kendimizi değerlendirelim 7.sınıf etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster
kendimizi değerlendirelim 7.sınıf etiketine sahip kayıtlar gösteriliyor. Tüm kayıtları göster

Cuma

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 3.ÜNİTE:Yaşamımızdaki Elektrik KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

Yaşamımızdaki Elektrik sayfa 110 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI
Yaşamımızdaki Elektrik sayfa 118 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI
Yaşamımızdaki Elektrik sayfa 125 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
RÖNESANS
Kelime anlamı yeniden doğuş demek olan Rönesans, geniş anlamıyla XV. yüzyılın sonlarıyla XVI. yüzyılın ilk yarısında, önce İtalya'da başlayan ve sonra diğer Avrupa ülkelerine yayılan edebiyat ve güzel sanatlar alanında görülen büyük bir yenilik ve gelişme hareketidir.
Sebepleri
Rönesans'ın ortaya çıkmasını hazırlayan başlıca sebepleri şunlardır:
Matbaanın kullanım alanının genişlemesiyle eski döneme ait eserlerin bastırılması ve eski kültürün yayılması
Edebiyat ve sanattan zevk alan üstün bir sınıfın ortaya çıkması
Avrupa'da kültür ve sanat faaliyetlerini destekleyen varlıklı kişilerin ortaya çıkması
Avrupa'nın Endülüs Emevî Devleti ve Sicilya aracılığıyla İslam uygarlığını tanıması
Büyük sanatkarların yetişmesi
Rönesans ilk defa İtalya'da başladı. Bunda, İtalya'nın coğrafi durumu, siyasi önemi, şehir devletlerinin zenginliği ve İslam kültüründen etkilenmesi etkili olmuştur.
İtalya'da Rönesans, ilk defa edebiyat alanında başladı. Eski  Yunan  ve  Roma edebiyatlarının incelenmesi sonucu, bunları okuyan, anlayan ve onlar gibi yazmaya çalışan bir çok şair ve yazar yetişti.  Bunlara hümanist, bu harekete de hümanizm denildiDant (Dante)Petrarc(PetrarkvBoccaci(Bokayo), hümanizmin öncüleri kabul edildi. XVI. yüzyıl başlarında Machiavelli (Makyavel), Gişarden ve Tasso gibi hümanistler yetişti.
Güzel sanatlar alanında önemli gelişmeler oldu. Resimde ün kazandılar. Giotto, klasi resmi öncüsü   olmuş,    Rafael,   ana    şefkatini    ifad ede Meryem resimleriyle tanınmıştır. Leonardo da Vinci (Leonardo da Vinsi)’nin en meşhur eseri La Jocond (La Jokand)’dır.
Mimarlık alanında Bramante (Bramant)  ve Michelangelo  (Mikelanj)  büyük ün kazanmışlardır.
Heykeltıraşlık alanında daha çok İsa, Meryem ve diğer din büyüklerinin heykelleri yapıldı. Donetello, Giberio ve  Michelangelo (Mikelanj) ünlü heykeltıraşlardır.

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 3.ÜNİTE:Yaşamımızdaki Elektrik sayfa 125 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1. Ampullerin seri olarak bağlandığı devre aşağıdakilerden hangisidir?
Cevap: B
2. Bir devredeki seri bağlı ampuller paralel bağlanmış olsaydı devrede ne gibi farklılıklar meydana gelirdi?
Cevap: A
3. Aşağıdaki devrelerden hangisinde ampermetre ve voltmetrenin devreye bağlanışı doğru olarak gösterilmiştir?
Cevap: D
4. Devrede oluşan akım ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?
Cevap: CII. Selim 1566-1574
(Döneme Sokulu Mehmet Paşa, damgasını vurmuştur)
Kıbrıs Adası'nın alınması.
İnebahtı Deniz Savaşı'nın kaybedilmesi (Akdeniz'de üstünlüğünün sonu).
Süveyş ve Don - Volga kanal projelerinin hazırlanması (Osmanlı tarafından yaşa­ma geçirilememiştir).
Devlet işlerine saray kadınlarının karışmaya başlaması.
Selimiye Camisi'nin Edirne'de açılması.
III. Murad 1574-1595
Sancak uygulamasında değişiklik yapılması. Sadece bir şehzadenin sancağa çık­maya başlaması (III. Mehmet Sancağa çıkan son şehzadedir.)
Sokullu'nun ölümüyle DURAKLAMA dönemine geçilmesi
III. Mehmed 1595-1603
Osmanlı - İran savaşlarının yoğunlaşması, savaşların yarım yüzyıl sürmesi.
Haçova Savaşı'nın Avusturya'ya karşı kazanılması.
Celali isyanlarının yoğunlaşması.
p- Kafes usulünün uygulanmaya başlaması.

p> Vergilerin artırılması, yeni vergiler konulması.

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 3.ÜNİTE:Yaşamımızdaki Elektrik sayfa 118 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1. Direnç, gerilim ve akım birimleri nelerdir?
Cevap: Direnç birimi ohm, gerilim birimi volt ve akım birimi amperdir.
2. Bir devredeki elektik akımını ve gerilimi ölçmek için hangi araçlar kullanılır?
Cevap: Elektrik akımını ampermetre, gerilimi ise voltmetre ile ölçeriz.
3. Elektrik devrelerindeki akım hangi devre elemanları ile sağlanır?

Cevap: Pil, batarya, akü vb. elektrik enerjisi sağlayan devre elemanları devreye akım sağlar.

4. Bir devredeki yüklerin enerjilerinin aktarılmasına ne denir?
Cevap: Elektrik akımı
5. Bir pil ve dirençten oluşan basit bir elektrik devresinin şekli nasıldır? Bu devredeki akımın yönü hangi tarafadır? Çizerek gösterelim
Cevap: 

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 3.ÜNİTE:Yaşamımızdaki Elektrik sayfa 110 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1. Aşağıdaki resimleri inceleyerek bu resimlerin altında yer alan soruları cevaplayalım.
a. Yukarıda resmi bulunan cisimlerden hangisi ya da hangileri nötr cisimdir? Neden?
Cevap: Kâğıt nötrdür çünkü pozitif yük sayısı negatif yük sayısına eşittir.
b. Bu cisimlerden hangileri elektriklenmiştir? Bunlar hangi tür elektrik yükü ile yüklüdür?
Cevap: Kalem ve balon negatif yükleri pozitif yüklerinden fazla olduğu için negatif yüklüdür. CD, pozitif yükleri negatif yüklerinden fazla olduğu için pozitif yüklüdür.

c. Bu cisimlerden hangileri birbirini çeker, hangileri birbirini iter?
Cevap: CD, balon ve kalem kâğıdı çekebilir. CD ile balon birbirini çeker. Kalem ile CD de birbirini çeker. Kalem ile balon birbirini iter.

d. Yandaki şekilde nötr durumda iken yüklü hâle gelmiş bir elektroskop görülmektedir. Başlangıçta nötr olan bu elektroskoba bu cisimlerden hangisi veya hangileri dokundurulmuş olabilir? Neden?
Cevap: Pozitif yüklü CD’deki yüklerin bir kısmı elektroskoba dokunarak elektroskobun pozitif yükle elektriklenmesine sebep olmuştur.

2. Aşağıdaki resimleri inceleyelim. Resimlerde gerçekleşen olaylar nelerdir ve nasıl meydana gelmiştir?
a. Balon nasıl elektriklenmiştir? Açıklayalım.
Cevap: Balon kumaş ile temas ederek elektriklenmiştir.
b. IV numaralı resimde kâğıtlar neden yere düşmüştür?
Cevap: Kâğıt parçalarına yaklaştırılan balon, onları çekmiştir. Elektriklenmiş balon ile bir süre temas eden kâğıt parçaları da balonun yükü ile yüklenmiştir. Aynı yükle yüklenmiş olan balon ve kâğıt parçaları birbirlerini iter ve böylece kâğıt parçaları yere düşer.

3. Yunus, saçını taramak için metal; Egemen ise plastik tarak kullanıyor. Bu durumda kimin saçı elektriklenir, kiminki elektriklenmez? Neden?
Cevap: Egemen’in saçı, yalıtkan bir tarak kullandığı için elektriklenir. Çünkü elektrik yükleri tarağın üzerinde birikir. Yunus’un saçı ise iletken tarak kullandığı için elektriklenmez. Çünkü elektrik yükleri iletken tarak üzerinde kalmaz ve Yunus’un eli ile birlikte toprağa akar.

4. Yıldırım ile şimşek arasında ne fark vardır?
Cevap: Şimşek, yüklü bulutlar arasındaki elektrik boşalmasıdır. Yıldırım ise bulutlar ile yerküre arasındaki elektrik boşalmasıdır.

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 2.ÜNİTE:Kuvvet ve Hareket KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

Kuvvet ve Hareket sayfa 72 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI
Kuvvet ve Hareket sayfa 81 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI
Kuvvet ve Hareket sayfa 91 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI
Kuvvet ve Hareket sayfa 96 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Dünyanın Dolaşılması (1519-1522): Portekizli bir gemici olan Macellan, arkadaşı Del Kano ile İspanya'dan Atlas Okyanusuna açıldı. Brezilya kıyılarını izleyerek güneye indi. Macellan Boğazından geçerek, Büyük Okyanusa çık. Filipin adalarında yerlilerle yaptığı çatışmada Macellan öldü. Arkadaşı Del Kano, yolculuğa devam ederek İspanya'ya vardı. Bu seyahatle dünyanın yuvarlak olduğu kanıtlandı.
Keşiflerin Sonuçları
Coğrafi Keşifler sonucunda, dünya daha iyi tanında. Avrupa devletleri keşfettikleri yerlerde, sömürge imparatorlukları kurdular.
Keşifler sonunda ticaret yolları değişti. Atlas Okyanusu kıyılarındaki liman şehirleri önem kazandı. Akdeniz limanları önemini yitirdi. Avrupa ülkelerine bol miktarda altın ve gümüş madenleri getirildi. Avrupa ürünleri yeni pazarlar buldu.
Keşifler sonunda Avrupa'da burjuva sınıfı zenginleşti. Soylular eski  güçlerini kaybettiler. Keşfedilen yerlere yeni yapılan göçlerle Avrupa kültür ve uygarlığı yeni bir yayılma alanı buldu.
Hristiyanlık yeni ülkelere yayıldı. Keşifler insanlar üzerinde  araştırma  ve yeni şeyler bulma arzusunu arttırdı. Rönesans ve reform hareketleri başladı. Coğrafi Keşifler Türk ve Müslüman devletleri için zararlı oldu. Avrupa ülkeleri zenginleşirken, Osmanlı Devleti ticaret yolları değiştiği için olumsuz yönde etkilendi.

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 2.ÜNİTE:Kuvvet ve Hareket sayfa 96 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1. Karlı günlerde araba tekerleklerine neden zincir takılır? Açıklayalım.

Cevap: Çünkü zincir takarak sürtünme artırılır. Böylece arabaların kar ya da buzda kayması önlenir.

2. Cam bir kavanozun kapağını sıkıca kapatalım. Ellerimizi sabunlayalım ve durulamadan bu kavanozun kapağını açmaya çalışalım. Nasıl bir sorun ile karşılaşırız? Niçin? Açıklayalım.

Cevap: Ellerimiz sabunluyken kapağı sıkıca kapatılmış bir kavanozu açmamız zordur. Çünkü elimizin sabunlu olması sürtünmeyi azaltır. Halbuki bir kavanoz kapağını açabilmemiz için sürtünmenin büyük olması gerekir.

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 2.ÜNİTE:Kuvvet ve Hareket sayfa 91 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1. Bir bisikleti meydana getiren basit makinelerden en az üçünü belirterek bunların görevlerini açıklayalım.

Cevap: a. Dişli : Pedal çevirerek uyguladığımız kuvveti arka tekerleğe iletir.
b. Tekerlek : Bisikletin yol almasını sağlar.
c. Kaldıraç : Bisikletin birçok kısmında kaldıraç kullanılır. Her birinin ayrı görevleri vardır. Örneğin, fren kolu ve pedal gibi.

2. Şu ana kadar öğrendiğimiz basit makinelerden, kuvvetin yönünü değiştiren ve kuvvetten kazanç sağlayanlar hangileridir? Bunlara günlük hayatımızdan örnekler verelim.

Cevap: a. Öğrencilerin sabit makara, kaldıraç, dişli vb. basit makinelere günlük yaşantıdan verdikleri cevaplar kabul edilir.
b. Öğrencilerin hareketli makara, dişli, kaldıraç vb. basit makinelere günlük yaşantıdan verdikleri cevaplar kabul edilir.

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 2.ÜNİTE:Kuvvet ve Hareket sayfa 81 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1. Aynı süratle gitmekte olan bisiklet ve otomobilden hangisinin kinetik enerjisi daha fazladır?

Cevap: Otomobilin kinetik enerjisi daha büyüktür. Çünkü otomobil ile bisikletin süratleri aynıdır. Bu durumda kütlesi büyük olanın kinetik enerjisi daha büyüktür.


2. Yandaki şekilde görüldüğü gibi bir cisim belli bir yükseklikten yay üzerine bırakılıyor. Bu olayda top ve yay üzerinde hangi enerji dönüşümleri olur?

Cevap: Cisim, konumundan dolayı çekim potansiyel enerjisine sahiptir. Bu cisim bırakıldığında çekim potansiyel enerjisi azalır, kinetik enerji artar. Cisim yaya çarptığında kinetik enerji yayda esneklik potansiyel enerjisine dönüşür.

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 2.ÜNİTE:Kuvvet ve Hareket sayfa 72 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1. 100 g’lık bir cismi bir yaya taktığımızda yay, 18 cm uzamaktad›r. Aynı yaya 100 g’lık cisim yerine 250 g’lık bir cisim asarsak yay kaç cm uzar?

Cevap: Yaylar uygulanan kuvvetle doğru orantılı olarak uzarlar. Bu sebeple 100 g’lık bir cisim, yayı 18 cm uzatırsa 250 g’lık bir cisim, aynı yayı 45 cm uzatır.

2. Evinizde, pil ile çalışan ve pil yuvasının içinde yay olan bir alet bulunuz. Yay burada ne amaçla kullanılmıştır? Açıklayalım.

Cevap: Radyo, hesap makinesi, uzaktan kumanda gibi aletlerin pil yuvalarında yay kullanılır. Bu yaylar pilin yuvaya düzgün bir şekilde oturmasını sağladığı gibi iletken görevi de yapar.

Perşembe

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 1.ÜNİTE:Vücudumuzda Sistemler sayfa 61 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1. Vücudumuzdaki tüm sistemler birlikte ve uyumlu olarak nasıl çalışır? Bir örnek vererek açıklayalım.
Cevap: Öğrencilerin verdiği uygun yanıtlar kabul edilir. Öğrencilerin vücudumuzda gerçekleşen herhangi bir olayı seçerek bu olayın gerçekleşmesi için hangi sistemlerimizin birlikte ve uyumlu
çalıştığını belirtmeleri yeterlidir.
2. Bağımlılığa sebep olan maddeler vücudumuzdaki sistemleri nasıl etkiler? Açıklayalım.

Cevap: Sigara ve alkol gibi bağımlılık yapan maddeler sindirim bozuklukları, bağırsak, böbrek, karaciğer, kalp ve damar hastalıklarına, gırtlak ve akciğer kanserine, görme bozukluğu ve dikkat dağınıklığına sebep olabilir. Bağımlılık yapan maddeler, sistemlerimizin sağlığını dolayısıyla sağlığımızı etkiler.

3. “Organ nakli çalışmalarında verimliliği artırmak ve adaletli dağıtımı sağlamak amacıyla kurulan Ulusal Organ Nakli ve Doku Nakli Koordinasyon Merkezinde çalışıyorsunuz. Sizden ülkemizde organ bağışının önemini vurgulamak ve organ bağışını arttırmak için ekibinizle bir kampanya düzenlemeniz istendi. Yaptığınız araştırmalar sonucunda 2005 yılında Türkiye’de 6501 kişinin böbrek, 3635 kişinin kornea, 351 kişinin karaciğer, 191 kişinin kalp, 64 kişinin kalp kapağı, 65 kişinin pankreas, 277 kişinin kemik iliği nakli için beklediğini ve Türkiye genelinde 2002 yılında 1073, 2003 yılında 984, 2004 y›l›nda 5062, 2005 yılında 6224 kifli olmak üzere toplam 13 343 kişinin organlarını bağışladığını belirlediniz.” Yukarıdaki sayısal verilere uygun bir çizelge hazırlayalım. Çizelgedeki verilerden yararlanarak bir grafik çizelim. Çizelgedeki bilgilere göre aşağıdaki soruları cevaplayalım.
a. • 2005 yılında organ bağışı bekleyen toplam kaç kişi vardır?

    • 2005 yılında organlarını bağışlayan kaç kişi vardır? Bu sayı hastaların organ ihtiyacını karşılamak için yeterli midir?
Cevap: 2005 yılında organ bağışı bekleyen toplam 11.004 kişi vardır. 2005 yılında toplam 6224 kişi organlarını bağışlamıştır. Bu sayı hastaların organ nakil ihtiyacını karşılamak için yeterli değildir.
b. Bu durumda organ bağışı bekleyen bir kişi olsaydınız neler hissederdiniz?

Cevap: Bu soruya her öğrencinin cevabı farklı olacaktır. Bu soru öğrencilerin kendilerini organ bağışı bekleyen bir kişinin yerine koyabilmeleri amacıyla hazırlanmıştır.

c. Organ bağışının önemini vurgulayan bir slogan hazırlayalım.

Cevap: Öğrencilerin hazırladığı uygun sloganlar kabul edilir. Sloganlar sınıf ve okul panolarında sergilenebilir.

4. Üç Parmağı ile Harikalar Yaratan Çocuk
İzmir’de, halk arasında “kas erimesi” olarak bilinen hastalık sebebiyle yatağa bağımlı yaşayan 15 yaşındaki T.T., yalnızca sağ elinin üç parmağını kullanabiliyor. T.T., üç parmağıyla bilgisayarda harikalar yaratıyor. Hastalığa iki yaşında yakalanan ve okula altıncı sınıfta ara vermek zorunda kalan T.T., son iki yıldır yataktan kalkamıyor. Solunum cihazına bağlı olarak yaş›yor ve midesine bağlanan hortumla besleniyor. Konuşamıyor, yürüyemiyor, yemek yiyemiyor. Bilgisayarı, T.T.nin eli, kolu, ayağı ve tüm dünyası. Hastalığına meydan okuyan T.T. 15 aydır tedavi gördüğü hastanenin sevgilisi oldu. Bilgisayarda şarkı besteleyip resim çizen T.nin son çalışması ise “Pirinç Boyu” adını verdiği dergi oldu. Mizahi bir dil kullandığı dergide, hastane personelinden en son haberler, şiir, resim, fıkra, duvar yazıları, güzel sözler ve hikâyeler yer alıyor. Dergiyi bastıran belediye başkanı “Hastalığı sebebiyle engelli durumuna düşmüş bir insanın üç parmağıyla neler yapabileceğini gördük. T.T.nin Türkiye’ye örnek olması gerekiyor.” dedi.
a. T.nin hayat hikâyesinden çıkarabileceğimiz dersler nelerdir?

Cevap: T.T. sağlık sorunu nedeniyle yılmadan çalışmaya ve üretmeye devam etmiştir.

b. T. gibi sağlık sorunları ile hayatını sürdüren bireyler için;
1. Birey olarak biz neler yapılabiliriz?

Cevap: Herhangi bir sağlık sorunu olan ve toplumsal görevlerini yerine getiren böyle kişilere onları takdir ettiğimizi göstermeli, bu kişilerin hem toplumsal görevlerini yerine getirmeleri hem de sağlık sorunlarıyla ilgilenebilmeleri için gereken toplumsal düzenlemelerle ilgili elimizden gelen yardımı yapmalıyız. Ayrıca öğrencilerin konuyla ilgili ürettikleri fi kirler kabul edilir.

2. Yakın çevremizde, okulumuzda, ilçemizde, ilimizde ve ülkemizde neler yapılabilir?
Cevap: Öğrencilerin konuyla ilgili ürettikleri fikirler kabul edilir.

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 1.ÜNİTE:Vücudumuzda Sistemler sayfa 52 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun ifadelerle tamamlayalım.
• Çevremizdeki uyarıları algılamamızda duyu organları görevlidir.
• Gözün dışında bulunan beyaz renkli sert tabaka, gözü dış etkilerden korur.
• Duyu organları koku , ses, tat, ışık, sertlik, gibi uyarıları dış ortamdan alır.
• Dışarıdan gelen uyarıların duyu organlarında izlediği yol, sırasıyla, duyu almaçlarısinirler ve beyindeki ilgili merkezdir.
2. Koku alma ve tat alma arasındaki ilişki nasıldır?

Cevap: Koku ve tat alma organları birbirleriyle uyum içerisinde çalışır. Çiğneme yoluyla bir besinin tadı alınırken burun da o besinin kokusunu algılar. Besinlerin tadını tam olarak alabilmek için burun ve dilin birlikte görev yapması gerekir.

3. Duyu organlarında meydana gelen hastalıklar nelerdir?

Cevap: Bazı göz kusurları: miyopluk, hipermetropluk, astigmatlık, katarakt, renk körlüğü ve şaşılık. Bazı işitme  bozuklukları: işitme kaybı, kulak zarı sertleşmesi, orta kulakta kemik kaynaması, iç kulaktaki zedelenmeler. Bazı deri hastalıkları: mantar hastalıkları, deri kanseri ve parazit ısırmaları sonucu oluşan hastalıklar. Bazı burun hastalıkları: sinüzit, saman nezlesi, burun akıntısı, burun kanaması ve burun tıkanması. Bazı dil hastalıkları: tat körlüğü, dil iltihabı ve dil yaraları.

4. Duyu organlarımızın sağlığını korumak için neler yapmalıyız?

Cevap: Göz sağlığı için; başkalarına ait havlu ve gözlükler kullanılmamalı, televizyon uzun süre yakından izlenmemeli, okuma sırasında göz ile kitap arasındaki uzaklığın yaklaşık 35 cm olmasına dikkat edilmeli, gözler aşırı ışıktan korunmalı, A vitamini içeren besinler yenmeli. Kulak sağlığı için; kulaklar temiz tutulmalı, soğuktan korunmalı,
sert cisimlerle karıştırılmamalı, dış darbelerden korunmalıdır. Ayrıca yüksek sesli ortamlarda bulunulmamalı.
Burun sağlığı için; burun kılları koparılmamalı, burun karıştırılmamalı, sigara içilmemeli, ne olduğu bilinmeyen ya da kokusu keskin olan maddeler koklanmamalı. Deri sağlığı için; deri ezilme, kesilme ve yaralanmalardan korunmalı, deri üstündeki kirler ve ölü hücreler sık sık yıkanarak vücuttan uzaklaştırılmalı. Güneşte fazla kalınmamalı. Dil sağlığı için; ağız temizliğine önem verilmeli, çok sıcak ya da çok soğuk yiyecek ve içeceklerden kaçınılmalı, alkol ve sigara kullanılmamalı ve zararlı kimyasal maddelerden uzak durulmalıdır.

5. Duyu organlarımızdan herhangi birini seçelim. Bu organ görevini yerine getiremezse hayatımız bundan nasıl etkilenir? Açıklayalım.
Cevap: Bunun cevabı da artık size kalmış :)

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 1.ÜNİTE:Vücudumuzda Sistemler sayfa 40 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1. Aşağıdaki soruları A ve B şekillerini kullanarak cevaplayalım.
a) A ve B şekillerinde gösterilenler nelerdir?
b) A ve B şekilleri birlikte çalışarak vücudumuzun hangi sistemini oluşturur?
c) Bu sistemin vücudumuz için önemi nedir?
d) A ve B şekillerindeki numaralandırılmış bölümlerin isimlerini yazalım ve görevlerini açıklayalım.

Cevap: a) Şekil A: Sinir sistemi, Şekil B: İç salgı bezleri
             b) Denetleyici ve düzenleyici sistemimizi oluşturur.
             c) Vücudumuzda gerçekleşen olayların denetlenmesini ve düzenlenmesini sağlar.
            d) Şekil A için: 1. Beyin 2. Beyincik 3. Omurilik 4. Çevresel sinirler
                Şekil B için: 1. Hipofi z 2. Tiroit 3. Pankreas  4. Böbreküstü bezi 5. Testis 6. Yumurtalık

2. Refleks olarak adlandırdığımız hareketlerden birini seçelim. Seçtiğimiz refleksi gözlemleyebileceğimiz bir deney tasarlayalım.

Cevap: Deney: Kim Daha Hızlı?
Öğrenciler ikişerli gruplara ayrılır. Gruplar uzun bir cetvel veya cetvel şeklinde bölmelendirilmiş uzun bir kâğıt hazırlar. A öğrencisi kâğıdı veya cetveli üst ucundan tutar. B öğrencisi ise alt ucu 0 (sıfır) noktası hizasında
başparmağı ve işaret parmağı ile tutacak şekilde bekler. A öğrencisi haber vermeden kâğıdı veya cetveli bırakır, B öğrencisi kâğıdı tutar. B öğrencisinin kâğıdı veya cetveli kaçıncı bölmeden tuttuğu kaydedilir. Bu
işlem 3- 4 kez tekrarlanır ve ortalaması alınır. Her bir grubun sonuçlarını diğerleriyle karşılaştırmaları sağlanır. Öğrenciler ölçüm sonuçlarına göre birbirlerinin refl eksleri arasındaki farkı karşılaştırabilirler.

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 1.ÜNİTE:Vücudumuzda Sistemler sayfa 30 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

1. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilen organların tamamı vücudumuzdan atık maddeleri uzaklaştırır?

A) Böbrekler-Karaciğer-Akciğer-Deri-Kalınbağırsak
B) Mide-Böbrekler-ince bağırsak-Kalınbağırsak-Akciğer
C) Akciğer-Deri-Kalınbağırsak-Mide-incebağırsak
D) Deri-ince bağırsak-Böbrekler-Kalınbağırsak-Karaciğer
Cevap: Bu sorunun doğru cevabı A seçeneğidir.
2. Aşağıdaki şekilde boşaltım sistemini oluşturan yapı ve organlar gösterilmiştir.
Şekle göre aşağıdaki soruları cevaplayalım.
a) 1, 2, 3 ve 4 numaralı yapı ve organların isimleri ve görevleri nelerdir?
Cevap: 1. Böbrekler: Kanı süzerek temizler ve idrarı oluşturur.
2. Üreter: İdrarı, idrar kesesine taşır.
3. İdrar kesesi: Böbreklerde oluşan idrar burada toplanır.
4. Üretra: İdrarın vücuttan dışarı atıldığı bölümdür.
b) 1 numaralı organın görevi ve önemi aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?
A) Üreyi oluşturarak uzaklaştırır.
B) Kan içindeki karbon dioksidi uzaklaştırır ve temizler.
C) Taş oluşmasını önleyerek sağlığımızı korur.
D) İdrar oluşumu ile kandaki atıkları uzaklaştırır.
Cevap: Bu sorunun doğru cevabı D seçeneğidir.
3. Boşaltım sistemi organlarının sağlığını korumak için alınabilecek önlemler nelerdir? Defterimize yazalım.
Cevap: Diş çürümesi ve boğaz iltihaplanması durumlarında en kısa sürede tedavi olmak, temizliğe özen göstermek, böbrekleri ve idrar yollarını soğuktan korumak, günde en az iki litre su içmek, böbrek iltihabı
rahatsızlıklarında tedaviyi tamamlamak ve tedavi sonrasında kontrol için doktora gitmek, ağrılı işeme ve iltihaplı akıntı görülmesi durumunda hemen sağlık kuruluşlarına başvurmak.
4. Mert’in sıra arkadaşı Ali okula gelmedi. Mert, telefonla arkadaşını aradı. Ablasından Ali’nin böbreklerinden rahatsızlandığını ve hastanede olduğunu öğrendi. Mert Ali’nin ne tür bir böbrek rahatsızlığı olduğunu sordu. Ali’nin ablası doktorların teşhis koyabilmek için araştırmalarına devam ettiklerini söyledi.
a) Bu paragrafa göre Ali’nin rahatsızlığın›n neler olabileceğini listeleyelim.
Cevap: Ali’nin rahatsızlığı böbrek taşı, böbrek, idrar torbası ve idrar yolları iltihabı veya böbrek yetmezliği olabilir.
b) Listemizdeki her bir rahatsızlığın tedavisi için kullanılan teknolojik gelişmelere örnek verelim.
Cevap: İlaçlar, taş kırma cihazı ve diyaliz cihazı vb. hastalıkların tedavisi için kullanılan teknolojik gelişmelere örnek olarak verilebilir.

7.SINIF FEN VE TEKNOLOJİ DERS KİTABI 1.ÜNİTE:Vücudumuzda Sistemler KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

Vücudumuzda Sistemler sayfa 23 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI
Vücudumuzda Sistemler sayfa 30 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI
Vücudumuzda Sistemler sayfa 40 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI
Vücudumuzda Sistemler sayfa 52 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI
Vücudumuzda Sistemler sayfa 61 KENDİMİZİ DEĞERLENDİRELİM SORULARININ CEVAPLARI

____________________________________________________________
Ekstra Bilgi:
Keşifler
Amerika'ya Cenovalı bir denizci olan Christophe Colomb (Kristof  Kolomb), tarafından ulaşıldı. Ancak O, buranın yeni bir kıta olduğunu  anlayamadı (1492). Kolomb’un ölümünden sonra, İtalyan denizci  Ameriko Vespucci (Amerika Vespuçi) Amerika'ya yaptığı gezi sırasında buranın yeni bir kıta olduğunu bildirdi (1507). Bu yüzden Amerika kıtası onun ismiyle anıldı.
Portekizlilerin Keşifleri: Gemici Henry (Henri) adıyla anılan bir Portekizli prens, Hristiyanlığı yaymayı da amaç göstererek keşif yolculuklarını destekledi. Bartholemy Diaz (Bartelmi Diyaz) Afrika'nın güneyini dolaşarak Ümit Burnunu keşfetti (1486). Vasco de Gama (Vasko dö Gama)  Hindistan'ın batısındaki Kalikut limanına ulaştı (1497). Böylece Hindistan deniz yolu bulundu. 1500 yılında ise Portekizli gemiciler Brezilya kıyılarına çıktılar.
İspanyolların Keşiferi: Christophe Colomb (Kristof Kolomb).  İspanya hükûmetinin yardımıyla yola çıkmıştı. 1519 yılında Cortes (Kartez), İspanya adına Meksika'yı zaptetti. İspanyollar, Peru ve çevresine hakim olan İnka İmparatorluğunu yıktılar. Maya ve Aztek  medeniyetlerine de son verdiler. Buralardan elde ettikleri değerli madenleri ülkelerine taşıdılar. Altın ve gümüşün Avrupa'da bollaşması fiyatları arttırdı. Bu durumun Osmanlı Devleti'ne zararı açık bir şekilde görüldü. Enşasyon arttı ve işsizlik çoğaldı.
İngiliz ve Fransızların Keşiferi: İngilizler, Kanada ve Hudson Körfezi kıyılarını (1497), Fransızlar da Labrador ve Büyük l bölgesini buldular (1435). Bu keşifler sonunda  Amerikanın  kuzeyin Fransızlar,  du  yılarına  İngilizler,  güneyine İspanyollar yerleştiler.

Sponsorlu Bağlantılar 2
banner