Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Perşembe

Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 142, 144, 145, 146 ve 147 cevapları


Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 142, 144, 145, 146 ve 147 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 142
Sayfa 144
Sayfa 145
Sayfa 146
Sayfa 147
 ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Tarih Biliminin Diğer Bilimlerle Münasebeti
Tarihe temel teşkil eden kaynakların çeşitliliğinden dolayı tarih bilimi de diğer bilimlerden yardım almak zorundadır. Tarih araştırmalarında tarihe yardımcı bilimlerden bazıları şunlardır.
Paleografya : Eski yazı çeşit ve türlerini inceleyen bilimdir.
Coğrafya : Yer bilimidir. Özelikle beşeri coğrafya ve ekonomik coğrafya tarihin en büyük yardımcılarıdır.
Kronoloji (Takvim Bilgisi) : Olayların zamanını bildirerek sıralamasını yapar.
Arkeoloji : Kazı bilimidir. Eski medeniyetlerden günümüze kalan her türlü eser, kalıntı ve bilgileri araştırır.  Özellikle  tarih  öncesi dönemin aydınlatılmasında etkilidir.
Nümizmatik (Meskûkat) : Eski paraları inceleyen bilim dalıdır.
Epigrafya  (Epigrafi)  :  Anıtlar, kitabeler ve tabletleri  inceleyen bilim dalıdır.
Filoloji (Dil Bilimi): Tarihe kaynak teşkil eden eserleri dil açısından inceler ve yorumlar.
Diplomatik  (Diplomasi)  :  Devletler  arası  yazışmaları formları,  kanunları inceleyen bilim dalıdır.
Antropoloji: İnsanların ırk yapısını inceleyen bilim dalıdır. Fiziki antropoloji, insan ırkının gelişme sürecini; kültür antropolojisi, kültürlerin başlangıçtan günümüze kadar olan gelişimini inceler.
Etnoloji  (Etnogr afya)  :  Toplumların  geleneklerini  inceleyen  bilim  dadır İktisat : Ekonomi bilimidir.
Psikoloji :Tarihi şahsiyetlerin psikolojisi ile olayların meydana gelmesi arasındaki ilişkiyi kurmakta bu bilimden yararlanılır.
Sosyoloji: Toplumlar arasındaki ilişkileri ve toplumsal olayların meydana gelişinde, insanların etkisini inceleyen bilim dalıdır.

Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 133, 134, 135, 138, 140 ve 141 cevapları


Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 133, 134, 135, 138, 140 ve 141 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa  133
Sayfa 134
Sayfa 135
Sayfa 138
Sayfa 140
Sayfa 141
 ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Tarihin Tasnifi (Sınıflandırılması)
Tarih öğrenimini ve araştırmasını kolaylaştırmak için tarihi olaylar zaman, mekân ve konusuna göre sınıflandırılır.
Zamana re Sınıflandırma
Zamana göre sınıflandırmada tarihi olaylar çağlara ayrılarak, kronolojik dilimler halinde incelenir. Bu sınıflandırmada tarih, tarih öncesi çağlar ve tarih çağları olarak iki sınıfa ayrılmış, bu sınıflar da kendi içlerinde alt sınıflara bölünmüştür.
Zamanın  yüzllara  ayrılarak  incelenmesi  de  mnr Onüçüncü  yüzyıl (1200-1299) veya on beşinci yüzyıl (1400-1499) gibi tarihi; tarihe damgasını vuran kişilerin isimleri ile anılan bölümlere ayrılarak da değerlendirilir (Mete Han, Attila, Kanuni dönemi gibi).
Mekâna  r Sınıflandırma
Tarihi olaylar geçtiği yer adlarına re sınıflandırılır. Bu tip sınıflandırmada olayların meydana geldiği kıta, ülke veya şehir tarihleri olarak yazılır. Asya tarihi, Avrupa tarihi, Türkiye tarihi ve Yunanistan tarihi gibi.
Konuya re Sınıflandırma
Tarihin konuya göre yapılan sınıflandırmalarıdır. Siyasi tarih, politika tarihi, hukuk tarihi gibi konuların ayrı ayrı incelenmesidir. Konuya göre yapılan sınıflandırmalar diğerlerine oranla daha dar çerçevelidir.

Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 123, 124, 125, 126, 130 ve 131 cevapları


Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 123, 124, 125, 126, 130 ve 131 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 123
Sayfa 124
Sayfa 125
Sayfa 126
Sayfa 130
Sayfa 131
 ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Tarih nedir ?
Tarih geçmişte yaşamış  insan topluluklarının yaşayışlarını,  birbirleri ile olan ilişkilerini (siyasi-sosyal-kültürel-ekonomik), kültür ve medeniyetlerini yer ve zaman belirterek sebep-sonuç ilişkisi içerisinde inceleyen bir bilim dalıdır.
Tarih Biliminin Konusu
Tarihin konusu insanların faaliyetleridir. İnsanların yaşayışları, savaş ve başarıları, din ve inanışları hukuk sistemleri, güzel sanatları ve  ekonomik etkinlikleri tarihin konusuna girer. Özetle insanların siyasal,  sosyal kültürel ve ekonomik her türlü faaliyetleri tarihin konusunu oluşturur.

İnsanları  ilgilendiren siyasi, sosyal, ekonomik v.b.  alanlarda  olan  ve  ortaya çıkan her şeye olay denir. Olaylar kısa sürede anlık olarak olup biterler. Zaman içinde uzun rede oluşan durumlar, yani oluşum reçleri gözlenebilen olaylara ise olgu denir. Örneğin Malazgirt Savaşı bir olay, Anadolu’nun bir Türk Yurdu haline gelmesi bir olgudur.

Tarihi olaylar süreklidir. Kesintisiz bir şekilde devam eder. Tarihî bir olay nedeni ve sonuçları bilinmeden tam olarak anlaşılamaz. Bu yüzden tarihi olaylar incelenirken neden ve sonuç ilişkileri ele alınır.

Tarihi olaylar incelenirken, olayın meydana geldiği zaman, coğrafi  mekan ve o dönemin şartları da bilinmelidir.

Tarih Biliminin Yöntemi
Sosyal bilimlerin olayları inceleme yöntemi deney değil problemi tahlil ederek anlamak ve açıklamaktan ibarettir. Tarihin kendine özgü bir yöntemi vardır. Tarihin konusu yaşanan tarih hakkında doğru bilgi elde etmek olduğuna göre bu an ancak yaşanan tarihten günümüze  yansıyan izlerin yani yaşanan tarih hakkında şahitlik yapacak belgelerin değerlendirilmesiyle mümkündür.

Bu  değerlendirme kaynakların araştırılması,  sınıfandırılması  (tasnif),  eltirilmesi (tenkit), çözümlenmesi (tahlil) ve sentezlenmesi (terkip) yapılmasıdır

Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 116, 117, 118, 119, 120 ve 122 cevapları


Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 116, 117, 118, 119, 120 ve 122 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 116
Sayfa 117
Sayfa 118
Sayfa 119
Sayfa 120
Sayfa 122
 ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Nüfus Artışının Sonuçları
Kırsal kesimdeki nüfus artışı sonucu her geçen gün kişi başına düşen arazi miktarı azalmaktadır.
Kentlerde konut sıkıntısı baş göstermekte  ve gecekondulaşma görülmektedir.
Kırsal kesimde yapılan yatırımlardan verim alınamamaktadır
Ülkemizin batı ve orta kesimlerinde yer alan illerde nüfus artışında doğurganlığın yanı sıra göçlerin de etkisi vardır.
Türkiye'de nüfus artışı bazı sorunlara yol açmaktadır. Çevre sorunları oluşur, göç artar, millî gelir azalır ve refah seviyesi düşer, hizmetler aksar, bağımlı nüfus artar, konut sıkıntısı yaşanır, düzensiz şehirleşme görülür.

Göç  Nedenleri
Hızlı nüfus artışı
Miras yoluyla tarım topraklarının parçalanması Tarımda makineleşme nedeniyle işsizliğin oluşması
Yüzey şekilleri nedeniyle tarım topraklarının küçük ve parçalı olması Tarımsal üretimdeki verim düşüklüğü
imkanlarının kısıtlı olması
Eğitim, sağlık ve sosyal hizmetlerden yararlanma isteği

Göçün Sonuçları
Nüfus dağılışında dengesizlik
Çarpık kentleşme, çevre kirliliği, belediye hizmetlerinde aksama Şehirlerde işsizlik
Eğitim ve sağlık olanaklarında aksama
Şehir yaşamına uyum zorluğu

Göçü Önlemek Için Alınabilecek Önlemler
Modern tarım yöntemleri yaygınlaştırılmalı.
Besi ve ahır hayvancılığı geliştirilmeli.
Tarıma dayalı sanayi kolları, kırsal alanlara  kaydırılmalı.
Kırsal alanlarda eğitim, sağlık, yol, su, elektrik gibi hizmetler yaygınlaştırılmalı.

Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 120 ,121, 122, 124, 125, 127 cevapları


Pasifik yayınları 7.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 120 ,121, 122, 124, 125, 127 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.  ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Türkiye’de Nüfusun Yıllara Göre Değişimi
Doğumlar  ve  alınan göçlerle  artan  nüfus,  ölümler  ve  verilen  göçlerle  azalır. Cumhuriyet Döneminde yurdumuza zaman zaman çeşitli ülkelerden göçler olduğu gibi yurdumuzdan da başka ülkelere göçler gerçekleşmiştir. Nüfus artışımız üzerinde  yurdumuza toprak katılımının da etkisi söz konusudur (Hatay’ın ana vatana katılışı).
1927-2000 yılları arasında  ülke nüfusundaki değişim şu başlıklarla belirtilebillir:
Nüfus hızlı bir şekilde artmaktadır.
Erkek nüfusu, kadın nüfusundan daha fazladır.
Nüfusun eğitim düzeyi giderek yükselmektedir.
Ortalama yaşam süresi giderek uzamaktadır.
Kentsel nüfus giderek artmaktadır.
ve dış göçler yoğun olarak yaşanmıştır.
1927-2000 yılları arasında nüfusumuz yaklaşık beş kat artarak 13,6 milyondan 67,8 milyona ulaşmıştır.1990-2000 döneminde ülke nüfusu yılda ortalama 1.133.000 kişi artmıştır.

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner