Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Perşembe

Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı sayfa 248, 249, 250 ve 251 cevapları


Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı sayfa 248, 249, 250 ve 251 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 248
Sayfa 249
Sayfa 250
Sayfa 251
 ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Yeni Dünya’ya Göçler
15. yüzyılın sonuna doğru Kristof Klomb, Macellan ve Vasco Gama’nın  yaptığı seyahatlerle artık dünyada  bilinmeyen  yer  kalmadı. Özellikle  Amerika  Kıtası’nın  keşfedilmesi ile  bu  kıtaya Avrupa’dan göçler başladı. 60 milyon insanın yer değiştirdiği bu göçler, 20. yüzyıla kadar sürdü. Yeni keşfedilen topraklardaki kaynakların işlenmesi ve bu kaynakların ticari potansiyeli, bölgede Avrupalı ticaret kolonilerinin kurulmasına sebep oldu. Özellikle Ingilizler ve Fransızlar Kuzey Amerika’da, Ispanyollar da  Güney Amerika’da ticari koloniler kurdular. Bütün bu göç hareketleri sonucunda Amerika Kıtası’nda yeni devletlerin kurulması, bütün Avrupa ve Dünya tarihini değiştirecek önemli gelişmelerin başlamasına neden olmuştur.
Yeni Dünya olarak adlandırılan Amerika’ya yapılan bu göç hareketi özellikle 19. yüzyılın ilk yarısında büyük bir hız kazandı. Avrupalı göçmenlerin çoğu; siyasal baskılardan kaçmak, dinsel inançlarını özgürce yerine getirebilmek, maceraya atılmak ya da ülkelerinde kendilerine tanınmayan fırsatlardan yararlanabilmek için vatanlarından ayrıldılar.
Sanayi Devrimi’yle gelişen teknoloji ve seyahat imkânları, bu göç hareketinin hızlanmasında en önemli etken oldu.

Mübadele Göçleri
Lozan Barış Antlaşması’yla Türkiye ve Yunanistan arasında nüfus mübadelesi ve sözleşme pro- tokolü imzalanmıştır. Buna göre Yunanistan’daki Türkler ile ülkemizdeki Rumlar yer değiştirmiştir. Bu tip göçler Romanya ile Bulgaristan arasında da olmuştur.
30  Ocak  1923’te  Türkiye  ve  Yunanistan’ın  Lozan'da  imzaladığı "Türk-Yunan  Nüfus Mübadelesi’ne Ilişkin Sözleşme ve Protokolü’’nün birinci maddesi şöyledir:
"Türk topraklarında yerleşmiş bulunan Rum Ortodoks dininden Türk uyruklularla Yunan topraklarında yerleşmiş Müslüman dininden Yunan  uyrukluların, 1  Mayıs 1923 tarihinden başlayarak, zorunlu mübadelesine girişilecek- tir. Bu kimselerden hiçbiri, Türk hükûmetinin izni olmadıkça Türkiye'ye; Yunan hükûmetinin izni olmadıkça Yunanistan'a dönüp orada yer- leşemeyecektir."
Bu protokol;
* Istanbul'da oturan Rumları ve Batı Trakya'da oturan Türkleri kapsamayacaktır.

Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı sayfa 234, 239, 243 ve 247 cevapları


Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı sayfa 234, 239, 243 ve 247 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 234
Sayfa 239
Sayfa 243
Sayfa 247
 ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Türklerin Orta Asya’dan Göçü

Türklerin
 binlerce yıl boyunca hareket hâlinde bulunmaları, ana yurtlarından çıkarak Dünya’nınçeşitli bölgelerine yayılmaları büyük bir tarihî oluşumdur. Özellikle Hun ve Oğuz göçleri uzun mesa- feler aşılarak yapılmıştır.
Tarihî kayıtlara göre Türk göçlerinin en önemli  sebebi, ana yurt topraklarının verimsizleşme- sidir. Büyük ölçüde kuraklık, nüfus yoğunluğu ve otlak darlığı, ekonomik sıkıntılara neden olmuş- tu. Hayvanların beslenmesi, çeşitli gıda maddeleri, giyim eşyası gibi ihtiyaçların karşılanması için iklimi  elverişli  zengin  topraklar
gerekiyordu. Bu nedenle önceleri verimli topraklara sahip ve nüfusu az olan komşu ülkelere göçler yapıldı. Zamanla buraların da ye- terli olmadığı görüldü ve yeni yer- ler aranmaya başlandı. Böylece ekonomik ve ticari yönden daha iyi imkânlara sahip diğer topraklara göçler başladı.
Kavimler Göçü
4. yüzyılın sonlarına doğru gerçekleşenKavimler Göçü, tarihteki en büyük kitlesel göç hareket- lerinden biridir. Bu yüzyılın sonlarına doğru değişen dünya iklimi, birçok kavmin yaşam alanı olan Orta Asya iklimini olumsuz yönde etkilemiştir. Kuzeye doğru çekilen buzullar Orta Asya iklimini değiştirmiştir. Sıcaklığa bağlı olarak oluşan kurak iklim, bu alanda yaşayan toplulukları,daha uygun iklim koşullarının hüküm sürdüğü bölgelere göç etmeye zorlamıştır. Çoğunluğunu Türklerin oluştur- duğu bu kavimler, çeşitli göç yolları izlemişlerdir.
Göç yolları
* Kuzeye gidenler Sibirya’ya,
* Doğuya gidenler Çin ve Uzak Doğu ülkelerine,
* Güneye gidenler Hindistan, Afganistan ve Çin’e,
* Batıya gidenlerin bir kısmı Hazar Denizi’nin kuzeyinden Karadeniz’in kuzeyine ve Avrupa’ya, bir kısmı da Hazar Denizi’nin güneyindenIran, Irak, Suriye, Mısır ve Anadolu’ya göç etmişlerdir.
Uzun yıllar süren göç hareketi, bu bölgelerde yaşayan kavimleri de daha ileriye doğru göçe zor-lamıştır. Batıyadoğrusüreklibirbiriniitenkavimler,sonunda Avrupa’ya kadar ulaşarak Kavimler Göçü’nü başlatmıştır.
Büyükgöçhareketlerinde,iklim değişmeleri gibi coğrafi faktörlerini nsanlık tarihi üzerinde ne  kadar önemli bir etkiye sahip olduğu görülmektedir. Iklim değişmelerinin sonucunda gelişen bu göç hareketi, mekânsal olarak bütün bir Avrupa Kıtası’nın çehresini değiştirmiş ve yeniı rkların, yeni siyasal yapıların hatta yeni bir çağın başlamasına zemin hazırlamıştır.


Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları 11


Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. Sayfa

 ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Koy Yerleşmesi
Cami, okul, otlak, yayla, orman gibi ortak yaşam alanları bulunan, toplu ve dağınık
bicimdeki meskenlerden oluşan, bağ, bahce ve tarla gibi yerlerde tarımsal faaliyetlerin
surdurulduğu yerleşmelere koy denir. Koylerin gecim kaynağı tarım ve hayvancılıktır.
Koylerde genel olarak cevredeki doğal yapı malzemeleri (taş, ahşap, kerpic) kullanılarak
evler yapılır.
Koy Altı Yerleşmeler
Coğunlukla yılın sadece bir bolumunde gecici olarak kullanılan koy altı yerleşmeler,
bir veya birkac evden veya barınaktan oluşmaktadır.
Koy altı yerleşmelerin oluşmasındaki başlıca etkenler şunlardır;
* Engebeli yerlerde tarım topraklarının parcalanmış olması
* Tarım arazilerinin yetersiz olması ve birbirinden uzak olması
* Hayvanlar icin otlak ve barınak temini
* Devlete ait arazilerin ozellikle orman alanlarının topraksız aileler tarafından
kullanılması
* Aileler arasında cıkan anlaşmazlıklar
Ulkemizdeki en yaygın koy altı yerleşmeleri; mahalle, yayla, ciftlik, mezra, kom,
oba, ağıl, divan, barla, guzle ve damdır.

Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı sayfa 196, 199, 204, 206, 207 ve 208 cevapları


Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı sayfa 196, 199, 204, 206, 207 ve 208 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 196
Sayfa 199
Sayfa 204
Sayfa 206
Sayfa 207
Sayfa 208
 ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 TARİHDEN GUNUMUZE YERLEŞME
İnsan, var olduğu gunden bu yana doğanın olumsuz etkilerinden korunmak icin
barınacak yerlere gereksimin duydu. Onceleri avcılık ve toplayıcılıkla gecinen ve
gocebe bir yaşam suren insan, ağac kovukları ve mağara gibi do.al barınaklardan
yararlandı. Bir alanda av ve yiyece.in azalması ile iklimdeki değişiklikler, insanların
başka yerlere goc etmesine neden oldu.
İnsan zamanla toprağı işlemeyi oğrenerek yerleşik hayata gecti. Cevrelerindeki
ceşitli malzemelerden (taş, a.ac, kamış vb.) konutlar yapmaya başladı. Boylece ilk
yerleşmeler meydana geldi. İnsanların yerleşik hayata gectiği ilk sahalar Mezopotamya,
İndus Vadisi, Kuzey Cin, Guney Doğu Asya, Batı Afrika, Orta Amerika ve And
dağlarıdır. Bu bolgelerin ortak yanları su kaynaklarına yakınlık, uygun iklim şartları ve
verimli topraklardır. Zamanla insanlık iklim şartlarındaki değişim ve nufus artışı ile
beraber daha geniş alanlara yayılmaya başladı. Boylece en kuzey, en guney, en soğuk,
en sıcak ve en yuksekte yerleşmeler oluştu. Ancak yerleşmelerin oluşum ve dağılışı
col, sık orman, dağlık arazi ile buzullar tarafından sınırlandırıldı.
Yerleşik hayata gecen insanlar tarım ve hayvancılıktan elde ettikleri urunleri zamanla
takas etmeye başladılar. Boylece ticari faaliyetler oluşmaya başladı. Zamanla ticaret,
yerleşmeler arasında gelişti ve ticaret şehirleri ortaya cıktı. Nufusun artışına bağlı olarak ulkeleri
ve bolgeleri yoneten idari şehirler, dinlerin ortaya cıktığı yerlerde ise dini merkezler gelişti.
İnsanların ticaret faaliyetlerini deniz aşırı yerlerle yapmaya başlamasıyla beraber
liman şehirleri doğdu. Ozellikle Anadolu’da ilk cağlarda kurulmuş olan İonya (İyonya)
liman kentleriyle unlu bir uygarlıktı. Akdeniz cevresindeki bu kultur Orta Ca.da
Venedikliler ve Cenevizlilerle beraber iyiden iyiye yayıldı. Liman kentleri daha
sonrasında coğrafi keşiflerle beraber bir cok kıtada ticaretin merkezi haline geldi.
Coğrafi keşişerle başlayan ticaret yoğunluğu Sanayi İnkılabı’nın doğmasına neden
oldu. Sanayi İnkılabı ile bir cok liman kenti sanayi şehirleri haline donuştu.
Sanayileşme daha sonraları ic kentlere de yayıldı. Hızlı gelişme ve zenginlik, gezme ve
dinlenme kulturunu geliştirdi. Boylece turizm yerleşmeleri doğdu. Gunumuzdeki
teknolojik gelişmeler teknoloji ve bilişim kentlerini ortaya cıkardı.

Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı sayfa 177, 182, 188, 189, 192 ve 193 cevapları


Sek yayınları 7.sınıf matematik ders kitabı sayfa 177, 182, 188, 189, 192 ve 193 cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 

Sayfa 177
Sayfa 182
Sayfa 188
Sayfa 189
Sayfa 192
Sayfa 193
 ____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Bozkır (Step)
Orta kuşağın yarı kurak iklim bölgelerinde görülen seyrek ve cılız ot topluluklarıdır. Steplerin görüldüğü yerlerde yıllık ya- ğış miktarı 250-400 mm arasındadır.  Ilkbahar yağışlarına bağlı olarak yeşeren bu otlar yaz kuraklığından dolayı sararır. Step bölgesinin esas bitkisini; kökleri derine inmiş kurakçıl otlar oluşturmaktadır. Bunların başlıcaları  yavşan  otu,  üzerlik  otu, geven, yumak, çoban yastığı, kekik, adaçayı ve sığır kuyruğudur.

Çayır
Orta kuşak karasal ikliminin yarı nemli sahalarında veya yüksek dağlarda görülen ve yaz boyu yeşil kalan, bozkırlardan daha r  ot  topluluklarıdır. Yazların serin  ve yağışlı geçmesi, çayırların yeşil kalmasını sağlamaktadır. Orman üst sınırından sonra yetişen çayırlara, dağ çayırları (alpin çayırları) da denilmektedir.

Tundra
Tundra iklim bölgesinde görülen soğuğa dayanıklı otsu bitki topluluklarıdır. Bunlar kısa ve serin geçen yaz döneminde yeşe- rirler. Tundra alanlarında yıllık yağış miktarı 200-250 mm dolayındadır. Sıcaklık yetersiz olduğundan ağaçlara rastlanmamaktadır.

Çöl Bitkileri
Geniş kum örtüleri veya kayalıklardan oluşan bu  bölgelerde  yıllık  yağış miktarı 200 mm'nin altındadır. Çok seyrek olarak dağılmış bulunan kurakçıl otlar, çalılar ve kaktüsler en yaygın bitki türleridir. Ayrıca yer yer hurma ve palmiye ağaçlarından oluşan vahalar da yer almaktadır.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner