kendimizi değerlendirelim 6.sınıf etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
kendimizi değerlendirelim 6.sınıf etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Perşembe

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 3.ÜNİTE: Maddenin Tanecikli Yapısı KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

Ekstra Bilgi:
 Eklem Yapısı ve Çeşitleri
İskelet sisteminin bir çok faklı kemikten oluştuğunu öğrendiniz. Acaba bu kemikler birbirleri ile nasıl birleşiyor?
Kemikler birbirlerine eklemlerle bağlanır. Eklemler, vücut hareketlerine çok fazla esneklik kazandırır.
Eklemler, kemikler arasındaki birleşme yerleridir. Kemikler arasındaki eklemlerin hepsi aynı değildir. Eklemler hareket etme derecelerine göre üçe ayrılır. Bunlar oynamaz, yarı oynar ve oynar eklemlerdir.
• Oynamaz eklemler: Kemikler arasında sıkı bağlantıların olduğu eklemlerdir. Bu kemikler birbirlerine girinti çıkıntılar şeklinde bağlanmıştır. Bu tür eklemle bağlı kemiler hareket etmez. Kafatası kemikleri arasındaki eklemler oynamaz eklemlerdir.

SAYFA 97   SAYFA 107   SAYFA 118   SAYFA 124

• Yarı oynar eklemler: Omurgayı oluşturan omurlar gibi hareketlilikleri sınırlı kemikler arasında yer alan eklemlerdir. Çünkü bu omurlar birbirleri üzerine doğrudan binmezler aralarında kıkırdaktan yapılmış diskler vardır. Bu disklerin kaymasıyla bel fıtığı denen rahatsızlık ortaya çıkar.
• Oynar eklemler: Bu eklemler tam hareketli olan eklemlerdir. Genellikle vücudun hareketliliğini sağlayan kol ve bacak gibi kemikler arasında yer alır. Bu eklemlerin olduğu kemiklerin arasında yapısal bir bütünlük vardır. Yani iki kemik birbirini yapısal olarak anahtar ile kilit gibi tamamlar. Bu kemikler arasında oluşan eklemde bir boşluk vardır ve boşluğun içi sıvı ile doludur. Bu sıvı kemiklerin hareketini kolaylaştırdığı gibi kemiklerin aşınmamasını da sağlar. Kemikler arasındaki boşluğu (sinoviyal boşluk) dolduran sıvı, boşluğu saran
sinoviyal zarla kan ve lenften süzülerek sağlanır.

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 3.ÜNİTE: Maddenin Tanecikli Yapısı sayfa 124 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1. Aşağıda birbiri ile bağlantılı cümleler içeren bir etkinlik verilmiştir. Bu cümlelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilgili ok yönünde ilerleyelim. Her bir kararımız bir sonraki aşamayı etkileyece¤inden vereceğimiz cevaplarla farklı yollardan sekiz ayrı çıkışa ulaşabiliriz. Doğru çıkışı bulalım.
Cevap:
2. Evimizde kullandığımız hangi maddeler bizi ev kazaları ile karşı karşıya bırakır? Olabilecek ev kazalarını katı, sıvı ve gaz hâldeki maddelerin tanecikli yapısını ve hareketlerini düşünerek açıklamaya çalışalım. Örneğin, oturma odamızda ders çalışırken, mutfakta kaynayan suyun taş›p ocağı söndürmesi durumunda bizi bekleyen tehlike nedir?
Cevap: Bu soruya farklı şekillerde cevaplar verilebilir. Siz de örnekleri çeşitlendirebilirsiniz. Örneğin, kaynayan su taşarak ocağı söndürürse, gazı oluşturan tanecikler bağımsız hareket ettikleri için evin her tarafına
dağılır ve nefes aldığımızda bizim zehirlenmemize sebep olur.

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 3.ÜNİTE: Maddenin Tanecikli Yapısı sayfa 118 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1. Kâğıdın yırtılarak fleklinin değiştirilmesiyle yanarak değişikliğe uğratılması arasındaki farkı açıklayalım.
Cevap: Kâğıdın yırtılması sonucunda kâğıt kimliğini değiştirmez, özelliklerini kaybetmez, sadece şekil değiştirir. Kâğıdın yanması sonucunda kâğıdın yapısı değiştiği için kimliği de değişir. Kâğıdın yanması ile duman, ışık ve ısı açığa çıkar.
2. Mumun yanmasıyla, mumun bir parçasının tavada ısıtılarak eritilmesi arasındaki farklar nelerdir?
Cevap: Mum yanarken, fiziksel ve kimyasal değişim aynı anda gözlemlenmektedir. Mum eritildiğinde ise sadece fiziksel değişim gözlemlenmektedir.
3. Bekletilmiş bir kâse dondurma ve yanmaya başlamış bir mumda gözlenen değişiklikler aras›nda fark var mıdır? Fark varsa sebebini açıklayalım.
Cevap: Dondurma erir ve fiziksel değişim meydana gelir. Mum yandığında fiziksel ve kimyasal değişim meydana gelir.

4. Kahve-soğuk su karışımı ile su arasındaki farkı tanecik boyutunu gösteren modellerle açıklayalım.
Cevap: 

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 3.ÜNİTE: Maddenin Tanecikli Yapısı SAYFA 107 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1. Element ile bileşik arasındaki benzerlik ve farkları tanecik modellerini çizerek açıklayalım.
Cevap: Element ile bileşik arasındaki benzerlikler
• Tanecikli yapıya sahiptir.
• Moleküllü yapıları vardır.
• Tanecikler bir araya geldiğinde maddeyi oluşturur.
Element ile bileşik arasındaki farklılıklar
• Elementler tek çeşit atomlardan oluşur, bileşikler en az iki farklı atom içerir.
• Elementler atomik yapıda bulunur, bileşiklerin moleküllü olmayan yapıları vardır.
2. Aynı büyüklükte bakır ve demir telden birer tane atom aldığımızı varsayaım. Aldığımız bu atomların büyüklükleri hakkında ne söyleyebiliriz? Açıklayalım.
Cevap: Demir elementini oluşturan atomlar, bakır elementini oluşturan atomlardan farklıdır. Farklı elementlerin atomlarının büyüklükleri de birbirlerinden farklıdır.
3. Bakır tepsiyi oluşturan tanecikler ile bakır cezveyi oluşturan tanecikleri karşılaştıralım. Karşılaştırma sonuçlarını açıklayalım.
Cevap: Fark yoktur. İkisi de bakır elementinden yapılmıştır. İkisinde de bakır atomu vardır.
4. Aşağıda verilen modellerden hangisi moleküler yapıda değildir? Neden böyle düşündüğümüzü ve diğer kutucukları seçmeyişimizin sebebini açıklayalım.
Cevap: “III” numaralı model moleküler yapıda değildir. Atomik yapıda olan tanecikler birbirine karışmış durumdadır. “I” ve “II” numaralı modeller moleküler yapıdadır. Atom kümeleri hâlinde bulunmaktadır.

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 3.ÜNİTE: Maddenin Tanecikli Yapısı SAYFA 97 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1. Aşağıda birbiri ile bağlantılı cümleler içeren bir etkinlik verilmiştir. Bu cümlelerin doğru (D) ya da yanlış (Y) olduğuna karar vererek ilgili ok yönünde ilerleyelim. Her bir kararımız bir sonraki aşamayı etkileyece¤inden vereceğimiz cevaplarla farklı yollardan sekiz ayrı çıkışa ulaşabiliriz. DoĞru çıkışı bulalım.
Cevap:
2. Canlı ve cansız her varlıkta bulunan ortak özellik nedir? Neden böyle düşündüğümüzü örneklerle açıklayalım.
Cevap: Atomlardan (taneciklerden) oluşması, kütlesinin olması, hacminin olması.
____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 İnsanda Kas
Bu konuda, daha önceden özelliklerini bildiğiniz kasların nasıl çalıştıklarını
öğreneceksiniz.
Vücutta yer alan iskelet kasları somatik sinir sistemine, düz kas ve kalp kası ise
otonom sinir sistemine bağlı olarak çalışır. Kasların çalışması için bir uyaran tarafından
uyarılması gerekir. Kasın kasılması için bu uyaranın belli bir şiddette olması gerekir.
Kasın kasılmasını sağlayan, uyaranın en düşük şiddetine eşik şiddeti denir.
Kaslar eşik şiddetinden düşük uyarılara tepki vermez. Ancak eşik şiddetinden
büyük olan uyarılara cevap verir. Buna ya hep ya hiç kuralı denir. Kasın kasılıp
gevşemesi üç evrede gerçekleşir:
Kasın uyarılmasıyla kasılması arasındaki geçen süre gizli evre, bu evreden sonra
başlayan ve kasın kasıldığı evre kasılma evresi, kasın gevşeyerek tekrar eski durumuna
döndüğü evre gevşeme evresidir. 

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 2.ÜNİTE: Kuvvet ve Hareket KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

Ekstra Bilgi:
 İnsan iskelet sistemi; kafatası, gövde iskeleti ve üyeler iskeleti olmak üzere üçe ayrılır. Kafatası, kafatası kemikleri ve yüz kemiklerinden oluşur. Kafatası, içerisinde yer alan beyni dış etkilerden korur. Kafatası kemikleri bir alın, iki şakak, bir temel, bir kalbur, bir art kafa kemiğinden oluşur. Bu kemikler bebek ilk doğduğunda yumuşak ve birbirleriyle kaynaşmamış durumdadır. Ancak iki yıl içerisinde kemikler sertleşerek
birbirleriyle kaynaşır. Kafatasında ayrıca omuriliğin ve vücudun diğer organları ndan gelerek beyne giden sinirlerin geçtiği delikler yer almaktadır. Kafatasının ön tarafında yüz kemikleri yer almaktadır. Yüz kemikleri iki tırnaksı, iki elmacık, iki burun, iki sapan, iki boynuzcuk iki üst çene, iki damak ve bir alt çene kemiğinden oluşur. Alt çene kemiği kafatasına oynar eklemle bağlıdır.
Gövde iskeleti, omurga ve göğüs kafesinden oluşur. Göğüs kafesi ise göğüs kemiği ile buna bağlı kaburga kemiklerinden oluşur. 

sayfa 63     sayfa 68     sayfa 73     sayfa 79

• Omurga boyundan başlayıp kuyruk sokumuna kadar uzanan ve 33 tane omurun üst
üste gelmesiyle oluşmuştur. Bunlar boyun omurları (7 omur), sırt omurlar (12 omur),
bel omurları (5 omur), sağrı (5 omur), kuyruk sokumu omurları ( 4 omur)ndan oluşur.
Her bir omurda genel olarak iki yan çıkıntı, bir dikensi çıkıntı, omur gövdesi,
omur deliği, eklem çıkıntıları ve omur yayları kısımları yer alır.
Omurlar üst üste eklenerek omurgayı oluşturur. Bu sırada omurga boyunca uzanan
bir kanal oluşur. Bu kanala omurga kanalı adı verilir. Bu kanal içinden beyin ile vücudun
diğer organları arasında iletişimi sağlayan omurilik bulunur.
fiekil 3.11: Kafatasını oluşturan kafatası kemikleri ve yüz kemikleri
Alt çene kemiği kafatasına oynar eklemle bağlıdır.
Boyun bölgesinde yer alan ilk omur atlas adını alır ve kafatası atlas kemiğine bağlıdır.
Atlas omuru ile kafatası arasındaki bu bağlantı kafatasının hareketliliğini sağlar.
• Göğüs kemiği, göğüs bölgesinde yer alıp vücudun ön tarafında bulunan kaburga
kemiklerinin bağlandığı, üst tarafı geniş alta doğru inildikçe daralan bir kemiktir.
Kaburga kemiklerinin hepsi doğrudan göğüs kemiğine bağlı değildir. 8, 9,10. kaburga
kemikleri birleşerek 7. kaburga kemiğine bağlanma suretiyle göğüs kemiğine bağlanır.
En altta yer alan kaburga kemikleri ise göğüs kemiğine bağlı değildir. Kaburga kemikleri
sırtta omurgaya bağlıdır

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 2.ÜNİTE: Kuvvet ve Hareket sayfa 79 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1. Ağırlık olarak adlandırılan yer çekimi kuvvetinin yönü Dünya’nın farklı yerlerinde değişir mi? Neden?
Cevap: Değişmez. Yer çekimi kuvvetinin yönü daima Dünya’nın merkezine doğrudur.
2. Dünya’dan Ay’a doğru yolculuk yaptığımızı ve bu yolculuk sırasında çantamızı dinamometreye takılı şekilde yanımızda taşıdığımızı hayal edelim.
Dünya’dan uzaklaştıkça dinamometredeki değişim nasıl olur?
Ay’a yaklaştıkça dinamometredeki değişim nasıl olur?
Cevap: Dünya’dan uzaklaştıkça çekim kuvveti azalacağından dinamometrenin değeri sıfıra doğru yaklaşır. Ay’a yaklaştıkça çekim kuvveti artacağından dinamometrenin göstereceği değer de artar. Fakat hiçbir zaman Dünya’daki değerine ulaşmaz.
3. Kütle ile ağırlık arasındaki fark nedir?
Cevap: Bir cismin kütlesi bulunduğu yere göre değişmez, ağırlığı ise değişir. Kütle birimi kilogram ağırlık birimi ise newtondur.

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 2.ÜNİTE: Kuvvet ve Hareket sayfa 73 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1. Aşağıda verilen durumların şekillerini ve şekillerdeki cisimlere etki eden kuvvetlerin yönlerini defterimize basitçe çizelim. Her bir şekilde kaç tane kuvvet olduğunu yazalım.
a. Bir çiviye çekiçle vurduğumuz an
b. Maşa ile tuttuğumuz şeker
Cevap: Öğrencilerin cevapları kontrol edilir. :)


2. Net kuvvet nedir? Açıklayalım.
Cevap: İki ya da daha fazla kuvvetin yaptığı etkiyi tek başına yapabilen kuvvete net kuvvet denir.


3. Arkadaşlarımızla bilek güreşi yaparken uyguladığımız kuvvetleri tanımlayalım.
Cevap: Bilek güreşi sırasında ellerimizin hareketsiz olduğu anda kuvvetler dengelenmiştir. Ellerimizin masaya doğru hareketi sırasında ise kuvvetler dengelenmemiştir.4. Köpeğini gezdirmeye çıkan Çiğdem, Okan’a rastlayınca konuşmak için duruyor. Köpek ise ileriye atılarak gördüğü kediyi kovalamak istiyor. Çi¤dem’in tuttuğu tasma köpeğin hareketine engel olunca, köpek de inatlaşarak çekmeye devam ediyor.
a. Çiğdem’in Okan ile konuşmasına devam edebilmesi için ne yapması gerekir?
b. Çiğdem’in köpeğinin oluşturduğu problem durumunda ve çözümünde bulunan kuvvetlerin oluşma nedenlerini açıklayabileceğimiz, ders kitabımızda yer almayan bir deney düzeneği hazırlayalım.
c. Bu problem durumunda Çiğdem’in çözüm için yapabileceklerini hazırladığımız deney düzeneğini de kullanarak tahmin edelim.
ç. Çiğdem ile köpek arasında meydana gelen çekişme anını, uygulanan kuvvetlerin dengesi açısından değerlendirelim.

Cevap: a) Çiğdem, köpeğin hareketine zıt yönde bir kuvvet uygulamalıdır.
             b) Hazırladığı deney düzeneğinde cismi harekete geçiren kuvvetler ve cismin hareketsiz kalmasını   
                 sağlayan kuvvetler olmalıdır.
             c) Çiğdem, köpeğin hareketine zıt yönde bir kuvvet uygulayabilir ya da köpeğin ipini bırakarak ona 
                 kuvvet uygulamayabilir.
             ç) Köpeğin ileri atılmasıyla ipe etki eden kuvvetler dengelenmemiş kuvvetlerdir. Çiğdem’in ipe,  
                 köpeğin hareketine zıt yönde bir kuvvet uygulamasıyla köpeğin hareketsiz kalması durumunda ipe     
                 etki eden kuvvetler dengelenmiş kuvvetlerdir.

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 2.ÜNİTE: Kuvvet ve Hareket sayfa 68 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI


Şekildeki dinamometrelerin içindeki çubuklar 10 eşit parçaya ayrılarak bölmelendirilmiştir. A’daki dinamometre en fazla 100 N’luk, B’deki dinamometre en fazla 150 N’luk ve C’deki dinamometre en fazla 200 N’luk kuvvet değerini ölçmektedir.
1. Dinamometrelerden okunan kuvvet değerlerini defterimize yazalım.
2. 10 N’luk kuvvet de¤erini ölçmek için hangi dinamometre daha uygundur? Nedenini açıklayalım.
Cevap: 1. A’daki dinamometre 40 N’u, B’deki dinamometre 45 N’u ve C’deki dinamometre ise 40 N’u   
                 gösterir.
             2. A’daki dinamometre daha uygundur. Çünkü diğer dinamometrelerin her bölmesi 10 N’dan daha   
                 büyük kuvvet değerini ölçerken, A’daki dinamometre 10 N’u ölçer.

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 2.ÜNİTE: Kuvvet ve Hareket sayfa 63 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1. Bir sporcu 7200 m’lik yolu koşarak 60 dakikada alıyor. Bu sporcunun sürati kaç m/s’dir?
Cevap: alınan yol=7200 m, geçen zaman=60 dk.=3600 s
             sürat=alınan yol/geçen zaman=7200m/3600s=2 m/s


2. Aşağıdaki otomobilin süratini zamana bağlı olarak yorumlayalım.
Cevap: Otomobilin sürati; Market-okul arası sürat 30 m/1 s = 30 m/s
             Okul-banka arası sürat 60 m/2 s = 30 m/s
             Banka-pastane arası sürat 30 m/1 s = 30 m/s
            Otomobilin sürati zamanla değişmemektedir.3. Aşağıda, bir hareketlinin A noktas›ndan B noktas›na gelinceye kadar zamana göre aldığı yol verilmiştir. Bu hareketlinin yol-zaman grafiğini çizerek yorumlayalım. Hareketlinin 3. saniyedeki süratini hesaplayalım.
Cevap: Hareketlinin 3. saniyedeki sürati 2 m/s’dir.


4. Bir cismin hareket enerjisine sahip olması için gerekli şart nedir?
Cevap: Bir cisim hareket hâlindeyken hareket enerjisine sahiptir.

Pazartesi

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 1.ÜNİTE: Canlılarda üreme, büyüme ve gelişme KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI


Ekstra Bilgi:
 Kemik Yapısı ve Çeşitleri
Kemik, kemik hücrelerinin bir araya gelmesiyle oluşur. Her kemiğin süngerimsi ve hafif olan bir iç bölümü, bu süngerimsi yapıyı çevreleyen sert ve sıkı olan bir dış bölümü vardır. İskeleti oluşturan kemikler şekillerine göre dört çeşittir. Bunlar uzun, yassı, kısa ve düzensiz şekilli kemiklerdir.
Uzun kemikler: Boyları enlerine ve kalınlıklarına göre fazla olan kemiklerdir. Vücudun pazu, uyluk, ön kol, dirsek, baldır ve kaval kemikleri uzun kemikleridir. Bu kemiklerin iki ucu şişkin olup uzundurlar. Uzun olan kısım gövde, şişkin olan uç kısımları ise kemik ucu adını alır. 

sayfa 25    sayfa 31   sayfa 35   sayfa 41    sayfa 45    sayfa 51

Gövdenin içerisinde sarı kemik iliğinin yer aldığı ilik kanalı, süngerimsi yapıda olan uç kısımların boşluklarında ise
kırmızı kemik iliği ye alır. Kemiklerin üzerinde kemik zarı ( periost) denilen bir yapı bulunmaktadır.
Uzun kemiklerin uç kısmı içinde kıkırdak bir bölge bulunur. Bu kıkırdak bölge kemikleşene kadar kemik büyür ve kişilerin boyları uzar.
Kısa kemikler: Bu kemiklerin boyları ile genişlikleri hemen hemen birbirlerine eşittir. Ortada süngerimsi kemik, süngerimsi kemik üzerinde sert kemik, sert kemik etrafında ise kemik zarı yer almaktadır. El ve ayak parmaklarını oluşturan kemikler örnek olarak verilebilir.
Bu kemiklerde sarı ilik kanalı bulunmaz. Ancak süngerimsi kısımlardaki boşluklarda kırmızı kemik iliği vardır.
kemikler gibi ortada süngerimsi kemik, onun dışında sert kemik ve etrafında kemik zarından meydana gelir. Kafatası kemiği, kürek kemiği, leğen kemiği, kaburga kemikleri yassı kemiklerdir.
Düzensiz şekilli kemikler: Birkaç kemiğin bir araya gelmesiyle faklı şekiller alan kemiklerdir. Omurlar ve yüz kemikleri bu tür kemiklerdir. İnsan iskeletinde yaklaşık olarak 207 tane kemik vardır. Ancak iskelette bulunan
kemik sayısı farklı kaynaklarda farklı belirtilebilmektedir. Bunun nedeni kuyruk sokumu ve sağrı omurlarının birleşmiş kabul edilmesi, kulak içinde yer alan ve dildeki kemiklerin ayrı sayılmasıdır.

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 1.ÜNİTE: Canlılarda üreme, büyüme ve gelişme sayfa 51 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1. Uzayda bir bitki yetiştirmek istiyoruz. Fakat biliyoruz ki uzaydaki şartlar dünyadan çok farklıdır. Bitkiyi yetiştirebilmek için uzayda hangi şartların sağlanması gerekir?
Cevap: Bitkinin büyümesi için gerekli olan ve uzayda bulunmayan su, oksijen ve sıcaklık şartlarının sağlanması gerekir.


2. Bir çiftçi olduğunuzu hayal edin. Bulunduğunuz yerdeki en sağlıklı, en lezzetli, en beğenilen ürünleri yetiştirmek için neler yaparsınız?
Cevap: Bulunduğu bölgenin coğrafi durumuna uygun bitki türü seçilir. Bölgede bulunan ziraat kurumundan en sağlıklı, en lezzetli ürünü yetiştirmek için öneriler alınır. Bitkiye uygun toprak seçimi, organik gübre kullanımı,
sıralı ekim ve bitkilerin direncinin arttırılması yönünde organik tarım uygulamaları kapsamında verilen cevaplar dikkate alınır.


3. Mert okuldan eve dönerken yolda gördüğü badem ağacından bir çiçek koparıyor.
a. Dalından koparılan çiçek hayat döngüsüsün hangi aşamasında idi?
b. Mert, çiçeği koparmasaydı, çiçek hayat döngüsünün hangi aşamasına geçecekti?
Cevap: a) Bitki tomurcuk aşamasındadır.
b) Mert çiçeği koparmasaydı çiçeğin ilgili kısımlarında tohum ve meyve (badem) oluşacaktı.

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 1.ÜNİTE: Canlılarda üreme, büyüme ve gelişme sayfa 45 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1.Tohum ve meyve bir çiçeğin hangi kısımları üzerinde ve nasıl oluşur? Birşekil çizerek açıklayalım.
Cevap:

2. Çiçek, meyve ve tohumun bitkiler, hayvanlar ve insanlar için önemi nedir?
Cevap:Tohum ile bitkilerin nesillerinin devamı sağlanır. Hayvanlar ve insanlar çiçek, meyve ve tohumları besin kaynağı olarak kullanır.

3. Dağların yüksek kesimlerinde bulunan çeşitli bitkilerin insanlar tarafından yetiştirilmesi çok zordur. Öyleyse, bu bitkilerin tohumları oraya nasıl ulaşmıştır?

Cevap: Dağların yüksek kesimlerinde bulunan bitkilerin tohumları rüzgârla, suyla ya da hayvanlara yapışarak buralara ulaşmıştır.


4. Çiçeği oluşturan kısımlar ve bu kısımların görevleri nelerdir?
Cevap: 

5. Bitkilerin çok sayıda tohum oluşturmasının sebebi nedir?
Cevap:  Bitkilerin çok sayıda tohum oluşturmaları, nesillerinin devamı için gereklidir.

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 1.ÜNİTE: Canlılarda üreme, büyüme ve gelişme sayfa 41 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1. Aşağıdaki tabloda hayvanlara ait özelliklerden bazıları verilmiştir. Bu tablodan yararlanarak aşağıdaki soruları cevaplayalım.
a. Bu özellikler hangi canlı grubundaki hayvanlara ait olabilir?

b. Yukarıdaki hayvan sınıflarından yakın çevremizde bulunanlara örnekler verelim.
c. Seçtiğimiz bir hayvanın hayat döngüsünü anlatan bir çalışma (resim, şiir, şarkı, oyun vb.) yapalım.
Cevap: 

1.
a. Hayvan sınıfları (sırasıyla) balıklar, kuşlar, kurbağalar, memelilerdir.
b. Balıklara örnek olarak hamsi, kefal, alabalık vb., kuşlara örnek olarak serçe, güvercin, kuğu, ördek, kaz vb. kurbağalar sınıfına örnek olarak kurbağa, memelilere örnek olarak da inek, tavşan, koyun, köpek, kedi vb. verilebilir.
c. Öğrencilerden gelen uygun resim, şiir, şarkı ve oyunlar kabul edilir.

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 1.ÜNİTE: Canlılarda üreme, büyüme ve gelişme sayfa 35 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1. Aşağıdaki cümlelerden hangilerinin doğru (D), hangilerinin yanlış (Y) olduğunu belirleyelim. Yanlış olduğunu düşündüğümüz cümlelerin doğrularını defterimize yazalım.
a. Kararsızlık ve hayal kurma, ergenlik döneminde görülmez.
b. Ergenlik döneminde yaşadığım›ız sorunları herkesle paylaşabiliriz.
c. Ergenlik, her bireyin yaşadığı doğal bir dönemdir.
d. Müzik dinlemek, spor yapmak gibi hobiler ergenliğin sağlıklı geçirilmesini sağlar.
Cevap: 
1.    a. Y      b. Y      c. D     d. D2. Kemal sabahları uyanmakta zorlanıyordu. Saatlerce arkadaşları ile telefonda konuşuyor, yüksek sesle müzik dinliyor, ikaz edildişinde sinirlenerek kendisini odasına kapatıyordu.
a. Çocuklarının ergenlik dönemine girdiş¤ini fark eden ailesi, Kemal’in bu dönemi daha sorunsuz geçirebilmesi için,
• Kemal’e nasıl davranmalıdır?
• Kimlerden yardım alabilir?
b. Kemal’in yerinde olsaydık, bu dönemi sağlıklı geçirebilmek için neler yapardık?
Cevap: 

2. a. Ailesi Kemal’in bu dönemi daha sorunsuz geçirebilmesi için onun ergenlik döneminde olduğunu kabul etmelidir. Kemal’i sosyal aktivitelere yönlendirmelidir. Kemal’le empati kurarak ona bu dönemle ilgili bilgiler vermelidir. Ailesi, Kemal’in sınıf ve rehber öğretmenlerinden, kişisel gelişim uzmanından yardım alabilirler.
b. Zararlı alışkanlıklardan uzak durarak çeşitli hobiler edinir, sorunlarımızı ailemizle paylaşırdık.

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 1.ÜNİTE: Canlılarda üreme, büyüme ve gelişme sayfa 31 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI


Ekstra Bilgi:
 Dış iskelet: Genellikle kalsiyum karbonat birikmesiyle oluşan ve vücudun dışında
bulunan sert yapıdaki kabuk dış iskeleti oluşturur. Bu kabuğa kaslar iç yüzeyden
bağlanmışlardır. Hayvan büyüdükçe kabuk küçük gelir ve değiştirilmesi gerekir. Kabuk
değişeceği zaman canlı kuytu yerleri tercih eder. Çünkü kabuğu attığı zaman vücudu
açıkta kalacağından çevresel etkenlerden zarar görebilir. Bu iskelet midye, istiridye,
yengeç, böcekler vb. hayvanlarda görülür.
Eklem bacaklılardaki dış iskelet epidermis tarafından salgılanan ve cansız olan
kitindir.1. İnsanlarda üreme, büyüme ve gelişme konusunda öğrendiğimiz kavramlar nelerdir? Bu kavramlar arasındaki ilişkileri açıklayan bir kavram haritası hazırlayalım.
Cevap:

______________________________________________________________

İç iskelet: Hayvandaki yumuşak doku içerisinde gömülü olan, kemik gibi sert
yapıdaki destek elemanlarından oluşan iskelet iç iskelettir. Süngerlerde, derisidikenlilerde
ve omurgalılarda görülür. Süngerlerde spikül denilen iğne şeklinde yapılar yer alır.
Derisidikenlilerde ise derinin altındaki sert plakalar iç iskeleti oluşturur. Bunlar
birbirinden ayrı olup protein lişerle bağlanmışlardır. lişeren kasılması derisidikenlilerde
hareketliliği sağlar.


6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 1.ÜNİTE: Canlılarda üreme, büyüme ve gelişme sayfa 25 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1. Bir öğretmen olduğumuzu düşünelim ve öğrencilerimize “Canlılık Hücre ile Başlar” konusu ile ilgili anlatacağımız kavramları belirleyelim. Bu kavramlar arasındaki ilişkiyi açıklayalım.
Cevap: Öğrencilerden kendilerini öğretmen yerine koyarak onlardan kavramları belirlemeleri istenir. Öğrencilerin bu kavramlar arasındaki ilişkileri, öğrendikleri bilgilerden yararlanarak açıklamaları sağlanır.


2. Bilim insanları hücre hakkındaki bilgileri hangi çalışmalarda kullanırlar?
Cevap: Bilim insanları hücre ile ilgili bilgilerini tıp, eczacılık, tarım gibi alanlarda yapılan çalışmalarda kullanırlar.


______________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
 Omurgalı Hayvanlarda Destek ve Hareket
Omurgalı hayvanlarda ve ilkel kordalılardan Amphioxus’te iç iskelet yer alır.
Amphioxus’te vücudun sırt tarafında çubuk şeklinde bir iskelet uzanır. Omurgalı
h a y v a nlarda ise iskelet kıkırdak ve kemik dokudan oluşur. Tüm omurgalı ları n
embriyolarında iskelet kıkırdaktan oluşur. Bu kıkırdak yapılar canlı gelişmeye
başladıkça kemikleşmeye başlar. Ancak köpek balıkları, vatozlar ve kedibalıklarında
iskelet yaşam boyu kıkırdak şeklindedir. Bunların dışındaki diğer balıklarda iskelet
kemik yapıdadır.
Omurgalılarda iskelet omurga, kafatası kemikleri ve üyelerden oluşur.
Üyelerde yer alan bazı eklem tipleri (iki kemiğin bağlandığı bölge) hareketi
sağlayarak yer değiştirme için canlıya esneklik kazandırır.
Sürüngenlerde diğer kemiklerin yanında ayrıca kaburga ve göğüs kemikleri vardır.
Bu kemikler iç organları korur.
Kuşlarda ise iskelet sistemi onların uçmalarını kolaylaştıracak özelliktedir.
Kemiklerin içerisinde hava boşlukları yer almaktadır. Bu hava boşlukları iskeletin hafif
olmasını sağlamakta ve uzun süre uçmalarını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca ön bacakları
kanat şeklini almıştır.
Memelilerdeki iskelet sistemi diğer tüm canlılara göre en gelişmiş olanıdır.
Omurgalılarda görüldüğü gibi iskelet sistemi o canlının yaşam özelliğine göre
farklılıklar göstermektedir. Omurgalılarda kemiğe bağlı olan kas çizgili kastır. Çizgili
kas daha önceki bilgilerinizden de hatırlayacağınız gibi isteğe bağlı olarak çalışır. Bu
nedenle istenilen zamanda kasların harekete geçmesi ile canlı hareket etmiş olur.

Cumartesi

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARI VE CEVAPLARI

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 8.ÜNİTE: Yer Kabuğu Nelerden Oluşur? KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARI VE CEVAPLARI

6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI
 8.ÜNİTE: Yer Kabuğu Nelerden Oluşur?
 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARI VE CEVAPLARI
6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI
 8.ÜNİTE: Yer Kabuğu Nelerden Oluşur? Fen ve Teknoloji Ders Kitabı  sayfa 255 teki kendimizi değerlendirelim soruları ve cevapları:

1. Aşağıdaki cümlelerden hangilerinin doğru (D), hangilerinin yanlış (Y) olduğunu
belirleyelim. Yanlış olduğunu düşündüğümüz cümlelerin doğrularını defterimize
yazalım.

a. Yer kabuğunu oluşturan kayaçların tümü değişik minerallerin bir araya gelmesiyle
oluşur.
Cevap: Doğru

b. Ateş kürenin yapısında bulunan erimiş magmanın yeryüzüne çıkmasıyla
başkalaşım kayaçları oluşur.
Cevap:
Yanlış: Ateş kürenin yapısında bulunan erimiş magmanın
yeryüzüne çıkmasıyla magmatik kayaçlar oluşur.

c. Magmatik ve tortul kayaçlar çeşitli etkilerle değişikliğe uğrayarak başkalaşım
kayaçlarını oluşturur.
Cevap: Doğru

ç. Magmatik, tortul ve başkalaşım kayaçları doğada birbirine dönüşemez.

Cevap:
Yanlış: Magmatik, tortul ve başkalaşım kayaçları doğada
birbirine dönüşür.

2. Kayaç döngüsünü kısaca açıklayalım.

Cevap:
Başkalaşım, magmatik ve tortul kayaçlar, doğa olayları sonucunda
sürekli olarak birbirlerine dönüşürler. Dönüşüm uzun yıllar sürdüğü
için biz bunu fark edemeyiz.6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI
 8.ÜNİTE: Yer Kabuğu Nelerden Oluşur? Fen ve Teknoloji Ders Kitabı  sayfa 260 daki kendimizi değerlendirelim soruları ve cevapları

1. Bilim insanları, Gaziantep’te yaptıkları kazılar sırasında kayaçların arasında deniz
kabuğu fosillerine rastlamışlardır. Bu durum göz önüne alındığında bölgenin geçmişi
hakkında ne tür bilgilere ulaşabileceğimizi açıklayalım.
Cevap:

• Geçmişte Gaziantep yöresinin deniz ya da okyanus yatağı olduğu
sonucu çıkarılabilir.
• Deniz ya da okyanuslardaki kabuklu canlıların eskiden karada
yaşayan canlılar tarafından toplanıp yenildiği sonucu çıkarılabilir.

2. Fosillerin incelenmesi amacıyla yap›lan çalışmalar sırasında hangi tür bilgilere
ulaşabileceğimizi açıklayalım.
Cevap:

Dünyanın geçirdiği değişim, soyları tükenmiş canlılar, geçmişte
yaşanan iklimler ve kayaçların hangi zamanda oluştuğu ile ilgili
bilgilere ulaşabiliriz.

3. Kömür yataklarının bulunduğu şehirlerimizi araştıralım. Bu şehirlerin milyonlarca yıl
önceki görünümü ile ilgili düşünce ve tahminlerimizi açıklayalım.
Cevap:

Başlıca kömür yataklarımızın olduğu şehirler Zonguldak, Manisa,
Kahramanmaraş ve Şırnak’tır. Bu şehirlerimiz milyonlarca yıl önce
ağaçlarla, bitkilerle ve denizlerle kaplı olabilir.
6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI
 8.ÜNİTE: Yer Kabuğu Nelerden Oluşur? Fen ve Teknoloji Ders Kitabı  sayfa 265 teki kendimizi değerlendirelim soruları ve cevapları

1. Toprak çeşitleri belirlenirken toprağ›n hangi özellikleri dikkate alınır?
Cevap:

Toprak çeşitlerinin belirlenmesinde toprağın;
• Sık veya gevşek yapıya sahip olması,
• Suyu tutup tutmaması (Su geçirgenliği),
• Ağır veya hafi f yapıda oluşu,
• Rengi, kokusu,
• Taneli yapıya sahip olup olmaması gibi özellikler dikkate alınır.

2. Tarıma elverişli olan ekilebilir toprağın erozyonla yok olmasını önlemek için neler
yapılabilir?
Cevap:

• Eğimli arazilerde taraça yapmak.
• Erozyon kaynağına göre belli yönlerde ağaçlandırma yapmak.

3. Tuğla ve kiremit yapımına uygun toprak nasıl olmalıdır?
Cevap:

Tuğla ve kiremit yapımına uygun topraklar ağır, su tutan, zor işlenen
ve kavrulduğunda sertlik kazanan topraklardır. Bu tür topraklar
kil bakımından zengin olup, asitlerden etkilenmediği gibi ısıya da
dayanıklıdır.
6.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI
 8.ÜNİTE: Yer Kabuğu Nelerden Oluşur? Fen ve Teknoloji Ders Kitabı  sayfa 270 teki kendimizi değerlendirelim soruları ve cevapları

1. Dünya, bir su gezegeni olarak adlandırılmasına rağmen bazı yerlerde yeterli içme
suyu bulunmamasını nasıl açıklarsınız?
Cevap:

Dünya’nın dörtte üçü sularla kaplı olmasına rağmen bu suların
%97’si tuzludur. Tuzlu su ise canlı yaşamı için uygun değildir.
Dünya’daki suların ancak %1’i canlı yaşamı için kullanılabilir.

2. Atlas Okyanusu’nun kuzey bölgelerinde gemi ile seyahat ettiğimiz sırada içme
suyumuz tükendi. Etrafımızda sadece bir buz dağı var. Bu durumda içme suyumuzu
nasıl temin ederiz?
Cevap:

Buzu eriterek içme suyu elde edebiliriz. Çünkü buzu erittiğimizde
tatlı su elde ederiz.
Sponsorlu Bağlantılar 2
banner