Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Pazartesi

YILDIRIM YAYINLARI 5.SINIF İNGİLİZCE DERS KİTABI CEVAPLARI

Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı cevapları öğrencilerin yaptıkları ödevlerini kontrol etmeleri için verilmiştir. Aksi bir durum ile cevaplardan faydalanmak isteyen öğrencilerin sorumlulukları kendilerine aittir. 


Ekstra Bilgi:
Akıl Sahibi Olmak
Kur’an’a göre insanı insan yapan, onun söz ve davranışlarına anlam kazandıran, insanı sorumluluk altına sokan ona verilen akıldır. Allah insanları akıllı bir varlık olarak yaratmıştır. İnsan aklı sayesinde düşünür, karar verir, iyiyi ve kötüyü ayırt ederek seçme hakkını kullanır. İşte bu özellikler insanı, yaratanına karşı sorumlu tutmaktadır.
Allah insanlara doğru yolu göstermek için peygamberler ve kitaplar göndermiş, çeşitli emirler verip, bazı yasaklar da koymuştur. Nitekim Kur’an’da “Biz ona (insana) eğri ve doğru iki yolu göstermedik mi? (Beled suresi 10. ayet.) ayetiyle bu gerçeğe işaret edilmektedir.

İslam  dini,  insana  aklını  doğru  bir  şekilde   kullanmasını  tavsiye   etmiştir; “Siz… aklınınızı kullanmıyor musunuz?” (Bakara suresi 44. ayet.), “Düşünesiniz diye Allah size ayetlerini böyle açıklıyor.” (Bakara suresi 242. ayet.), Siz hiç düşünmez misiniz? (Âli  İmran  suresi  65 ayet),  Hala  al  erdiremiyor  musunuz?(En’am suresi 32. ayet.).

Allah, insanları  iyiliği ve kötülüğü seçip-seçmeme konusunda  tamamen özgür bırakmıştır. İnsan aklı ve özgürlüğü oranında sorumludur.
Kaderi, tamamen Allah’ın  belirlediği ve insanın hiçbir etkisinin olmadığı alın yazısı gibi algılama yanlış bir yaklaşımdır.

İnsan, ne denizin üzerindeki bir tahta parçası, ne de rüzgarın savurduğu kuru bir ağaç yaprağıdır. İnsan, aklı olan, iyiyi ve kötüyü  iradesiyle seçen, eylemlerinin sonucunu önceden kestirip durumu göre  hareket eden bir varlıktır. Dinin emir ve yasaklarından sadece akıllı  olanlar sorumlu tutulmuştur.  Hırsızlık yapan  birisinin “kadermahkumuyum diyerek suçu kadere, sorumluluğu da Allah’a yüklemesi doğru bir yaklaşım değildir. Çünkü hırsızlık dinen ve hukuken yasak olan bir eylemdir. Kötü bir davranış olduğunu bilerek, özgür iradesiyle yapmış olduğu bir eylemden dolayı kaderin suçlanması, tutarsızlıktır. Kuranda bu konuyla ilgili olarak şöyle buyrulmaktadır. “Kim  hidayet yolunu seçerse, bunu ancak kendi iyiliği için seçmiş olur; kim  de doğruluktan ayrılırsa  kendine zarar vermiş olur. Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü üstlenmez...”  (İsra suresi 15. ayet.).

İnsan aklını ve iradesini iyi yönde kullanmalı  yaşamında evrenin,  fiziksel, biyolojik ve toplumsal yasalarını dikkate almalıdır. Bilgisizlik ve ihmal sonucu oluşan olumsuzluklar kader olarak algılanmamalıdır.  Örneğin  trafik kazalarını ‘Allah’ın takdiri’  olarak görmek İslam’ın kader anlayışına ters bir yaklaşımdır. Halbuki, trafik kazaların azaltılmasına yönelik, sürücülerin eğitimi ve yolların düzenlenmesi, deprem için, bilimsel raporlar doğrultusunda sağlam binalan yapı, kaliteli malzeme, nitelikli işcilik gibi önlemler olası can ve mal kayıplarının aza indirilmesini  sağlayacaktır.
İnsanın başına gelen olumsuzluklar, kendi sorumluluğundadır. Nitekim fiuara suresi 30. ayette şöyle buyrulmaktadır. Başınıza gelen herhangi bir musibet kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir…”

Sonuç olarak insan, kendisine verilen akılla, iyiyi ve kötüyü   birbirinden ayırt edebilir. Allah insanı bu özellikleriyle yaratmıştır. Bu insana beraberinde kendi kaderi üzerinde etkili ve yaptıklarından sorumlu olmayı gerektirir.

Yıldırım yayınları 5.sınıf ingilizce ders kitabı sayfa 10 ile 39 arası cevaplar

Ekstra bilgi:
Özgür Olmak
Allah’ın evrende koyduğu yasalar çerçevesinde, insanın dilediğini istediğini seçmesi, tercih etmesi, karar vermesi, dilediğine yönelmes onun  özgür olduğunu göstermektedir.
Özgürlük ile irade arasında nasıbir ilişki bulunmaktadır?
Özgürlük ve irade kavramı birbiriyle ilişkilidir. Herhangi bir baskı ve zorlama altında olmadan tamamen kendi istek ve düşüncesiyle hareket eden özgür bir insan sonuçtaki sorumluluğu da üstlenmelidir. Davranışlarının sonucundaki iyilik ve kötülük tamamen kişiye aittir. Nitekim Kur’an’da bu durum şöyle açıklanmaktadır  Başınıza gelen herhangi bir felaket (olumsuzluk), kendi elinizle işledikleriniz yüzündendir…” (Şuara suresi 30. ayet.).
5
Yaşamdaki olumsuzlukları değiştirmeye çalışmadan kadere bağlamak doğru bir yaklaşım mıdır?
Yasaları  yaracı  tarafından  belirlenmiş   bir  evrende  insanın   sınırlı iradesi çerçevesinde istediği gibi hareket etme özgürlüğü vardır.  İnsan belirli bir plan ve program dahilinde kendi yaşamını sürdürür. Yaptıklarının m iyilik ve kötülüklerin sorumluluğu kendisine aittir. Sorumluluk belirli bir yaştan sonra başlar, ölünceye kadar devam eder. Kötü bir davranış yaptığında kişinin “kaderim de varmış “alınyazım mış” türü yaklaşımı doğru bir davranış değildir. Çünkü kendi özgür iradesiyle iyilik yerine kötülüğü tercih etmiştir. İnsanın suçu kadere ve alınyazısına atması kişiyi tembelliğe götürür. İnsan ancak çalışmasının karşılığını alır. Allah, iyilik ve kötülüğü insanlara ulaştırmak için gerek kutsal kitaplar, gerekse peygamberler göndermiştir.

İnsan doğrudan kendini ilgilendiren konularda özgürdür. Sınırsız ve sonsuz bir irade özgürlüğü sadece Yüce Yaratıcı için söz konusudur. İnsan kendi tercihiyle, özgür iradesiyle ve aklını kullanarak yaptığı seçimlerde  kişi sonuçtaki sorumluluğa da katlanır. İnsan’ın özgür irade sahibi bir varlık olduğuna dair kutsal kitabımızda birçok ayet bulunmaktadır: “Şüphesiz biz ona (insana) doğru yolu gösterdik. İster şükredici olsun, ister nankör!.. (İnsan suresi 3. ayet.), “Kim iyi bir yaparsa kendi yararına, kimde kötülük yaparsa  kendi zararınadır. Rabbin kullarına asla zulmedici değildir.” (Fussilet suresi 46. ayet.).

İnsanın kaderini etkileyen bazı unsurlar vardır. Örneğin kişinin  anne-babası, yaşadığı coğrafya vb. durumlara insan etki edemediği için sorumlu değildir.

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner