Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 65, 66, 67, 68 , 69, 70, 71, 72, 73 ve 74 cevapları

DİKKAT: Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.
Ekstra Bilgi:
Ülkemizin Can Damarı : Ulaşım
Ulaşım sistemlerini  insan  vücudundaki damarlara benzetebiliriz.  Insan vücudunda çok  sayıda ve değişik fonksiyonları olan damarlar  mevcuttur. Bu damarlar  kan dolaşımını sağlayarak  insan yaşamının devamlılığınısağlar. Damarlardan birinin değişik sebeplerle  tıkanması ve kan dolaşımının gerçek- leşmemesi  vücudumuzun yaşamsal fonksiyonunu  yitirmesine neden  olur.


 Bunun gibi ulaşım da her ülke için hayati öneme sahiptir.
Ulaşım; insanın, eşyanın, bilginin vb. bir yerden başka bir yere gitmesi, taşınması ve iletilmesi olarak tanımlanabilir. Ulaşım sistemleri  kara  yolu, deniz yolu, hava  yolu ve demir  yolu ulaşımı olmak  üzere ulaşım dört ana bölüme  ayrılır. Ayrıca boru hattı ulaşımı ve Internet diğer ulaşım sistemleridir.
Geçmişte  olduğu  gibi, günümüzde de  ulaşımın  önemi,  ülkelerin  sosyal,  ekonomik  ve kültürel yapıları üzerindetkili bir şekilde görülmektedir.
Bir ülkenin hem  kendi sınırları  içinde hem  de dünya  ülkeleri ile bağlantısını sağlayan  en önemli hizmet sektörü  ulaşımdır. Ulaşım sektörü,  ülkelerin ekonomik  gelişmişlik düzeylerinin belirlenmesinde önemli göstergelerden birisidir.
CEVAPLAR AŞAĞIDAKİ VİDEODA verilmiştir. Görüntü kalite ayarını en iyi seviyeye getirmek için çark sembolüne tıklayarak en yüksek p değerini seçip tam ekran yapmanız önerilir.
Ekstra Bilgi Devamı:
Ulaşım, üretim merkezleri ile ketim merkezleri arasında ticaretin gelişmesini sağlar. Ayrıca ulaşım sadece ekonomik  açıdan değil, ortak  kültür, bölgesel   bölümü  ile ülkelerin bütünlüğü ve savunması açısından da büyük önem  taşır.
Eski dünya  karaları arasında  doğal  köprü  niteliğinde  önemli  bir geçit  konumuna sahip  Anadolu topraklarından tarih boyunca  önemli  yollar geçmiştir.  Eski ticaret  yolları, ülkemizin yeryüzü şekillerine bağlı olarak uzanmıştır. Ancak Anadolu'daki bu yolların uzanışında her çağın kültürünün, teknik imkânlarının, o zamanki bitki örtüsü  ve doğal kaynaklarının da etkisi olmuştur.

Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63 ve 64 cevapları

DİKKAT: Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.
Ekstra Bilgi:
Anadolu Bölgesi
➢  Etrafının yüksek dağlarla  çevrili olması
➢  Yıllık yağış miktarının düşük olması
➢  Ova ve platoların geniş yer kaplaması
➢  Karasal iklimin etkili olması
➢  Bozkır bitki örtüsünün hâkim olması
  Buğday, arpa ve şekerpancarı tarımının ön plan- da olması
  Küçükbaş hayvanclığın yaygın olması


Ekstra Bilgi:
Karadeniz Bölgesi
Kuzey Anadolu Dağlarının kıyıya paralel uzanması
Dağların genel olarak kıyının hemen gerisinden  yükselmesinden dolayı kıyı ovalarının dar olması
Gür ormanların bulunması
Kıyı şeridinde nüfusun  yoğun olması ve kırsal alanda  dağınık yerleşmenin görülmesi
Kıyı kesimlerinde  nemli, bol yağışlı ılıman iklimin hâkim olmasıGüneydoğu Anadolu Bölgesi
  Güneydoğu Torosların güneyinde, ova ve platoların geniş yer kaplaması
  Ort kesimind Karacadağ  volkanik  dağının; doğu  kesiminde  ise Mardin Eşiği'nin yer alması
➢  Karasal iklim özelliklerinin hâkim olması
➢  Yaz mevsiminin çok sıcak ve kurak geçmesi
➢  Batı kesiminde  Akdeniz ikliminin etkili olması
➢  Türkiye'nin petrol üretim bölgesi olması

Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 49, 50, 51, 52, 53, 54 ve 55 cevapları

DİKKAT: Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.
Ekstra Bilgi:
Beşerî ve Ekonomik Özellikler
Ekonomik  faaliyetlerin çeşitliliği coğrafi bölgeleribelirlenmesinde etkin rol oynamıştır. Örneğin, Marmara  Bölgesi’nde  sanayi  ve ticaret  ön  plandayken  Karadeniz  Bölgesi’nde  tarım ve balıkçılık, Anadolu Bölgesi’nde tahıl üretimi ve küçükbaş  hayvancılık, Akdeniz Bölgesi’nde ise tarım ve turizm faaliyetleri ön plana çıkmıştır.

Nüfusun  dağılışı,  yoğunluğu, miktarı, ekonomik  faaliyetlerin çeşidi, dağılışı,  ticari özellikleri bir bölgenin  sınırlarının belirlenmesinde dikkate alınan diğer kriterledir. Örneğin,  Karadeniz Bölgesi’nde nüfus,  kıyı  şeridine toplanmıştır fakat  bölgede  dağlık alanların yoğunluğundan dolayı dağınık yer- leşmeler hâkimdir. Iç Anadolu Bölgesi’nde ise nüfus, su kaynaklarının çevresinde  toplanmıştır ve böl- geye  toplu  yerleşmeler hâkimdir.  Nüfusun  önemli  bir bölümü  şehirlerde  yaşar. Bu şekilde her  böl- genin genel bir nüfus ve yerleşme özelliği vardır.
Her bölge kendi sınırları içinde doğal, beşerî ve ekonomik  özellikleri bakımdan farklılıklar görülür.  Bu farklılıklara  bağlı olarak  bölgelerimiz  21  bölüme   ayrılmıştır.  Örneğin,   Marmara  Bölgesi’nin  Ergene Bölümü  düz alanlardan  meydana gelirken Yıldız Dağları Bölümü  dağlık ve engebeli  alanlardan  oluşur.


Ekstra Bilgi:
Ege Bölgesi
   Dağların kıyıya  dik  olarak  uzanması  ve aralarında çöküntü  ovalarının yer alması
   Deniz etkisinin kesimlere  doğru  sokulabilmesi
➢   Kıyıların çok girintili çıkıntılı olması
➢   Nüfusun  kıyı kesiminde  yoğunlaşması
➢   Horst ve graben  sisteminin yaygın olması
   Kıyıd Akdeniz  iklimi,  iç  kesimlerde karasal iklimin görülmesi
   Ege  ovalarının  verimli olması nedeniyle bu   ovalarda   tarım  ürünü   çeşitliliğinin fazla olması

Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı sayfa 42, 43, 45, 46, 47 ve 48 cevapları

DİKKAT: Pasifik yayınları 5.sınıf ingilizce çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.
Ekstra Bilgi:
Türk Coğrafya Kurumu
Türk  Coğrafya  Kurumu  Türkiye coğrafyasının bilimsel  yöntemlerle  araştırılıp  incelemek  ve Türkiye'deki coğrafya  bilimine gönül  verenleri temsil  etmek  amacıyla kurulmuştur.  Coğrafyacıları, haritacıları, eğitimcileri ve diğer ilgili uzmanları bir araya getirerek  yıllık  toplantılar düzenlenmek ve düzenli bilimsel yayınlarla coğrafya  biliminin gelişmesinde  öncülük  yapmaktadırlar.

Milli eğitime  katkı sağlayacak 6 önemli  projenin  hazırlanarak bakanlığa sunulmasında  öncülük  ve aracılık etmiştır.
Türkiye  coğrafyasının zenginliklerini  araştırıp incelenerek   en  verimli  şekilde  değerlendirilmesi konusunda öncülük eden Türk coğrafya kurumu,  çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmayı amaçlanmaktadır.
Ekstra Bilgi:
Yeryüzü Şekilleri
Coğrafi  bölgelerin  özelliklerini doğrudan ve dolaylı olarak  belirleyen başlıca faktörlerden  biri de yeryüzü  şekilleridir. Örneğin,  Karadeniz  kıyısı  boyunca   uzanan  Kuzey Anadolu  Dağları ile Akdeniz kıyılarımız boyunca  uzanan  Toros Dağları, ülkemizin dağlık ve engebeli  alanları arasında yer alır. Buna karşılık Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'da  plato ve ovalar geniş yer kaplar. Doğu Anadolu; yüksek dağları, çoğu  yerde lav örtülerinden  oluşan platoları ve 2000  metre  ortalama yükseltisiyle ülkemizin diğer bölgelerinden ayrılır.  Ege Bölgesi'nde  ise kıyıya dik uzanan  orta  yükseklikteki dağlar  ile bunlar arasında denize açılan geniş çöküntü  ovaları bulunur. Yeryüzü şekilleri aynı zamanda iklim, bitki örtüsü, ulaşım, tarım alanları ve yerleşmeyi dolaylı yönden  etkiler. Bu faktörler de bölge sınırları belirlenirken göz önünde bulundurulmuştur.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner