Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazar

Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 157, 158, 159, 160, 162 ve 163 cevapları


Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 157, 158, 159, 160, 162 ve 163 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 157
Sayfa 158
Sayfa 159
Sayfa 160
Sayfa 162
Sayfa 163

  Ekstra Bilgi:
Alternatif Enerji Kaynakları

Alternatif enerji kaynakları, bilinen fosil yakıtların yerini bir ölçüde  tutması, üretim ve kullanım esnasında çevre dostu  olması gibi özellikleriyle önem  ve değer  kazanmıştır. Bugün gelişmiş veya gelişmekte olan ülkeler, kendi olanakları içinde değişik enerji kaynaklarına öncelik vermektedir. Günümüzde    nüfus  ve sanayileşmeden kaynaklanan  enerji talebindeki hızlı artışın  karşılanabilme- si için alternatif enerji kaynaklarından yararlanma düşüncesi  önem  kazanmaktadır. Aşağıdaki grafikte de görüldüğü  gibi dünya enerji ketiminin % 14’ü yenilenebilir kaynaklardan oluşmaktadır. Yenilenebilir kaynak kullanımının sektörel dağılımında özellikle enerjinin payının çok olduğu görülmektedir.
Dünyada Güneş Enerjisi
Güneş,  temiz  ve masrafsız bir enerji  kaynağıdır.  Bazı bölgelerde  yıl  boyunca  bazı bölgelerde  ise mevsimlik dalgalanmalar gösteren güneş enerjisi, ülkeleri diğer enerji kaynaklarına bağımlılıktan kurtara- bilecek   kapasiteye  sahiptir. 1970'lerden itibaren ısı  enerjisini kullandığımız Güneş, son  yıllarda gelişen teknolojiyle elektrik enerjisi kaynağı olarak  da  hizmet verebilmektedir.  Tatil beldelerimizdeki çatılardan aşina olduğumuz güneş toplayıcıları, ısıtma işlevlerini dünyada çoktan aşmışlardır. Güneş panelleri ve fotovoltaik pillerle giderek  düşen  maliyetlerle elektrik enerjisi elde edilmektedir.  Geçmişten  günümüze güneş enerjisinden  arabalarda  da faydalanılmıştır.
Güneş Ocağı Nedir?: Güneş ocakları, güneş enerjisi ile çalışan ve pişirme amaçlı kullanılan sistemlerdir. Güneş ocağı, yakıtsız, ekonomik,  çevreci, yerli, ithal enerji kaynaklarına alternatif olma  gibi olumlu  özellikleriyle orman  tahribatını önlemeye yardımcı ve kırsal bölgelerin sosyoekonomik kalkınmasına destek olmaktadır.

Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 150, 151, 153, 154, 155 ve 156 cevapları


Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 150, 151, 153, 154, 155 ve 156 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 150
Sayfa 151
Sayfa 153
Sayfa 154
Sayfa 155
Sayfa 156
  Ekstra Bilgi:
Nükleer Enerji
Dünya ülkeleri artan enerji ihtiyacını karşılamak  için 50 yıldır nükleer enerjiyi kullanmakta ve 31 ülkede 437 santral ünitesi faaliyet göstermektedir.
Nükleer teknoloji, dünyanın elektrik gereksiminin  % 17'sini karşılamanın  yanı sıra tıpta ve endüstride kullanılan birçok  izotopun  üretilmesi  için de  kullanılmaktadır. Bunlarla  birlikte 250'yi  aşkın gemi  ve denizaltı, nükleer enerji ile hareket edebilmektedirler.  Dünya genelinde  bini aşkın ticari, askerî ve araştırma amaçlı nükleer reaktör işletilmektedir.
Petrol kaynaklarına uzak ülkeler 1973'te  petrol krizinden sonra nükleer enerji yatırımlarına  ağırlık ver- meye başlamıştır. Fransa,  Japonya  ve Güney Kore, bu yolla hem  kendi enerji ihtiyacını karşılamış hem de sanayisine ucuz elektrik sağlayarak ihracatta  rekabet  avantajı kazanmıştır.
59 ünitenin üretim yaptığı 80 milyon nüfuslu Fransa'da ketilen elektriğin % 73'ü nükleer enerjiden temin edilmektedir. Fransa,  aynı zamanda  elektrik ihraç eden ülkelerin başında gelmektedir.  Hiroşima ve Nagasaki'ye 1945'te  atılan atom  bombasının yaralarını sarmaya  çalışan Japonya  da elektriğinin % 30'a
yakınını uranyumdan elde etmektedir.

Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 144, 145, 146, 147, 148 ve 149 cevapları


Sek yayınları 7.sınıf matematik çalışma kitabı sayfa 144, 145, 146, 147, 148 ve 149 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 144
Sayfa 145
Sayfa 146
Sayfa 147
Sayfa 148
Sayfa 149
  Ekstra Bilgi:
  DOĞAL KAYNAKLAR SINIRSIZ MI?
Dünyada  ticaret  ve üretimdeki  gelişmelere  bağlı olarak  doğal  kaynaklara  ve özellikle enerjiye olan talep giderek artmaktadır. 2030  yılına kadar dünya enerji talebinin 2007’ye göre %60 oranında artması beklenmektedir.  Ancak  dünya  üzerinde  farklı  rezerv miktarlarına sahip  olan  doğal  kaynaklar  sınırsız değildir. Gelişen teknoloji ile birlikte yenilenemeyen  kaynaklara  eğilim artmakta  buna  karşılık  bu  kaynakların rezervleri de  azalmaktadır. Bu durum   yenilenemeyen  kaynaklara  alternatif olarak ortaya çıkan yenilenebilir  kaynakların önemini gittikçe artırmaktadır. Günümüzde  madenlerin  ve enerji kaynaklarının birbiri yerine kullanılabilme olanakları da artmıştır.
Ülkelerin gelişmesinde  doğal  kaynakların etkin şekilde kullanması büyük rol oynamaktadır. Günümüzde gelişmişliğin göstergeleri olarak nitelendirilen demir-çelik ve enerji, büyük ölçüde maden  ürünlerden sağlanmaktadır. Ayrıca tüm sanayi dallarının ürünlerinde veya kullandıkları araç ve gereçlerde  doğru- dan ya da dolaylı olarak maden  ürünlerine gereksinim duyulmaktadır.

 ENERJI KAYNAKLARI
Temel enerji kaynakları insanoğlunun yaşamında çok önemli bir yere sahiptir. Ekonomide  hemen  her sektör, bir şekilde bu kaynaklara bağımlıdır. Özellikle günümüzde  çok önemli bir yeri olan petrol, doğal gaz ve kömür yenilenemeyen  kaynaklardandır. Petrol ulaştırma sektöründe önemini sürdürürken çevreyi daha  az kirletmesi nedeniyle doğal gazın özellikle enerji üretimindeki payı giderek arttırmaktadır.
Artan ihtiyaçlara bağlı olarak  kaynakların kullanım alanları çeşitlenmiş   ve tüketimi de hızlanmıştır.Dünya enerjisinin önemli bir kısmının yenilenemeyen kaynaklardan karşılandığını görmekteyiz.
Dünya enerji gereksiniminin %80'i kömür,  petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlarca; geri kalan %20'si de başta hidrolik ve nükleer enerji olmak üzere hayvan, bitki artıkları, rüzgâr  ve  güneş     enerjisinden karşılanır.
Sanayi Inkılabından başlayarak her dönem  belli bir enerji ham maddesi  önem  kazanmış ve enerji üre- timine damgasını vurmuştur.  Kömürün  neredeyse  rakipsiz olduğu  dönemi,  petrolün  egemenliği  takip etmiştir. Nükleer enerji bir dönemde hâkimiyet gösterirken  bazı sakıncaları nedeniyle birçok ülkede sınır- lanmış, gelişen çevre bilinci ile doğal gaz da giderek artan biçimde petrol ve kömürün  yanında devreye girmiştir. Önümüzdeki  dönemde ise temiz ve alternatif enerji kaynakları daha  önemli hâle gelecektir.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner