Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Sevgi yayınları 8.sınıf matematik çalışma kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Perşembe

sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi cevapları

1 11 21 31 41 51 61
2 12 22 32 42 52 62
3 13 23 33 43 53 63
4 14 24 34 44 54 64
5 15 25 35 45 55 65
6 16 26 36 46 56 66
7 17 27 37 47 57 67
8 18 28 38 48 58 68
9 19 29 39 49 59 69
10 20 30 40 50 60 70

71 81 91 101 111 121 131
72 82 92 102 112 122 132
73 83 93 103 113 123 133
74 84 94 104 114 124 134
75 85 95 105 115 125 135
76 86 96 106 116 126 136
77 87 97 107 117 127 137
78 88 98 108 118 128 138
79 89 99 109 119 129 139
80 90 100 110 120 130 140


Pazar

Sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 105 cevabi

9. Bir kuaförün 
yeni alacağı eleman için iş başvurusuna gelenlere aşağıdaki sorulardan hangisini sorması uygun değildir?
A. Kaç yıllık tecrübeniz var? B.insanlarla ilişkileriniz nasıl?
C. Eviniz buraya yakın mı? D. Nerelisiniz?
11. Yanda bir okuldaki öğrencilerin soğuk bir kış
günü okula geç kalmaları ile ilgili histogram verilmiştir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
A. Grup genişliği 5’tir.
B. En fazla geç kalan öğrenci sayısı 6 ile 10 dakika
aralığındadır.
C. Öğrencilerin % 50’den fazlası 10 dakikadan
daha az süre geç kalmıştır.
D. Öğrencilerin % 20’si 21 dakika ve daha fazla
süre geç kalmıştır.

Sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 104 cevabi

3. Televizyonda 
bir yarışmaya katılan yarışmacı, takıldığı bir soru için önceden isimlerini yazdırdığı
6 arkadaşından üçünü arayabilecektir. Yarışmacı arayacağı üç kişiyi kaç farklı biçimde seçebilir?
A. 17 B. 18 C. 19 D. 20
4. Bir madenî para iki kez havaya atıldığında üste gelen yüzünün tura gelmesinin teorik olasılığı
kaçtır?
4. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARI
1. 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir?
A. B. 15! – 9! C. D.
5. Bir torbada 6 kırmızı, 8 sarı bilye vardır. Çekilen bilye torbaya atılmamak üzere birincinin sarı,
ikincinin kırmızı bilye olma olasılığı kaçtır?

Sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 103 cevabi

Bir sınıftaki 
öğrencilerden 8’i 3, 5’i 4 ve 7’si 2 almıştır. Sınıfın not ortalaması kaçtır?
A. 2,5 B. 2,9 C. 3,2 D. 3,7
15. Bir ildeki 15 günlük hava sıcaklıkları aşağıdaki gibi ölçülmüştür.
19°C, 18°C, 22°C, 20°C, 21°C, 20°C, 19°C, 23°C,
21°C, 22°C, 23°C, 24°C, 20°C, 17°C, 18°C
Verileri uygun grafiklerle gösteriniz. Bu ildeki 15 günlük hava sıcaklığını yorumlamak için en uygun
grafik hangisidir? Belirtiniz.
Verileri merkezî eğilim ölçülerinden yararlanarak nasıl yorumlarsınız?

Sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 102 cevabi

1. Bir okuldaki 
öğrencilerin belirli bir günde derse geç kalmaları (dk. olarak) ile
ilgili veriler aşağıdaki gibidir. Bu verilere ait histogramı oluşturup, yorumlayınız.
1, 7, 3, 11, 27, 40, 33, 15, 13, 21, 27, 30, 37, 38, 31, 16, 17, 11, 7, 4, 3, 5, 11, 5, 4, 7, 111, 17, 19,
21, 23, 28, 29, 24, 38, 32, 14, 13, 6, 4, 2, 6, 8, 18, 9, 17, 12, 11, 14, 15, 26, 16, 20, 30, 22, 32, 31, 23,
25, 32, 34, 8, 35, 36, 39, 1, 1, 5, 11, 13, 18, 7.
2. Bir sınıftaki 11 öğrencinin kütlelerine ilişkin veriler aşağıda yer almaktadır. Bu verilerin;
a) Modunu b) Medyanını c) Aritmetik ortalamasını
ç) Standart sapmasını d) Çeyrekler açıklığını e) Açıklığını bulunuz.
55, 70, 59, 70, 70, 84, 58, 58, 82, 81, 83
3. Sınıfınızdaki öğrencilerin matematik dersindeki 1. dönem not ortalamalarına ait tablo oluşturunuz.
Bu ortalamaları çizgi ve sütun grafiği ile gösteriniz.
4. Atatürk’ün Gençliğe Hitabesi’nde kullanılan sözcüklerdeki harf sayılarının;
a) Sıklık ve çetele tablosunu,
b) Histogramını,
c) Çizgi ve sütun grafiğini oluşturunuz.

Sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 101 cevabi

Bir televizyon kanalı, 
çocuklara yönelik bir program yapmak istemektedir. Programın izlenme
oranının yüksek olması için aşağıdaki gibi bir örneklem belirleyip araştırma sorularını örneklem grubuna
sormuşlardır.
Farklı illerden, farklı yaş gruplarından çocuklar ile farklı meslek gruplarından anne ve babalar seçilmiştir.
Seçilen bu gruba şu sorular sorulmuştur:
• Programın içeriği nasıl olsun?
• Program hangi saatler arasında yayınlansın?
• Program aralarında reklam olsun mu?
• Programın sunucusu kim olsun?
Siz olsaydınız başka hangi soruları sorardınız?

Sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 100 cevabi

Yoğurt 
üreten iki firmadan alınan yoğurtların kullanım süreleri aşağıda verilmiştir.
A firması: 15 gün, 13 gün, 14 gün
B firması: 9 gün, 12 gün, 20 gün, 19 gün
Buna göre hangi firmanın yoğurdunu
yemek daha az risklidir?
‹ki ayrı sporcu grubunun belli bir dönemde aldıkları puanlar aşağıdaki gibidir.
Grup 1: 60, 55, 75, 95, 100
Grup 2: 80, 85, 75, 75, 70
Buna göre iki grubu başarı yönünden karşılaştırınız.

Sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 99 cevabi

Ceren ve Berk’in 
matematik dersinden aldıkları notlar aşağıda verilmiştir.
Ceren: 70, 80, 90, 80
Berk: 60, 100, 65, 95
Bu verilerin standart sapmalarını hesaplayarak hangi
öğrencinin daha istikrarlı olduğunu bulunuz.
Pil üreten iki firmadan alınan altışar pilin dayanma süreleri gün olarak aşağıda verilmiştir.
Bu verilere göre marka pillerin standart
sapmalarını hesaplayarak hangi
markanın daha istikrarlı olduğunu bulunuz.
1. marka: 70, 10, 10, 50, 60, 40
2. marka: 80, 20, 20, 70, 30, 20

Sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 97 cevabi

Araç ve Gereç: Kâğıt, kalem

• Beş arkadaşınızın matematik dersinden birinci dönem aldı
kları notları belirleyiniz.
• Bu notlara ait bir tablo oluşturunuz.
 istatistiksel temsil biçimlerinden hangilerini kullanarak
bu tablodaki verileri gösterebilirsiniz?
 Bu istatistiksel temsil biçimlerini yorumlayarak beş arkadaşı
nızın matematik dersi notlarının hangi aralıklarla olacağını
nasıl yorumlarsınız?
 Sınıfınızdaki tüm öğrenciler için bu çalışmayı yapmak
isteseydiniz kullandığınız istatistiksel temsil biçimleri yeterli
olur muydu? Nedenini açıklayınız.
• Sınıfınızdaki tüm öğrencilerin matematik dersinde 1. dönemde
aldıkları not ortalamasını belirleyiniz.
• Bu verilerin açıklığını hesaplayınız.
• Grup sayısını 8 alarak açıklığı 8’e bölünüz.
• Bulduğunuz bölümden bir sonraki doğal sayıyı bulunuz.
• Bu doğal sayıyı kullanarak not aralıkları oluşturunuz.
• Bu not aralıklarında kaç kişinin olduğuna ait çetele ve sıklı
k tablosu oluşturunuz.
• Bu tablodaki verileri uygun sütun grafiği ile gösteriniz.
 Grafikteki verilerden yararlanarak sınıfınızdaki öğrencilerin
başarıları hakkında ne söyleyebilirsiniz?
 Bu sütun grafiğinin önceki yıllarda öğrendiğiniz sütun
grafiğine göre benzerlik ve farklılıkları nelerdir? Açıklayınız.
 Hazırladığınız çetele ve sıklık tablosu ile sütun grafiğini
ürün dosyanızda saklayabilirsiniz.

Sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 96 cevabi

Bir ilköğretim okulu 
öğrencilerinin ortak sınavda yaptıkları doğru cevap sayıları aşağıdaki gibidir.
Yukarıdaki verilere uygun histogram grafiğini çizip yorumlayınız.
98, 27, 30, 35, 40, 26, 23, 36, 42, 50, 55, 27, 65, 70, 74, 25,
33, 41, 54, 28, 57, 59, 82, 27, 89, 36, 45, 66, 85, 69, 30, 58,
26, 95, 93, 59, 38, 62, 59, 61, 27, 30
Aslan Bey, ihtiyaç duyduğunda hangi hastaneye gitmesi gerektiğini belirlemek için aşağıdaki
soruları hazırlıyor.
• Acil hastalara ilk müdahale ne kadar zamanda yapılıyor?
• Hastanenin herhangi bir bölümünde muayene olmak istediğimde kaç gün sonraya randevu veriliyor?
• Hastanedeki doktorların ve sağlık personelinin kalitesi ve hastaya karşı davranışları nasıldır?
• Hastane araç ve gereç donanımında yeterli mi?
Siz hastane seçimi yaparken hangi sorular üretirsiniz?

Sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 95 cevabi

Histogramlar, 
sayısal bir resim içerisinde her renk değerinden kaç adet olduğunu
gösteren grafiklerdir. Histogram kullanımı gruplandırmada zaman aralığı bulunduğunda yarar sağlar.
Histogram yeni nesil dijital fotoğraf makinelerin birçoğunda bulunan önemli bir özelliktir. Kusursuz bir fotoğraf çekmek
için makinelerde bu özelliklerin bulunması neredeyse bir zorunluluk hâline gelmiştir

Sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 94 cevabi

İki takımın 
yaptığı ilk 50 maç arasından rastgele seçilen herhangi bir maçta A takımının galip gelmiş
olması olasılığı nedir?
b) ‹ki takımın yaptığı 100 maç arasından rastgele seçilen herhangi bir maçta iki takımın berabere
kalmış olması olasılığı nedir?
c) Maç sayısı arttıkça iki takımın galibiyetlerinin olasılıkları arasında nasıl bir sonuç çıkmaktadır?
ç) Size göre bu iki takımın yapacağı bir maç sonrası A takımının galip gelme olasılığı nedir?
Millî Piyango ‹daresi tarafından yapılan sayısal loto çekilişinde 1’den 49’a kadar olan sayılardan
6 tanesi belirlenir. Belirlenen bu altı sayıyı bulan kişiler büyük ikramiyeyi kazanırlar. Bir kolon oynayan
bir kişinin büyük ikramiyeyi kazanma olasılığı nedir?

Sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 93 cevabi

20 yaş 
altındakilerin kaza yapmamasının deneysel olasılığı nedir?
c) Sizce yaş aralığı ile kaza yapma arasında bir ilişki var mıdır?
ç) Sizce 20 - 30 yaş aralığında seçilen herhangi birinin kaza yapmış olma olasılığı nedir?
iki futbol takımının birbiri ile yaptığı maç sayıları ve sonuçları aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Maç sayıları A takımının galibiyeti B takımının galibiyeti Beraberlik
10 6 3 1
20 10 7 3
50 27 15 8
100 47 38 15
Tablo: ‹ki Takımın Yaptıkları Maç Sayıları ve Sonuçları

Sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 92 cevabi

Aşağıdaki 
olasılıkların karşılarına ne tür olasılıklar olduklarını yazınız.
Bir şehirde trafik kazası ile yaş arasında bir ilişki olup olmadığı araştırılmaktadır. Sürücü belgesi
olan ehliyetli kişiler arasından tesadüfi olarak örneklemler seçilmiştir. Kaza yapan 100 kişi ve kaza
yapmayan 100 kişi ve bunların yaş aralıkları tabloda verilmiştir.
• Bir zar atıldığında zarın 3 gelme olasılığı ’dır.
• Bence daha önceki koştuğu 3 yarışta da birinci
olan atın, son yarışta da birinci gelme olasılığı % 95’tir.
• 1’den 10’a kadar numaralanmış topların bulunduğu
bir torbadan çekilen topun, 5 gelme olasılığı 10 ’dur.
• Madenî para atma deneyinde 100 kere atılan paranı
n 49’unda yazı gelmesi olasılığı 100 ’dür.
• Dr. Ahmet Bey yaptığı aynı türden 500 ameliyatın
7’sinde başarısız oluyor. Bu durumda Dr. Ahmet Bey’in
bu tür ameliyatlardaki başarılı olma olasılığı 500 ’dür.

Sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 91 cevabi

Bir torbada 
eşit sayıda beyaz ve siyah bilyeler vardır. Geri atılmamak koşulu ile torbadan art arda
çekilen iki bilyenin de beyaz olması olasılığı ’dir. Torbada toplam kaç bilye vardır?
Yukarıda verilen şekilden yararlanarak bir problem kurunuz ve çözünüz.
Yandaki 1. çarkta her bölüm birbirine eşittir.
2. çarkta ise 6 ile 7; 8 ile 5 bölümleri eş büyüklüktedir.
Her iki çark çevrildiğinde tek sayı veya
çift sayı gelme olasılıkları hakkında ne söyleyebilirsiniz?

Sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 90 cevabi

Bir zarı 

bir defa attığımızda 2 veya 3 ile bölünebilen bir sayı gelmesi olasılığı nedir?
Bir torbada 6 beyaz, 4 kırmızı bilye vardır. Torbadan gelişigüzel 3 bilye çekilirse üçünün de kırmızı gelme olasılığı nedir?
Bir kutuda 20 kalemden 11’i sağlam, geri kalanı da kırıktır. Kutuya geri atmamak şartı ile arka
arkaya çekilen iki kalemin de kırık olma olasılığı nedir?

Cumartesi

sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 89 cevabi

Matematik dersinde
 bilgilerin, hem gerçek hayatla hem de diğer derslerde öğrenilenlerle ilişkilendirilmesi önemlidir. Öğrenciler, matematiğin diğer derslerde de kullanılabildiğini gördüklerinde kazanımları daha anlamlı olacaktır. Bu amaçla matematik
dersi belli başlı ara disiplinlerle ilişkilendirilmiştir. Öğrencilerinize üniversitede istedikleri bölümü kazanabilmeleri
için okuyacakları lisenin önemli olup olmadığını sorunuz ve bu olayların birbiri ile bağını tartışmalarını sağlayınız. Böylelikle
öğrencilerinize “Rehberlik ve Psikolojik Danışma” ara disiplini, “Karar verme sürecinde ortaya çıkabilecek alternatifleri belirler.”
kazanımına yönelik etkinlik yaptırabilirsiniz

sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 88 cevabi

a) Matematik dersinden 
başarılı olan bir öğrencinin müzik dersinden başarısı
b) Düzenli çalışan bir öğrencinin derslerinde başarılı olması
c) Lise öğrenimi gören bir öğrencinin babasının matematik dersinden anlayıp anlamaması olayı
ç) Bir zar ve bir madenî para atıldığında zarın 5, paranın yazı gelmesi olayı
d) Düzenli sulanan ve güneş alan bir bitkinin büyümesi olayı
e) Üniversitede okuyan bir öğrencinin annesinin herhangi bir diploma sahibi olması olayları

sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 87 cevabi

Bir futbol takımındaki 
15 kişi içerisinden 11 kişi sahaya
çıkarılacaktır.
7.a) Bu 11 kişi kaç farklı şekilde seçilebilir?
b) Maç öncesi Millî Marşı söylemek için 11 futbolcu kaç farklı şekilde dizilebilir?
c) Sahaya çıkan 11 kişi, takım kaptanı sıranın en başında olmak üzere kaç farklı şekilde sıralanabilir?

sevgi yayinlari 8.sinif matematik calisma kitabi sayfa 86 cevabi

Aşağıdaki 
problemlerden hangisinde sıralama, hangisinde seçme önemlidir?
6. Aşağıda verilen işlemleri yapınız.
• 7 atletin katıldığı bir yarışta ilk üç derece en fazla kaç farklı şekilde oluşabilir?
• 10 kişilik bir gruptan 2 kişilik bir grup kaç değişik şekilde seçilebilir?
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner