanınmış eseri Mefatihu’l Gayb’dır.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner