ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları 8.sınıf etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cumartesi

8.sınıf fen ve teknoloji dersi 2.ÜNİTE:KUVVET ve HAREKET ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları

A.
1.D
2.D
3.D
4.Y Atmosfer, aynı gazla şişirilmiş 10 cm yarıçaplı balona,
20 cm yarıçaplı balondan daha küçük şiddette kaldırma
kuvveti uygular.
5.D
6.Y Havanın yoğunluğu kaldırma kuvvetinde etkilidir.
7.D
8.Y Yüzen bir cismin bağlandığı dinamometre sıfırı gösterir.

C.
 1. Cisimler silindirle aynı yoğunlukta olduğundan her üç
cismin de hacimlerinin yarısı suya batar.
2. Yoğunluk = Kütle / Hacim = 0,5 g/cm3tür. Bu değer 1’den
küçük olduğundan yüzer.
3. Denge bozulmaz. Çünkü yoğunluğu suyun yoğunluğundan
küçük olan tahta parçası kendi ağırlığı kadar suyun kovadan
boşalmasına sebep olacaktır.
4. 100 g’lık kütle, içerisinde su bulunan bardağa bırakıldığında
sadece kendi hacmi kadar suyun yükselmesini sağlar. Su
dışarıya taşmadığı için denge bozulmaz.
5. 1,5 x 1,26 = 1,89 atm.

8.sınıf fen ve teknoloji dersi 1.ÜNİTE:HÜCRE BÖLÜNMESİ ve KALITIM ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları

A.
1. D
2. Y (Yumurta ve sperm “n” sayıda kromozom içerir.)
3. D
4. D
5. Y (Bataklık kuşlarının bacaklarının uzun olması bir
adaptasyondur.)

B.
1. kalıtsal
2. fosfat
3. doğal seçilim
4. DNA
5. mayoz
6. biyolojik çeşitlilik

C.
1. ç,e
2. b,f
3. a,g
4. c
5. d


D.
1. D
2. D
3. A
4. B
5. A
6. B
7. C
8. C


Macaristan'ın alınarak Macar Krallığı'na son verilmesi
Viyana'nın ilk defa kuşatılması
Irak ve Batı İran'ın ele geçirilmesi (Sonunda İran'la ilk resmi antlaşma niteliği taşı­yan Amasya Antlaşması'nın yapılması)
Fransa'ya kapitülasyonların verilmesi (1535)
Preveze Savaşı kazanılarak Akdenizde Osmanlı üstünlüğünün kurulması.
Kuzey Afrika'nın fethinin tamamlanması.
Hint Denizi savaşlarından istenilen sonucun alınamaması.
Osmanlı kanunlarının güncellenmesi.
Süleymaniye Camii'nin inşa edilmesi.

Süleymaniye Medreseleri'nin açılması. (Döneminin ünlü hukukçusu Ebu Suud Efendidir.)

Çarşamba

DOĞAL SÜREÇLER 8.ünite 8.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları

DOĞAL SÜREÇLER 8.ünite  8.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları


8.ÜNİTE: DOĞAL SÜREÇLER
Ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları:

A.     1. D     2. D    3. D     4. Y      5. Y


B.     1. B     2. A     3. C     4. D    5. B

6. A       7. B       8. D      9. C     10. D

C.
1. Günümüzde bilim insanlarının çoğu tarafından “Büyük
Patlama Teorisi” kabul görmektedir. Bu teoriye göre evrenin
bir başlangıcı vardır ve evren sürekli genişlemektedir.

2. Deprem en fazla hasarı merkez üssüne verir. Merkez üssünden
uzaklaşıldıkça depremin şiddeti de azalır. Dolayısıyla depremlerde
bir büyüklük olmakla beraber birden çok şiddet olabilir.

3. Sıcaklık arttıkça taşıyacağı nem miktarı da artar. Sıcak hava
yükselerek bulutların oluşmasına ve bulutlar da yağmurun
yağmasına sebep olur.

4. Şekle göre;
a. Dünya, dönme ekseninin eğikliğinden dolayı Güneş etrafında
dolanırken ışınları her zaman için tam olarak alamaz. Bu
durum, Dünya’da farklı mevsimlerin yaşanmasına neden
olur.

b. Türkiye, Dünya’nın dönme ekseninin eğikliğinden dolayı
Güneş ışınlarını en iyi K konumundayken alır ve yaz
mevsimini yaşamaya başlar.

5. İklim
Yıllar boyunca aynı kalan hava
olaylarının ortalama durumudur.
30-35 yıl gibi uzun süreler sonunda
elde edilen verilerdir. İlgili bilim
dalına klimatoloji, bilim insanına
ise iklimbilimci denir.
Hava Durumu
Kısa süre içinde bölgesel gerçekleşen hava
olaylarıdır. Hava olayları ile günün farklı
zamanlarında gerçekleştirilen gözlemlere
göre yapılan tahminlerdir. İlgili bilim dalına
meteoroloji, bilim insanına ise meteorolog
denir.

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK 7.ÜNİTE 8.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları

YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK 7.ÜNİTE 8.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları

7.ÜNİTE : YAŞAMIMIZDAKİ ELEKTRİK
Ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları:A.

1. B
2. D
3. C
4. B
5. A
6. C
7. C
8. A
9. A
10. D

B.
1.
a. kömürde depolanmış enerji ısı
b. ısı → hareket enerjisi
c. hareket enerjisi → elektrik enerjisi
d. elektrik enerjisi → ısı ve hareket enerjisi

EKONOMİ
Türk İslam devletlerinde ekonomi, savaş, tarım, hay­vancılık, zanaat ve ticarete dayanırdı.
Büyük Selçuklularda Horasan bölgesi tarımsal üretim mer­kezi durumunu almıştır.
İpek yolu gelirleri devletler arasındaki çatışmaların en önemli nedenini oluşturmuştur.
Gazneliler gelirinin önemli kısmını Hint yarımadasına yap­tığı akınlardan elde etmişlerdir.

Büyük Selçuklularda ticareti geliştirmek için sık sık vergi indirimi yapılarak zanaatkâr ve tüccarlar korunmuştur.

CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ 6.ÜNİTE 8.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları

 CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ 6.ÜNİTE 8.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları
 6.ÜNİTE : CANLILAR VE ENERJİ İLİŞKİLERİ
Ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları:A.

1. C
2. B
3. A
4. A
5. B
6. A
7. B
8. C
9. D
10. C

B.
1. Y (Enerji kaynaklarından günümüzde elektrik elde etmenin
yanı sıra, ısınma, ulaşım gibi birçok alanda yararlanılmaktadır.)
2. D
3. D
4. Y (Oksijenli solunumda açığa çıkan enerji oksijensiz
solunuma göre daha çoktur.)
5. D

C.
1. oksijen
2. ayrıştırıcı
3. ışık, karbon dioksit
4. ATP
5. karbon döngüsü
6. bitki, hayvan

Salı

Maddenin Halleri ve Isı ünitesi 5.ünite 8.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları

Maddenin Halleri ve Isı ünitesi 5.ünite 8.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları


5.ÜNİTE : MADDENİN HALLERİ VE ISI
Ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları:

A.
a-1     b-2,3      c-4,5,6      d-7-8      e-7,8    f-9,10


B.          1-B         2-A         3-B     4-C


C.   1.   


2. Isı kaynağının verdiği ısı
yetersizdir.
TÜRK-İSLAM DEVLETLERİNDE HUKUK VE YARGI
İslam öncesi dönemde sosyal ve siyasal hayatı düzenleyen ve yazılı olmayan töre, önemli bir de­ğişikliğe uğramadan Türk-İslam devletlerinde de uygulanmıştır. Hükümdarın yasa koyuculuğu yetkisi örfi (sultani) hukukun doğmasını sağlamıştır. Diğer yandan İslam hukuku olan Şeri kurallar da uygu­lanmıştır, islam toplumlarında hukuk sisteminde Türklere kadar örfi ve şeri ayırımı yapılmamış hukuk denilince sadece Şeri (fıkıh) kurallar anlaşılmıştır.
Hükümdarlar din dışı alanları yasalarla düzenleme yoluna gitmişlerdir. Böylece şeri hukuk Müs­lümanların özel ilişkilerinde uygulanırken (Evlenme, boşanma, miras, borç, vakıf gibi), örfi hukuk bu alanların dışında uygulama alanı bulmuştur (devlet ve toplum idaresi).
Ayrıca Gayri Müslimler hukuklarına göre yaşarken, devlet ile ilişkilerinde örfi hukuka tabi olmuş­lardır.

Şeri hukuk içine giren davalara Kadı denilen yargıçlar bakarken örfi hukuk alanına giren davalara kadıaskerler ve Emir-i Dadlar bakardı. Sultanın başkanlığında toplanan yüksek mahkemeye Divan-ı Mezalim denilirdi. Her türlü şikayet bu mahkemede karara bağlanabilirdi.

8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI

8.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI ÜNİTE SONU DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI
Kestane Renkli  Bozkır Toprakları: Bozkır alanlarında yıllık  yağış miktarının  400-600  mm olduğu yerlerde oluşan  bu topraklar, organik madde bakımından zengindir. Ülkemizin iç kesim- lerinde görülen bu toprakların bulunduğu alanlarda genellikle tahıl tarımı ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır.
Çernezyom (Kara Topraklar): Karasal iklimde çayır bitki örtüsü altında oluşan bu topraklara Erzurum-Kars çevresinde ve Doğu Karadeniz Dağlarında rastlanır. Üzerinde gür otlakların bulun-duğu bu alanlarda genellikle büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır.

Ses ünitesi 4.ünite 8.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları

 Ses ünitesi 4.ünite 8.sınıf ders kitabı ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları

4.ÜNİTE : SES
Ünite sonu değerlendirme sorularının cevapları:A.
1.  D
2.  Y (Yüksek frekanslı titreşimler ince ses üretir.)
3.  D
4.  D
5.  Y (Ses katı ortamlarda en hızlı yayılır.)


B.
1. genlik
2. frekans
3. hızlı
4. 20 000
5. gaz


C.
       1. B                         6. C
       2. C                         7. D
       3. D                         8. D
       4. A                         9. A
       5. B                       10. B

D.
1. Ay’ın atmosferi yoktur. Dolayısıyla sesin
yayılabileceği maddesel bir ortam da yoktur.


VAKIF ARAZİ
Geliri sosyal, dini alanlara bırakılan topraklardır.
VAKIF KURUMU
Vakıf: Belli bir toplumsal veya dinsel hizmetin karşılanması için kişinin veya devletin gelirini ya da mülkü­nü ebediyen hayır işlerine bağışla-masıdır.
Devlet ve özel kişiler tarafından ku­rulmuştur.
Vakıf, KÜLTÜREL , DİNİ, HUKUKİ, TOPLUMSAL bir kurumdur.
Vakıfa ait topraklara devlet kural olarak el koyamazdı.Sultan ve yö­neticiler vakıfları daima destekle­mişlerdir.
İslami bir kurum olan vakıf bütün Türk- İslam devletlerinde varlığını sürdürmüştür.
Vakıflar halkın, sosyal, dini, eğitim ihtiyaçlarını karşılamıştır.
Aynı zamanda ticari alanda da varlık göstermiştir.
Vakıf Kurumları:
Camii
Medrese
Darüşşifa
İmaret (aşevi)
Hamam
Kervansaray
Tabhane
Bedesten
Sebil
Bimarhane

Sosyal dayanışmayı sağlayan en önemli kurumlardır.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner