Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevaplarıQ etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Perşembe

Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 161 ile 175 arası cevaplar

Ekstra Bilgi:
İbadetlerde Hangi Amaçlar Güdülmeli ?
İbadetler belli başlı olarak  aşağıdaki amaçlar için yapılabilir.
Allah  (c.c.)’a ibadete  layık olduğu  için ibadet  etmek:  Bu tür ibadetin  amacı ne cenneti  kazanmak  ne  de  cehennemden  kurtulmaktır. Bu  amaçla  yapılan ibadetler, derece bakımından en yüksek olanlardır.
Allah (c.c.)’ın  emri olduğu için ibadet  etmek:  Allah insanı kendisine ibadet etmesi için yaratmıştır. Nitekim Kur'an da Allah (c.c.) “Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım”  buyurmaktadır (Zâriyât suresi, 56. ayet).Allah (c.c.)emrettiği ve bir görev telakkisi ile ibadet etmekte ibadetin ikinci derecesini oluşturur. Allah (c.c.)’ın rızasını kazanıp cennete girmek ve cehennemden kurtulmak: Bu da ibadetlerin üçüncü derecesidir.

Allah (c.c.)’ın rızasını gözetmeksizin yalnızca dünya nimetleri elde  etmek için insanlara iyi ve hoş görünmek amacıyla yapılan ibadetler Allah (c.c.) katında makbul olmayan ibadetlerdir.
İBADETİN KAPSAMI
İslam dininde insan davranışlarının ibadet olarak adlandırılmasının iki yolu vardır. Birincisi insanın Allah (c.c.) için yapmış olduğu  davranışlarından oluşan ibadetleri, ikincisi ise; diğer insanlar, canlılar ve çevresi için yapmış olduğu davranışlardan oluşan ibadetleridir.

Birinci yoldaki davranışların yapılmasını Allah (c.c.) emretmiştir.  Bunlar;  Kelime-i Şahâdet, namaz, oruç, zekat hac vb. Bunlar aynı zamanda İslam dininin temel ibadetleridir.
Efendimiz Hz. Muhammed (s.a.v.) : “İslam  beş şey üzerine  kurulmuştur….” (Sahih’i Buharî, iman 1) Diye başlayan hadisinde bu  ibadetlere işaret etmiştir. Bu ibadetleri yerine getiren Allah (c.c.)’a karşı  sorumlu olduğu kulluk görevini yerine getirmiş olur. Aynı zamanda bu temel ibadetler, insanı ikinci yoldaki istenilen güzel davranışlara yöneltir.
 İkinci yoldaki davranışların ibadet değeri kazanması, yine dinin koyduğu ölçülere uyulduğu  oranda  olur.  Örneğin;  din  insanın  her  işinde  dosdoğru  olmasını emreder. "...Emrolunduğun gibi dosdoğru  ol.." (Hûd suresi, 12. ayet). Diğer insanlarla olan ilişkilerimizde de  bu  emre   uyarsak  davranışlarımız ibadet  değeri  kazanır.  Yine komşuya, eşe, dosta güler yüzlü olmamız tavsiye edilir. Bu bilinçle  yapılan ve bize sıradan  gelebilecek  davranışlar bile  ibadet  hükmüne  geçer Susamış bir  canlının susuzluğunu gidermek, bizden zayıf canlılara şefkat ve merhamet göstermek hep ibadet hükmündedir.
İnsanın yapmış olduğu bu ibadetler yapılma durumuna göre üç sınıfa ayrılır.
1.     Bedenle yapılan ibadetler: Bunların başında namaz ve oruç gibi  ibadetler gelir. Çalışmak, okumak, çevreyi temiz tutmak vb. davranışlarda bu gruptandır.
2.     Mal ile yapılan ibadetler: İnsanın sahip olduğu zenginlik ve maddi gücü ile yaptığı ibadetlerdir. Bunların başında da zekât ve  fitre gelir. Bunlara sadaka vermek ve infak etmek de dahildir.
 3.     Hem mal hem bedenle yapılan ibadetler: Hac bedenle yapılan bir ibadettir. Ancak bunu gerçekleştirebilmek için belli bir zenginliğin olması gerekir.

İslam insanı Eşref-ül mahlukat (yaratılmışların en üstünü, en şereşisi) olarak kabul eder. Onu bu unvanına uygun davranmaya teşvik eder.  Kur’an-ı Kerim’de “...onlar  ayakta   dururken,  otururken,  yanları   üzerine   yatarken  Allah’ı  anarlar….” (Âl’i İmrân suresi, 191. ayet)  ayeti ile insanın en tabi davranışlarının bile Allah’ı anmakla ibadete dönüştüğü vurgulanır.

Netice olarak insan kendisine bahşedilen bu unvana uygun davranışlar gösterirse Allah onun hiçbir davranışını zayi etmez. Bu durum Kur’an-ı Kerim’de şöyle belirtilir. “ Kim zerre miktarı  hayır işlerse karşılığını görür.” (Zilzâl suresi, 7. ayet). İnsan bu bilinçle hareket etmeli, davranışlarını buna göre yapmalıdır.

PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 12

Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

sayfa 161 ile 175 arası cevaplar     GERİ

Ekstra Bilgi:
 PARAGRAFTA YARDIMCI (YAN) DÜŞÜNCELER
Her paragraf bir ana düşünce üzerine kurulur. Bu düşüncenin anlaşılır ve inandırıcı kılınması için de
yardımcı düşüncelere ihtiyaç vardır. Yardımcı düşünceler ana düşünceyi örnekler, açıklar ve destekler. Böylece
verilmek istenen mesaj okuyucunun zihninde somutlaştırılmış olur. Bir paragrafta birden fazla yardımcı düşünce
vardır. Genellikle gelişme bölümünde bulunur.
Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?
Bu paragrafta aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
Bu paragraftan aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
Bu paragrafta aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
Gibi soru kalıpları bize “yardımcı düşünce”yi bulmada yardımcı olur.
Örnek:
Sen Mehmetçiksin,
Önümüzde ışık, gönlümüzde aşk,
Doğarsın bu yurda adak olarak,
Hürriyet öpen dudak olarak
Yürekte sen varsın, başta sen varsın.
Şiirde Mehmetçik ile ilgili olarak aşağıdakilerin hangisinden söz edilmemiştir?
A) Yurdu için kendini feda edeceğinden.
B) Hürriyete değer verdiğinden.
C) Kahramanlığının dünyaca bilindiğinden.
D) Milletçe sevildiğinden.

Çarşamba

Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 149 ile 160 arası cevaplar

Ekstra Bilgi:
İBADET VE TEMİZLİK
 Sözlükte; boyun eğmek, itaat ve kulluk etmek anlamına  gelir.
Terim olarak  ise: Allah’a saygı, sevgi, şükür ve minnet duygularını ifade etmektir.
Kişinin inancını davranışlarına yansıtması, Allah (c.c.)’ın razı olduğu işleri yapması, razı olmadığı işlerden de uzak durmasıdır.
 İnsanlar nasıl ibadet edeceklerini kendi akıl ve iradeleri ile bilemezler. Bunun için Alla (c.c.) peygamberle vasıtasıyla razı  olduğ v rız göstermediğ davranışları bildirmiştir. Peygamberler de ibadetlerin uygulanması hususunda örnek olmuşlardır.Dinimizde  namaz  kılmak, oruç  tutmak  gibi  belirli  zaman  dilimlerinde  yapılan ibadetlerin yanında, diğer varlıklara yararlı olmak, faydalı ve güzel işler yapmak gibi insanın kendi iradesine bağlı davranışları da ibadet sayılmıştır. Aç bir hayvanı doyurmak, okumak, evin geçimi için helal yoldan para kazanmak gibi.

Dinimiz  davranışların yanında niyete  de  önem  verir.  Niyet  bir  işi  yaparken güdülen   amaç  anlamına   gelir.  Hz.  Muhammed  (s.a.v.)  bir  hadisinde  “Ameller niyetlere  göredir”... (Sahih-i  Buharî,  iman  41)  buyurarak  niyetin  önemine  işaret etmiştir. Bundan ötürüdür ki: İnsanın yaptığı amel, ibadet kişinin niyetine göre Allah (c.c.) katından reddedilir veya kabul görür.

PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 11

Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

sayfa 149 ile 160 arası cevaplar     GERİ       DEVAMI

Ekstra Bilgi:
 PARAGRAFTA ANA DÜŞÜNCE (ANA FİKİR)
Bir yazının yazılmasına neden olan ve yazının özünü oluşturan düşünce ana düşüncedir. Buna
sanatçının okuyucuya vermek istediği mesaj da denebilir. Ana düşünce paragrafta bir cümle halinde
verilebileceği gibi parçanın bütününe de serpiştirilebilir. Şiirlerde ana düşünce yerini tema denir.
Yazar bu yazıyı niye yazmış?
Yazarın vermek istediği mesaj nedir?
Bu paragrafta vurgulanmak istenen düşünce nedir?
Gibi soru kalıpları bize “ana düşünce”yi verir.
Örnek: El halısında desen, göz değmesin diye nazar boncuğu; serilen eve bolluk ve bereket getirsin diye
ağacı; birlik beraberlik, dirlik ve düzenlik getirsin diye zincir haline gelmiş halkalar şeklinde gösterilir.
Paragrafta vurgulanmak istenen düşünce nedir?
A) Halı desenlerini herkes kendine göre yorumlayabilir.
B) Halıdaki desenlerin kendine özgü bir anlamı vardır.
C) Halı dokunurken şekiller kendiliğinden ortaya çıkar.
D) Bütün desenler, birbirini bağlı zincir şeklindedir.

Salı

Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 135 ile 148 arası cevaplar

Ekstra Bilgi:
Agnostisizm (bilinemezcilik)
 Agnostisizm   Tanrı’nın   varlığının  bilinemez   olduğunu   savunur.   Dinlerin Tanrı’dan gelmediğini söyler ve dinlerin  Tanrı’sını da reddeder. Felsefi anlamda bir yaratıcının var olup olmadığının hiçbir zaman bilinemeyeceğini söyler.
Bu bakımdan Agnostisizm kendini; “Kesinlikle  Tanrı vardır” diyen Teizm’den de “Kesinlikle Tanrı yoktur” diyen Ateizm’den de ayrı tutar. Agnostiklere göre tanrı ile ilgili deliller yetersizdir. Bu nedenle Tanrı’nın varlığı meselesi insan aklının ötesinde bir  konudur


 hâlde  böyle  bir  varlık hakkında konuşmak ve  hüküm  vermek  de imkânsızdır. Bundan dolayıdır ki Agnostikler Tanrı İnancı konusunda tarafsız kalmayı tercih etmişlerdir. Onların bu tarafsızlığı bazen Ateizm olarak ta  değerlendirilmiştir.
 Agnostik terimi 1869’da T.H.Huxley tarafından hem geleneksel Yahudi-Hristiyan Tanrıcılığını, hem  de  Tanrı  Tanımazlık  Öğretisi’ni,   reddederek  Tanrı’nın varlığı sorununu ortada bırakan düşünürler için kullanıldı.
Ateizm (Tanrıtanımazlık)
Terim olarak Tanrı'nın varlığına inanmama ve tanrıtanımazlık anlamına gelir.
Ateist  Tanrı’nın var olmadığını ileri süren kişidir. Ateizmin pek çok çeşidi vardır. Ateizmin felsefi bir temeli olmadığından. Nietzsche, Sartre gibi ateist varoluşçularca geliştirilen bu sistem, bunalım felsefesi olarak adlandırılmıştır.
 Ateistler Tanrı’yı reddetmenin yanında doğal olarak evrenin ve  canlılar dünyasının oluşumuyla ilgili açıklamalar da getirmek durumunda kalmışlardır. Dolayısıyla evrenin kendi başına var olduğunu, yani yaratılmadığını, kendi iç yasaları çerçevesinde bugünlere geldiğini, dışarıdan bir müdahaleyle de (Tanrı’nın iradesiyle)  şekillenmediğini iddia etmişlerdir.
İçerdiği bütün varlıklarla Tanrı’nın varlığı lehinde güçlü bir kanıt olan evreni (gerek teorik ve gerekse pratik açıdan) yaratıcısız olarak düşünmek imkânsızdır. İnsanın aklına böyle bir şey gelse bile bunun gerçekleşebileceğini zannetmek ihtimal dışıdır. Nitekim ateistlerin birtakım anlamsız ve belirsiz terimlerle açıklama getirmeye çalıştıkları ve tıkandıkları görülmektedir.
 Tanrı’nın varlığının çürütülmesinin imkânsız olduğunu -İnanmadığı halde- anlayan ve bunu itiraf eden Bertrand Russell gibi düşünürler bulunsa da çoğu ateist aynı olgunluğu gösterememiş, her  şeye rağmen  ideolojik  saplantılar  uğruna  fikirlerinden  ve  ön yargılarından vazgeçmemişlerdir
Görüldüğü gibi ateistlerin Tanrı’nın yokluğu ve evrenin oluşumu hakkındaki görüş ve düşünceleri ilmî ve aklî olmaktan ziyade psikolojik ve ideolojiktir.
 Buraya  kadar  anlatılan  bu  inanç  akımlarının dışında günümüz  insanının ilgi gösterdiği bazı batıl inanışlar da vardır. Bunların arasında; satanizm ( şeytana tapıcılık) ve reenkarnasyon (ruh göçü) inanışları yer almaktadır. Dünya ülkelerinde yaygın olan satanizmin az da olsa bizim ülkemizde de inananları mevcuttur. Satanizmin ülkemizde yaygınlaşmasına;  sanayileşme ve  kentleşmenin hızlanması sonucu  geleneksel  aile yapısının bozulması, yetersiz eğitim, görsel ve yazılı yayınların olumsuz etkileri sebep olmuştur. Bu  batıl  inanış birçok  genç  insanımızın  intiharına  yol  açmıştır.
 Allah Kur’an’da insanları şeytana karşı uyarmakta ona, tapılmasını istememektedir. Bu batıl inanıştan gençlerimizin korunması ancak kendi dinî değerlerini özümseterek işleyen ve maneviyatlarını yüksek tutacak bir eğitimle olur.
 Reenkarnasyon ise ölen bir kimsenin ruhunun bir başka bedende  tekrar dünyaya gelmesidir Bu  inanış Hint  dinleri  arasında  çok  yaygındır. Bu  inanış İslam  dinî tarafından kabul görmez. Reenkarnasyon inanışı islamın ahiret inancı ile bağdaşmaz. Kur’an-ı Kerim’in  Mü’min  suresinde  öldükten  sonra  iyi  işler yapmak  için  tekrar dünyaya gelmek isteyenlere izin verilmeyeceği ve kıyamete kadar kabir alemi içinde kalınacağı belirtilmektedir.

PASİFİK YAYINLARI 7.SINIF TÜRKÇE ÇALIŞMA KİTABI CEVAPLARI 10

Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir.

sayfa 135 ile 148 arası cevaplar      DEVAMI      GERİ

Ekstra Bilgi:
 PARAGRAFTA KONU (İÇERİK)
Üzerinde durulan, hakkında yazı yazılan, söz söylenen, her türlü kavramdır. Her yazının bir konusu
vardır. Her şey konu olabilir. Yaşam sevinci, köyden kente göç, dil yanlışları, ölüm, yalnızlık, dostluk, vatan
sevgisi, hasret en çok işlenen konulardır. Bir paragrafın konusu, o paragrafta en genel anlamda üzerinde durulan
olay, olgu, durum ve kavramdır.
Yazar bu parçada ne anlatıyor?
Bu yazıda nelerden bahsediliyor?
Gibi soru kalıpları bize “konu”yu verir.
Örnek: Kitle iletişim araçları, kitleleri bilgilendirmek ya da onları, hızla değişen dünyanın temposundan
kaynaklanan rahatsızlıklardan kurtarmak için hoşça vakit geçirmekten, sistematiği belirlenmemiş akımların içine
sürüklenmeye kadar bir çok amaca hizmet etmeye başladı.
Yukarıdaki parçanın konusu nedir?
A) Teknolojik gelişim
B) İletişim araçlarının işlevi
C) Dünyadaki değişmeler
D) İletişim araçlarındaki değişim

Cumartesi

Pasifik yayınları 7.sınıf türkçe çalışma kitabı sayfa 122 ile 134 arası cevaplar

Ekstra Bilgi:
Politeizm (çok tanrıcılık)
 Çok tanrıcılık anlamına  gelen politeizm, sayısız tanrıya  tapınmayı ifade eden dini ve felsefi bir terimdir.
 Genel olarak ilkel kabile toplumları açıklamakta zorluk çektikleri  yada çaresiz kaldıkları bir takım olaylar karşısında farklıtanrılar oluşturup onlara kutsallık atfedip tapınmışlardır. Bu tür inanışta, tanrılar çok çeşitlilik arz eder ve küçükten büyüğe doğru sıralanır. Örneğin Hinduizm de en  büyük Tanrı Brahmadır. Bunun yanında fiiva, Vişnu, Surya ve Soma gibi Tanrılar da bulunur.Bazı düşünürler dünyada  ilk  olarak  politeist  bir  inancın olduğunu  daha  sonra monoteist inanca geçildiğini iddia etmişlerdir. Oysa yapılan  kazılar ve araştırmalar bunun  tam  tersini  söyleyerek  politeist  inançların  monoteist  bir  inancın  zamanla bozulması ve değişmesiyle ortaya çıktığını ispatlamıştır. İlahî dinlerde de buna işaret edilmektedir. İslam dini de kainattaki eşsiz düzenin ve işleyişin Allah’ın bir olmasından kaynaklandığı belirterek şöyle der; “Şayet  yerde  ve gökte Allah’tan  başka ilahlar  olsaydı yerin ve göğün düzeni bozulurdu…” (Enbiya suresi, 22. ayet)

Gnostisizm (gizemcilik)

Tanrı, alem, insan ve bunların arasındaki ilişkiyi kendine has “kutsal gizli bilgi doktrini” temeline dayalı olarak  açıklamayı ilke edinen dini, felsefi gelenek.

Gnosis, insanın Tanrı’yı onun ve yaratılışın gizemlerini tanıması arzusundan doğar. Bu akımda Tanrı bilgisine bir anlık aydınlanma ile yani sezgi yolu ile ulaşılabileceği görüşü hakimdir Bunlara  göre  kutsal  kitaplarda  görünenin  dışında birtakım sırlar vardır. Önce kutsal metinlerle ve mensubu bulundukları dinlerin kutsal kitapları ile işe başlarlar. Kelimelerin gizli bir anlam yada mesaj içerip içermediklerini anlayabilmek için metinler üzerinde şifre çözercesine çabalarlar. Kutsal metinlerin görünenin dışında daha derin farklı anlamlarının olduğuna inanırlar.

 Gnostisizm’in kökeninin Yahudiliğin bazı etkilerini taşıyan bir tür paganlık olduğu görüşü yaygındır. Gnostisizm önce Bâbil’de ortaya çıkmış oradan da küçük Asya ve Suriye’ye yayılmıştır. Gnostikler Tanrı’nın sezgi yoluyla bilinebileceğini savunurlar.

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner