Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Tuna yayınları 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazartesi

tuna yayinlari 8.sinif inkılap tarihi calisma kitabi sayfa 126 sayfa 127 cevabi

Doğal kaynaklar 

konusunda uzman bir kişi olduğunuzu düşününüz. Sizden aşağıda verilen doğal kaynaklarımızdan birini seçerek o kaynak hakkında bir araştırma raporu hazırlamanız isteniyor. Seçtiğiniz kaynağın kullanım amaçları ve uluslararası ilişkilerde oynadığı rol ile bugün ve gelecekteki önemi konularında bir rapor hazırlamanız gerekiyor. Raporunuza söz konusu kaynaktan kalkınmamızı kolaylaştırıcı şekilde yararlanılması için yapılması gerekenlerle ilgili önerilerinizi de ekleyiniz.
Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğini istemesinin nedenleri neler olabilir?
Türkiye'nin adaylık sürecinin, AB üyeliği gerçekleşmiş diğer pek çok ülkeye göre daha uzun sürmesinin nedenleri neler olabilir?
Size göre Türkiye'nin, adaylık sürecini kısaltmak için yapması gerekenler neler olabilir? Neden?

tuna yayinlari 8.sinif inkılap tarihi calisma kitabi sayfa 124 sayfa 125 cevabi

Gorbaçov'a göre 

SSCB'nin dağılışının nedenleri nelerdir?
SSCB'nin dağılma sürecinde başlatılan yeni uygulamalar neler olmuştur?
Gorbaçov'un sözlerinden hareketle SSCB'nin dağılışının ülkemize ve dünyaya etkilerinin neler olabileceği hakkında hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
Aşağıdaki maddelerde Irak'ta yaşanan Körfez Savaşlarının Türkiye'yi ilgilendiren sonuçları sıralanmıştır. Bu maddeleri okuyunuz ve okuduklarınızdan yararlanarak Körfez Savaşlarının siyasi, sosyal, askerî ve ekonomik bakımdan Türkiye'ye etkilerinin neler olabileceğini altta verilen noktalı yerlere yazınız.

tuna yayinlari 8.sinif inkılap tarihi calisma kitabi sayfa 122 sayfa 123 cevabi

1) Kıbrıs Barış Harekâtı'nın 

olduğu dönemde kaç yaşındaydınız?
2) Harekâtın olduğu dönemde hangi işle uğraşmaktaydınız?
3) Kıbrıs Barış Harekâtı ile ilgili bilgileri hangi kaynaklardan (gazete, radyo, TV vb.) alıyordunuz?
4) Kıbrıs Barış Harekâtı'nın yapılmasını gerektiren olaylar hakkında neler biliyorsunuz?
5) Bu olayların sizde uyandırdığı duygu ve düşünceler neler oluyordu?
6) Bu olaylar karşısında toplumun duygu ve düşüncelerini yansıtan şarkı, slogan vb. var mıydı? Varsa bunlar nelerdir?
7) Çevrenizdeki insanlar Kıbrıs Barış Harekâtı ile ilgili neler konuşuyorlardı?
8) Harekât başladığında toplumun bu harekâta tepkisi ile ilgili neler hatırlıyorsunuz?

tuna yayinlari 8.sinif inkılap tarihi calisma kitabi sayfa 119 sayfa 120 cevabi

Martin Luther King nelerden şikâyetçidir?


Martin Luther King'in istekleri nelerdir?
• Martin Luther King'in bu konuşması ile Birleşmiş Milletler tarafından 10 Aralık 1948'de kabul edilen insan Hakları Evrensel Bildirgesi arasında bir ilişki olduğunu söyleyebilir misiniz? Neden?
Bugün Martin Luther King'in hayalinin gerçekleştiğini söyleyebilir misiniz? Neden?
Ülkemizin hangi nedenlerle güçlü bir orduya ve savunma sanayisine ihtiyacı olduğunu düşününüz. Bu konularla ilgili düşüncelerinizi aşağıdaki şemada gösterilen noktalı yerlere yazınız.

tuna yayinlari 8.sinif inkılap tarihi calisma kitabi sayfa 117 sayfa 118 cevabi

• ABD Başkanı 

Truman'ın dünyanın bir kısmını "özgürlüğe gönül vermiş halklar" şeklinde tanımlamasından yola çıkarak dünyanın o dönemdeki siyasi durumu hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Truman Türkiye'ye hangi özelliklerinden dolayı önem veriyor olabilir?
Truman'ın en büyük kaygısı nedir?
Truman Türkiye'nin hangi devletin tehditi altında bulunduğunu düşünüyor olabilir? Neden?
• Truman'ın sözlerinden hareketle ikinci Dünya Savaşı sonrasında ülkeler arasında yaşanan ilişkiler hakkında genel olarak hangi değerlendirmelerde bulunabilirsiniz?
• Yıllar içinde yolcu ve yük taşımacılığında hangi taşıtların payı azalmış, hangilerinin payı artmıştır?
Kara yolu taşımacılığındaki artışın nedenleri neler olabilir?
Deniz ve demir yolu taşımacılığındaki düşüşün nedenleri neler olabilir?
• ikinci Dünya Savaşı'nın ardından ulaşım alanında yaşanan bu değişim toplumsal, kültürel ve ekonomik hayatımızda hangi sonuçları ortaya çıkarmış olabilir?

Cumartesi

tuna yayinlari 8.sinif inkılap tarihi ders kitabi sayfa 79 sayfa 80 sayfa 132 sayfa 133 sayfa 134 sayfa 173 sayfa 174 sayfa 175 sayfa 176 sayfa 188 cevabi

1. Türkiye ile Yunanistan arasındaki nüfus mübadelesi sorununa nasıl bir çözüm getirilmiştir?
2. Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle getirilen en önemli değişiklik ne olmuştur?
Atatürkçülük hangi yönleriyle özgün bir düşünce sistemidir?
2. Atatürkçülüğün dinamik bir düşünce sistemi olması ne anlama gelmektedir?
3. Atatürk kendi düşünce sistemini oluştururken Osmanlı Devleti’nin son yıllarında yaşadığı hangi olaylardan
etkilenmiş olabilir?
4. Mustafa Kemal, Tevfik Fikret’in en çok hangi düşüncelerinden etkilenmiştir?
5. Ülkemizde devletçilik ilkesinin uygulanmasını zorunlu kılan etkenler nelerdir?
6. Cumhuriyetçilik ilkesinin Türk toplumuna sağladığı yararlar nelerdir?
7. “Atatürk’ün milliyetçilik anlayışı barışçı, birleştirici ve bütünleştiricidir.” diyen biri bu görüşünü kanıtlamak
için neler söylenebilir?
8. Atatürk’ün laiklik ilkesi hangi uygulamalara karşıdır?
9. Atatürkçü Düşünce Sistemi’nin temel esasları nelerdir?
10. Atatürk hangi yönleriyle mazlum milletlere örnek olmuş bir devlet adamıdır? 1. Soyadı Kanunu hangi gerekçelerle çıkarılmıştır?
2. Atatürk, Onuncu Yıl Nutku’nda Türk milletinin hangi yönlerine dikkat çekmiştir?
3. Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile hedeflenen amaçlar nelerdir?
4. Ankara’nın başkent seçilmesinin nedenleri nelerdir?
5. Misakıiktisadi ile belirlenen başlıca ilkeler nelerdir?
6. Saltanat ve hilafetin kaldırılmasının temel gerekçesi nedir?

tuna yayinlari 8.sinif inkılap tarihi calisma kitabi sayfa 114 sayfa 115 sayfa 116 cevabi

• Ekmeğin


 karneye bağlanmasının II. Dünya Savaşı ile nasıl bir ilgisi olabilir?
• Ekmeğin karne ile satılmasından yola çıkarak ülkemizin İkinci Dünya Savaşı yıllarındaki durumu hakkında
neler söyleyebilirsiniz?
• Günlük ekmek haklarındaki değişimlerin nedenleri neler olabilir?
• Ekmek haklarının önceleri düşmesi, daha sonraları ise yükselmesine bakarak savaşın gidişi konusunda
hangi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?
Aşağıdaki tabloda İkinci Dünya Savaşı ve sonrasında dünyada ve Türkiye’de meydana gelen bazı önemli
gelişmeler verilmiştir. Bu gelişmelerin karşılarına o gelişmeyi tanıtıcı nitelikte kısa açıklamalar yazınız. Daha
sonra da sayfanın son bölümündeki soruyu cevaplayınız.
Yukarıdaki gelişmelerin ülkemizde demokrasiye geçişi hızlandırdığı söylenebilir mi? Neden?
GELİ􀁢ME AÇIKLAMA
25-26 Nisan 1945
San Francisco
(San Fıransisko) Konferansı
7 Haziran 1945
Dörtlü Takrir’in Verilmesi
Temmuz 1945
Millî Kalkınma Partisinin
Kuruluşu
1 Kasım 1945
İsmet İnönü’nün TBMM’nin Yeni
Yasama Yılı Açış Konuşması
7 Ocak 1946
Demokrat Partinin Kuruluşu

tuna yayinlari 8.sinif inkılap tarihi calisma kitabi sayfa 109 sayfa 110 sayfa 111 cevabi

Hatay 


sorununun yaşandığı günlerde gelişmeleri yakından takip eden bir gazeteci olduğunuzu düşününüz.
Gazetenizde Hatay’ın Türkiye’ye katılışını nasıl bir haber ile duyururdunuz? Konuyla ilgili bilgilerinizi
kullanarak ve çeşitli kaynaklardan yararlanarak birinci sayfadan vereceğiniz manşeti ve haber metnini
aşağıdaki alana yazınız. Sayfanızı düzenlerken görsel ögelerden de yararlanınız. Bütün bunları yaparken
Atatürk’ün Hatay’ı ülkemize katma konusundaki fedakârlıklarını ve çalışmalarını vurgulamayı unutmayınız.

tuna yayinlari 8.sinif inkılap tarihi calisma kitabi sayfa 104 sayfa 105 sayfa 108 cevabi

Yıl 1976, 


Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO üyelerine bir öneride bulunur. Öneride
“Bugün UNESCO’nun üzerinde çalıştığı bütün projelerin isim babası Mustafa Kemal’dir.” denilmekte ve onun
doğumunun 100. yılının UNESCO’ya üye toplam 152 ülkede aynı anda kutlanması istenmektedir. Bunun üzerine
isveç delegesi birden ayağa kalkarak “Ne yani dünyada bu kadar devlet adamı var; hepsinin doğum gününü
böyle kutlayacak mıyız?” der.
Bu sözler karşısında ayağa fırlayan Rus delegesi yumruğunu masaya vurarak 152 ülkenin delegelerine hitaben
şu cevabı verir: “Genç delege arkadaşım, hatırlatmak isterim ki Atatürk öyle dünyadaki herhangi bir lider
değildir. Bırakın onu bir yıl anmayı her ülke, her problemimizde çare olarak aramalıyız.”

tuna yayinlari 8.sinif inkılap tarihi calisma kitabi sayfa 101 sayfa 102 sayfa 103 cevabi

Aşağıda 


ülkemizde Atatürk ilkelerinin hayata geçirilişi öncesi ve sonrası döneme ait çeşitli görsel ögeler
görüyorsunuz. Bu görsel ögeleri inceleyiniz ve gördüklerinizden yola çıkarak Atatürkçü Düşünce
• Ro man ya Baş ba ka nı, Türkiye’nin hangi alanlarda ba şa rı lı ol du ğu nu ifa de et mek te dir?
............................................................................................................................... .......................................
• Romanya Başbakanı Türkiye’nin ba şa rı larını hangi kelime ile ni te le ndirmek te dir?
............................................................................................................................... .......................................
• Ata türk’ü anlatırken onun hangi yönlerini vurgulamıştır?
............................................................................................................................... .......................................
• Ro man ya Baş ba ka nı’nın Ata türk’e say gı ları nı sunma ihtiyacı his se tmesinin nedenleri neler ola bi lir?
............................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................... ..............................................
• Romanya Başbakanı, Atatürk’ü anlatırken kullandığı “kendi ülkesinin kaderinde iz bı rak arak” sözüyle
ne anlatmak istemiş olabilir?
............................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................... ..............................................
• Romanya Başbakanı hangi özelliklerinden dolayı Atatürk’ü “20. yüzyılın simgesel kişiliği” olarak tanımlam
ış olabilir?
.....................................................................................................................................................................
............................................................................................................................... ..............................................
• Ata türk’ün, mo dern Tür ki ye ve si zin için ne ifa de et ti ğini Romanya Baş ba ka nı ’na hangi cümlelerle
anlatırsınız?

tuna yayinlari 8.sinif inkılap tarihi calisma kitabi sayfa 98 sayfa 99 sayfa 100 cevabi

Aşağıda 


Atatürk’ün yaptığı bazı inkılapları ve bu inkılapların ilişkili olduğu ilkeleri görüyorsunuz. inkılapla rın her bi ri ni ilişkili ol du ğu Ata türk il ke si nin al tın da ki noktalı yerlere ya zı nız. Bir in kı la bı bir den faz la
il ke ile iliş ki len di re bi lir si niz.
Aşağıdaki şemada Atatürk ilkelerinin ortak özellikleri verilmiştir. şemayı inceleyiniz ve Atatürk ilkelerinin
bu özellikleri kanıtlayıcı nitelikteki yönlerine birer örnek veriniz.

tuna yayinlari 8.sinif inkılap tarihi calisma kitabi sayfa 95 sayfa 96 sayfa 97 cevabi

• Atatürk’e 


göre taassupsuzluk nedir?
.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
• Atatürk’e göre taassupsuz kimseler nasıl davranırlar?
.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
• Yukarıdaki ifadelerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti’nde inanç özgürlüğü olduğunun kanıtıdır? Neden?
.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
• Atatürk’ün yukarıdaki sözlerinden yola çıkarak dinî inanç ve vicdan özgürlüğünün topluma sağlayacağı faydalar
hakkında neler söyleyebilirsiniz?
• Yukarıdaki metinde Atatürk’ün gerçekleştirdiği inkılaplardan hangisi anlatılmaktadır?
.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
• Atatürk’ün metindeki “Çok işler yapılmıştır.” ifadesinde geçen “işler” neler olabilir?
.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
• Metne göre Atatürk’ün gidermek istediği eksiklik nedir?
.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
• Atatürk’e göre bu eksikliğin sorumluları kimlerdir?
.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
• Atatürk’ün Harf İnkılabı’ndan beklentileri nelerdir?
.............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
• Yukarıdaki metinden yola çıkarak Atatürk’ün inkılapçılık anlayışı hakkında neler söyleyebilirsiniz?
Aşağıda Atatürk’ün sözlerinden bazı örnekler verilmiştir. Bu sözleri okuyarak her bir sözün ilişkili oldu-
ğu ilkeyi ve bu ilkenin amaçlarını noktalı yerlere yazınız.

tuna yayinlari 8.sinif inkılap tarihi calisma kitabi sayfa 92 sayfa 93 sayfa 94 cevabi

Aşağıda


 Atatürk’ün devletçilik ilkesinin siyasi, sosyal ve kültürel alanlarda devlete yüklediği görevlerle
ilgili sözlerinden bazı örnekler görüyorsunuz. Bu sözleri okuyunuz ve Atatürk’ün belirttiği görevlere ilişkin
olarak devletimizin yürüttüğü uygulamalara örnekler veriniz.
Nuri şeker ve arkadaşlarını harekete geçiren nedenler nelerdir?
.............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
• Nuri şeker’in sözünü ettiği girişimi tek başına değil de arkadaşlarıyla birlikte gerçekleştirmesinin nedenleri
neler olabilir?
.............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
• Atatürk’ün girişimcileri desteklemesinin nedenleri nelerdir?
.............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
• Uşak şeker Fabrikasının zarar etmesi, metinde belirtilenler dışında başka hangi nedenlerden kaynaklanmış
olabilir?
.............................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................................
• Atatürk’ün sanayi ve altyapı yatırımlarını yapma görevini devlete vermesinin nedenleri nelerdir?
Aşağıda laiklik ilkesinin temel esasları ve bu ilkenin gereği olarak devlet yönetiminde, hukukta, eğitim
sisteminde ve toplumsal hayatta yapılan inkılapların ortaya çıkardığı bazı değişiklikler verilmiştir. Bu deği-
şiklikleri okuyunuz ve her birinin karşısında bulunan noktalı yere, ilişkili olduğu laiklik ilkesi esasını veya
esaslarını yazınız. Aynı ilkeyi birden fazla kullanabilirsiniz.

tuna yayinlari 8.sinif inkılap tarihi calisma kitabi sayfa 89 sayfa 90 sayfa 91 cevabi

• Mustafa Kemal’e 


göre milliyet duygusunun nitelikleri nelerdir?
............................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................... ...............................................
• Mustafa Kemal’e göre çorak Anadolu toprağından fı􀆕kıran kahramanlar kimin çocuklarıdır? Neden?
............................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................... ...............................................
• Mustafa Kemal’e göre milliyet duygusundan yoksun olmanın sonuçları nelerdir?
............................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................... ...............................................
• Mustafa Kemal’e göre milliyet duygusunun insanlara sağladığı yararlar nelerdir?
• Yalovalı Çoban Mustafa’nın yaşadıklarının Atatürk ilkelerinden hangisinin bir sonucu olduğu söylenebilir?
Neden?
............................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................... ...............................................
• Bu ilkenin Türk toplumuna sağladığı faydalar neler olabilir?
............................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................... ...............................................
• Yakın çevrenizde veya yaşadığınız yerde Çoban Mustafa örneğine benzer başka hangi örnekleri verebilirsiniz?
Aşağıdaki resimleri inceleyiniz ve resimlerde gördüklerinizden yola çıkarak Atatürk’ün halkçılık ilkesinin
dayandığı temel esasların neler olabileceğini noktalı yerlere yazınız.

tuna yayinlari 8.sinif inkılap tarihi calisma kitabi sayfa 85 sayfa 87 sayfa 88 cevabi

Aşağıda 


Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda yer alan, vatandaşların temel hak ve hürriyetleri ile ödevlerinden bazıları
verilmiştir. Bu hak ve hürriyetler ile ödevleri okuduktan sonra
bunlarla ilgili düşüncelerinizi ve gözlemlediğiniz uygulamaları
noktalı yerlere yazınız.
............................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................... ..............................................
Madde 17: Herkes, yaşama, maddî ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.
............................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................... ..............................................
Madde 18: Hiç kimse zorla çalıştırılamaz.
............................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................... ..............................................
Madde 20: Herkes, özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir.
............................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................... ..............................................
Madde 21: Kimsenin konutuna dokunulamaz.
............................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................... ..............................................
Madde 22: Herkes haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.
Karikatürde cumhuriyet neden bir çocuk ile temsil edilmiş olabilir?
............................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................... ...............................................
• Çocuğa kucak açan kızların taçlarında yenilik, refah ve adalet kavramalarına yer verilmesinin nedenleri
neler olabilir?
............................................................................................................................... .......................................
............................................................................................................................... ...............................................
• Bu kavramlardan yola çıkarak cumhuriyet yönetiminin nitelikleri ve Türk toplumuna sağladığı faydalara
hangi örnekleri verebilirsiniz?
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner